Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Jestem doradcą, jestem w sieci

Dodano: Poniedziałek, 2 października 2017 (15:08)

miniatura

O tym jaka jest rola i znaczenie pracy doradców zawodowych w kształtowaniu wyborów zawodowych mieszkańców województwa pomorskiego, czemu ma służyć  sieć poradnictwa zawodowego w regionie i jak budować dobre relacje rozmawiali uczestnicy Seminarium Dobrych Praktyk Publicznych Służb Zatrudnienia.

Co można zyskać korzystając z pomocy doradców zawodowych? Zdobyć wiedzę dotyczą potrzeb pracodawców, nauczyć się jak radzić sobie ze zmianami jakie niesie rozwijający się rynek pracy, zdiagnozować własny potencjał, odkryć mocne strony i talenty, bądź wybrać odpowiednią ścieżkę rozwoju zawodowego. W tym roku spotkanie odbyło się w dniach 28-29 września na zamku w Gniewie. Seminarium zorganizowali wspólnie Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku oraz Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie.

Seminarium Dobrych Praktyk może pochwalić się już kilkuletnią tradycją. Zapoczątkowane w 2012 roku z inicjatywy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku, co roku koncentruje się na innych zagadnieniach związanych z szeroko pojętym rynkiem pracy. W tym roku celem spotkania było wypracowanie propozycji rozwiązań podwyższających jakość usług poradnictwa zawodowego w województwie pomorskim. Uczestniczyli w nim przedstawiciele Samorządu Województwa Pomorskiego, władz lokalnych, doradcy zawodowi z wojewódzkiego i powiatowych urzędów pracy, wojewódzki i powiatowi konsultanci poradnictwa zawodowego, przedstawiciele agencji zatrudnienia oraz instytucji wspierających imigrantów. Podczas spotkania przedstawiciele urzędów pracy dzielili się dobrymi praktykami działań w dwóch obszarach – usług poradnictwa zawodowego, kierowanego do osób młodych – bezrobotnych i uczących się  oraz w zakresie efektywnego poradnictwa na rzecz osób najbardziej oddalonych od rynku pracy.

Różne doświadczenia, wspólny cel

Doświadczenia doradców zawodowych są różne, ale cel ich pracy jeden: pomóc Pomorzanom w dokonywaniu świadomych i adekwatnych wyborów edukacyjno-zawodowych, odpowiadających ich talentom i predyspozycjom. Uczestnicy seminarium byli zgodni, że szanse na osiągnięcie tego celu  wzrosną jeśli mieszkańcy regionu będą mieli stały dostęp do usług poradnictwa zawodowego zarówno na etapie edukacji, jak i w trakcie aktywności zawodowej, będą do nich docierały aktualne informacje o rynku pracy i nowoczesnych metodach poradnictwa zawodowego, a doradcy zawodowi wiedzę na temat realiów regionalnego i lokalnych rynków pracy czerpać będą z bezpośredniej współpracy z pracodawcami. Dlatego sieć poradnictwa zawodowego w regionie tworzą różne podmioty: instytucje rządowe i samorządowe, organizacje pozarządowe, pracodawcy, prywatne agencje zatrudnienia, a poradnictwo funkcjonuje na trzech obszarach: edukacji, rynku pracy i integracji społecznej.

Wybieraj mądrze z doradcą zawodowym

Działania zmierzające do wypracowania modelu funkcjonowania poradnictwa zawodowego w regionie i wdrożenia tego systemu są ujęte w Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020. Doradcy z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Gdańsku, realizując zobowiązanie strategiczne, organizują warsztaty dla doradców zawodowych, biorą udział w targach pracy i edukacji,  spotkaniach roboczych na zaproszenie innych instytucji, Ich dziełem jest również  kompendium zawierające informacje o instytucjach świadczących w regionie usługę poradnictwa. Ważnym ogniwem integrującym środowiska doradców jest podejmowanie partnerskich inicjatyw.

- Wspólne działanie jest jednym z cenniejszych elementów budowania sieci doradców zawodowych w regionie. Pozwala uczyć się od siebie nawzajem i inspiruje do podejmowania kolejnych przedsięwzięć pokazujących co można zyskać korzystając z  pomocy doradcy zawodowego - podkreśliła Katarzyna Żmudzińska, wicedyrektor ds. rynku pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku.

