Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Cykl spotkań z młodzieżą - Wybieraj mądrze - podsumowanie

Dodano: Czwartek, 29 czerwca 2017 (15:10)

miniatura

Proces rozwoju kariery zawodowej każdego z nas rozpoczyna się już na etapie wczesnoszkolnym, kiedy jako  uczniowie  poprzez naukę i obserwację świata zbieramy informacje na temat różnorodnych zawodów i dokonujemy pierwszych wyborów zawodowych. Jednak często zdarza się, że przyswajane przez młodzież informacje bywają niepełne i oparte bardziej na wyobrażeniach, niż faktach.

Dlatego niezwykle istotne jest aby młode osoby miały łatwy dostęp do poradnictwa edukacyjno – zawodowego, które dostarcza aktualnych informacji o zawodach, drogach kształcenia, a także pokazuje możliwości wykorzystywania własnych predyspozycji i talentów. Szczególnie w dzisiejszej rzeczywistości wejście młodego człowieka na rynek pracy, który cechuje się dużą dynamiką zmian, jest etapem trudnym, dlatego istotne jest wspieranie go w rozwoju kariery zawodowej i procesie poszukiwania zatrudnienia. Znajomość rynku pracy i wymagań stawianych przez pracodawców sprzyjają podjęciu prawidłowej decyzji, co do kierunku kształcenia zawodowego oraz identyfikują z zawodem.

Przybliżyć młodym rynek pracy

Przybliżenie aktualnych trendów rynku pracy i oczekiwań pracodawców, a także pokazanie sposobów poszukiwania pracy oraz odkrywania własnych talentów, to główne cele cyklu warsztatów dla młodzieży :”Wybieraj mądrze” organizowanych w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku.  W zajęciach udział wzięło 750 uczniów z 9 pomorskich szkół. Byli to zarówno gimnazjaliści jak i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z powiatu lęborskiego, sztumskiego, wejherowskiego, kartuskiego oraz z Gdyni. Podczas warsztatów uczniowie mieli też okazję zapoznać się z Barometrem Zawodów pokazującym, które zawody, w ujęciu lokalnych rynków pracy, obecnie są przez pracodawców poszukiwane, a które mogą nie zapewnić zatrudnienia. Zajęcia prowadzone były przez doradców zawodowych z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni, doradców z Centrum Rozwoju Talentów oraz specjalistów Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy.

 - Udział młodzieży w takich  warsztatach przygotowuje uczniów do świadomego wyboru szkoły, a następnie zawodu zgodnie z ich zainteresowaniami i możliwościami, kształtuje postawy przedsiębiorczości i aktywności wobec pracy, rozbudza aspiracje zawodowe  i motywuje do działania, zaangażowanie, oraz dostarcza informacji o zawodach i wymaganiach rynku pracy – podsumowuje Ewa Cywińska , doradca zawodowy z Gimnazjum nr 1 w Sztumie.

 - Uważam, że każda inicjatywa rozwijająca w młodych ludziach myślenie perspektywiczne oraz zachęcająca do samopoznania i świadomego kierowania rozwojem jest bardzo cenna – dodaje  Aleksandra Witort , psycholog szkolny z II Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni - Doradztwo edukacyjno-zawodowe pozwala "przymierzyć" się do różnych ról zawodowych, marzyć i odnajdować drogę do realizacji tych pomysłów. Jednocześnie narzędzia typu "Barometr zawodów" urealniają oczekiwania młodzieży.

Cenna współpraca i wymiana doświadczeń  

Warsztaty przyczyniły się do rozwoju  kontaktów w  sieci poradnictwa zawodowego budowanej w województwie pomorskim poprzez nawiązanie współpracy ze szkolnymi oraz powiatowymi doradcami zawodowymi. W ramach wymiany doświadczeń chętni doradcy ze szkół i powiatowych urzędów pracy  mogli obserwować prowadzone warsztaty i czerpać inspirację do swoich działań. Doradcy ze szkół otrzymali również publikacje nt. rynku pracy, poradnictwa i przedsiębiorczości a uczniowie  wykaz zawodów deficytowych i nadwyżkowych w swoim powiecie i w województwie.

Z końcem roku szkolnego zakończyła się pierwsza edycja warsztatów. Jesienią planowana jest kolejna odsłona cyklu, gdzie doradcy zawodowi odwiedzą kolejne dziesięć szkół w Pomorskiem.

W celu ułatwienia Pomorzanom poznania własnych uzdolnień i preferencji zawodowych, a także w odpowiedzi na potrzeby pomorskiego rynku pracy, Samorząd Województwa Pomorskiego podjął działania wynikające z zobowiązań podjętych w Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 zmierzające do wdrożenia regionalnego systemu poradnictwa zawodowego. Są to inicjatywy mające na celu rozwinięcie i zwiększenie dostępu do skutecznego poradnictwa zawodowego dla wszystkich mieszkańców regionu. Działania polegają miedzy innymi na skoordynowaniu sieci współpracy podmiotów zaangażowanych w świadczenie usług poradnictwa zawodowego tj. powiatowych urzędów pracy, akademickich biur karier, poradni psychologiczno-pedagogicznych, ochotniczych hufców pracy, jednostek samorządu terytorialnego. Rozwój systemu poradnictwa zawodowego ma przyczynić się do wzmocnienia aktywności mieszkańców regionu, tak by mieli większe szanse na podejmowanie pracy odpowiadającej ich aspiracjom i akceptowali potrzebę zdobywania nowych umiejętności przez całe życie.
Galerie