Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

POKL - Rekrutacja do II edycji projektu "Wsparcie absolwentów we wchodzeniu na rynek pracy"


Projekt "Wsparcie absolwentów we wchodzeniu na rynek pracy".

Za realizację projektu odpowiedzialny jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Projekt ma doprowadzić do podniesienia kwalifikacji oraz kompetencji wśród 375 osób niepełnosprawnych, dzięki temu wzroście ich szansa na znalezienie pracy.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Fundacją Aktywnej Rehabilitacji (FAR), Fundacją Fuga Mundi (FFM) oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji (SPI).

Projekt stanowi kontynuację działań, prowadzonych z sukcesem w ramach pierwszej edycji Projektu.
Powodzenie poprzedniego przedsięwzięcia skłoniło PFRON do kontynuacji oferty, która do końca lutego 2015 r. doprowadzi do podniesienia kwalifikacji oraz kompetencji wśród osób niepełnosprawnych (ON) w tym: 200 kobiet i 175 mężczyzn.

Działania skierowane są w pierwszej kolejności do osób niepełnosprawnych będących absolwentami szkół ponadgimnazjalnych, policealnych i wyższych, pozostających bez zatrudnienia, z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które w momencie przystąpienia do projektu nie mają ukończonych 30 lat.

Dodatkowo, poza grupą osób niepełnosprawnych, 250 osób z ich najbliższego otoczenia (rodzina, opiekunowie; 150 kobiet i 100 mężczyzn) zostanie objętych wsparciem (psychologicznym, prawnym) realizowanym w formie warsztatów.

Formy wsparcia.

Osoby niepełnosprawne w ramach projektu mają możliwość wzięcia udziału w komplementarnych formach wsparcia. Zasadniczym wsparciem w projekcie jest przygotowanie dla każdego uczestnika Indywidualnego Planu Działania (IPD).
Indywidualne podejście do każdego uczestnika skutkuje tym, że Beneficjent otrzymuje wsparcie adekwatne do jego potrzeb i możliwości np.:

  • doradztwo i poradnictwo zawodowe,
  • indywidualne lub grupowe wsparcie psychologiczne,
  • wyjazdowe warsztaty aktywizacji społeczno-zawodowej,
  • szkolenia zawodowe,
  • praktyki zawodowe,
  • staże rehabilitacyjne,
  • wsparcie w rozpoczęciu/kontynuacji nauki.


Kontakt do realizatorów projektu:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa; tel. 22/ 50 55 500

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR”, ul. Inspektowa 1, 02-711 Warszawa; tel. 22/ 651 88 02, strona internetowa: www.far.org.pl; e-mail info@far.org.pl.

Fundacja Fuga Mundi, ul. Hutnicza 20B, 20-218 Lublin; tel. 81/ 534-26-01 lub 534-82-90, strona internetowa: www.ffm.pl; e-mail ffm@ffm.pl

Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, ul. Dzielna 1, 00-162 Warszawa; tel. 22/ 635 98 22, strona internetowa: http://www.integracja.org ; e-mail integracja@integracja.org


Więcej na temat projektu można znaleźć na stronach:

www.pfron.org.pl

www.praca.ffm.pl 

www.integracja.org 

www.far.org.pl

www.wsparcieabsolwentow2.wordpress.com

Pliki do pobrania
O projekcie (PDF, 93,9kB)

Otwarcie plików do pobrania w formacie PDF wymaga
zainstalowanego czytnika plików PDF.