Dobrym przykładem takiej praktyki jest cykl spotkań  doradców zawodowych z młodzieżą gimnazjalną i ponadgimnazjalną "Wybieraj mądrze" zainicjowany przez WUP w Gdańsku. W tę akcję włączyli się też doradcy z powiatowych urzędów pracy oraz specjaliści z Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy, którzy na przełomie maja i czerwca odwiedzili uczniów w 9 szkołach w powiatach: kartuskim, sztumskim, wejherowskim, lęborskim i mieście Gdynia. Spotkania miały charakter interaktywnych wykładów dla młodzieży przybliżających im tematykę rynku pracy. Uczniowie rozmawiali z doradcami o wymaganiach pracodawców, potrzebie odkrywania mocnych stron i talentów oraz kompetencjach cenionych przez pracodawców. Wizyty w kolejnych dziesięciu szkołach w regionie doradcy zawodowi rozpoczną już w październiku br.

Poznaj swój talent, zaplanuj przyszłość

Zadaniem powiatowych urzędów pracy jest wzmacnianie rynku pracy, dlatego otwierają się na nowe wyzwania i reagują na zmiany dziejące się na rynku. Wspieranie nie tylko osób poszukujących pracy, ale również zapobieganie bezrobociu i wyrównanie luki kompetencyjnej absolwentów wychodzących na rynek pracy to cel Centrum Rozwoju Talentów powstałego z inicjatywy Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku. Jest to pierwszy w Polsce publiczny ośrodek świadczący usługi z zakresu diagnostyki talentów i stanowi wsparcie dla lokalnego rynku pracy oferując usługę poradnictwa zawodowego opartego o wykorzystanie talentów i rozwijanie mocnych stron. W Centrum funkcjonują wyspecjalizowane strefy skierowane do konkretnych grup odbiorców: osób bezrobotnych, pracujących i biernych zawodowo oraz dedykowana uczniom przygotowującym się do wyboru zawodu i wejścia na rynek pracy - Młodzieżowa Kraina Talentów.

O przyszłość zawodową młodzieży, szczególnie z małych gmin i terenów wiejskich powiatu starogardzkiego, troszczy się Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim organizując dla młodzieży warsztaty przygotowujące do wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów mają możliwość dokonać samooceny na podstawie cech charakteru, umiejętności, predyspozycji i wiedzy, przeprowadzić testu predyspozycji na podstawie zainteresowań, dowiedzieć się jaki systemu edukacji obowiązuje w Polsce.

 „Start w karierę” to przedsięwzięcie Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie skierowane do przyszłych absolwentów szkół średnich, którzy zastanawiają się nad wyborem dalszego kierunku nauki, podejmują decyzję o podjęciu pierwszej pracy, rozważają w jakim zawodzie chcieliby pracować lub w jakiej branży rozpocząć własną działalność gospodarczą. Na początku bieżącego roku doradcy zawodowi zapoznali 474 uczniów z powiatu tczewskiego z ofertą tczewskiego urzędu pracy dla młodych mieszkańców. Podjęli też współpracę z Zespołem Szkół Ekonomicznych w Tczewie proponując uczniom tej szkoły grę Poker Osobowościowy, gdzie młodzi mogli poznać swoje mocne strony czy określić możliwości własnego rozwoju.

Czerpać trzeba z różnych źródeł

Doradcy zawodowi z Powiatowego  Urząd Pracy w Malborku współpracują z młodzieżą ponadgimnazjalną na terenie swojego powiatu, realizując projekt dla uczniów szkół zawodowych w ramach programu ERASMUS +, a inspiracji szukają nawet za zachodnią granicą podczas wizyt studyjnych. Jak pokazuje niemieckie doświadczenie motywacją do działania dla tamtejszej młodzieży  jest  wsparcie finansowe za udział w zajęciach z doradcą zawodowym adekwatne do zaangażowania: liczy się frekwencja, punkty zbiera się też za przygotowanie dokumentów aplikacyjnych pod konkretną ofertę na rynku pracy.

Powiatowy  Urząd Pracy w Chojnicach zaprezentował efekty autorskiego projektu „Absolwent na rynku pracy – otwarte dni Powiatowego Urzędu Pracy w Chojnicach”, którego ósmą edycję pod nazwą   „Przyszłość sukcesem pisana” zaplanowano na lata 2017/2018.  To oferta dla uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych z powiatu chojnickiego, którym doradcy zawodowi podczas warsztatów i indywidualnych konsultacji pomogą określić predyspozycje zawodowe, podpowiedzą  jak przygotować dokumenty aplikacyjne, jak zaprezentować się na rozmowie kwalifikacyjnej czy dostać się na staż finansowany przez urząd pracy.

Budowanie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży powiatu wejherowskiego to ambicja Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie. Doradcy zawodowi z urzędu pracy i ze szkół ,wspólnie z nauczycielami przedsiębiorczości zorganizowali dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu wejherowskiego konkurs „Dzień z życia firmy”. Uczestnicy konkursu mieli okazję zobaczyć jak pracuje się w wejherowskich przedsiębiorstwach, a doświadczeniem z  wizyty w wybranej firmie podzielić się z komisją konkursową i rówieśnikami, prezentując nagrany przez siebie film.

Doradcy zawodowi z Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni współpracując w ramach Gdyńskiej Sieci Doradców Zawodowych z gdyńskimi szkołami prowadzą zajęcia dla starszych uczniów, zarówno w szkołach, jak i siedzibie urzędu. Rozmawiają z młodzieżą o zmieniających się zawodach na rynku pracy, oczekiwaniach pracodawców, predyspozycjach. Działając  w ramach sieci wymieniają się doświadczeniami, poszerzają kompetencje poprzez poznawanie nowych narzędzi i metod, uczestniczą w wizytach studyjnych, organizują szkolenia i warsztaty, uczestniczą w konferencjach.

Nawet oddaleni mają szansę na rynku

Przekonanie osób będących w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy -  szczególnie tych, którzy od wielu lat nie podejmują zatrudnienia do aktywizacji zawodowej - jest wyzwaniem dla doradców zawodowych zarówno z urzędów pracy, jak i prywatnych agencji zatrudnienia. 

- Obejmując te osoby indywidualną opieką, chcemy ich przekonać, że naszym celem jest wspieranie ich decyzji, a nie zmuszanie do pracy – opowiadała Małgorzata Kłobukowska z  Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ze Słupska. – Pewnymi działaniami, jak konsultacje psychologiczne, obejmujemy nie tylko uczestników projektu, ale również członków ich rodzin. Prowadzimy te osoby tak, by decyzje które podejmują były ich suwerennym wyborem, efektem zmiany, która w nich zaszła. 

Szansę na powrót na rynek pracy osobom o niskich kwalifikacjach  zawodowych, zagrożonych wykluczeniem społecznym stwarza program "Nauka zawodu - Twoja szansa - Twoja przyszłość" realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie. Doradcy zawodowi pomogli określić uczestnikom programu ich predyspozycje zawodowe, następnie osoby bezrobotne kierowane były na kurs zawodowy, a praktyczne umiejętności mogły zdobyć na stażu zawodowym. Program realizowano przy współpracy: Centrum Kształcenia Ustawicznego w Człuchowie, Ośrodka Readaptacji Stowarzyszenie Solidarni "Plus"Eko"Szkoła Życia" w Wandzinie, pracodawców z powiatu człuchowskiego oraz ośrodki pomocy społecznej.

„Nowy impuls 50 +” to propozycja Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie dla osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia najbardziej oddalonych od rynku pracy, których objęto programem doradczym.  Uczestnicy mieli możliwość skorzystania z porad indywidualnych i grupowych, uczyli się technik motywacji i radzenia sobie z potencjalnymi trudnościami rynkowymi, poznawali aktywne metody i techniki poszukiwania pracy, przygotowali się  do rozmowy kwalifikacyjnej. Od sierpnia 2016 do dziś chwili w projekcie udział wzięło 56 osób, z czego aż 25% podjęło zatrudnienie.

Czy imigrant potrzebuje doradcy zawodowego?

Innym bardzo dynamicznym zjawiskiem obserwowanym na pomorskim rynku pracy jest imigracja. Cudzoziemców chętnych do podjęcia pracy w regionie jest coraz więcej, a zadaniem pracowników instytucji wspierających tę grupę jest zmotywowanie ich do aktywnego udziału w rynku pracy, podejmowania studiów czy podnoszenia kwalifikacji.

- Cudzoziemcy przyjeżdżający do naszego województwa nie mieli wcześniej do czynienia z planowaniem ścieżki kariery, dlatego wyzwaniem jest wytłumaczenie im idei poradnictwa zawodowego - mówiła Marta Siciarek z Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek w Gdańsku.

I dodała, że barierami w odnalezieniu się na naszym rynku są dla imigrantów różnice kulturowe, niski poziom wiedzy o rynku pracy, strach przed pracodawcą. Często też pracują poniżej swoich kwalifikacji. Przekonanie ich, że proces motywacyjny jest im potrzebny i pozwoli docelowo wytyczać sobie coraz bardziej ambitne cele jest jednym z priorytetów doradców zawodowych.

Uczestnicy Seminarium Dobrych Praktyk mieli okazję poruszyć tematy związane z poradnictwem zawodowym podczas warsztatów, które odbyły się na zakończenie spotkania w pierwszym dniu seminarium. Warsztaty dotyczyły opracowania planów podjęcia wspólnych inicjatyw w regionie powiatowych i Wojewódzkiego Urzędu Pracy w zakresie poradnictwa zawodowego. Biorąc pod uwagę dotychczasowe dobre praktyki, prezentowane podczas Seminarium , a także dzieląc się różnymi inicjatywami, które wdrażane były w poszczególnych urzędach, powstał zarys współpracy na rok 2018.

 

Galerie