Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Nauka przez całe życie to nasza przyszłość

Dodano: Piątek, 16 czerwca 2017 (15:03)

miniatura

W Polsce jedynie niecałe 4 procent osób dorosłych, aktywnych na rynku pracy, nadal uczy się i podnosi lub zmienia swoje kwalifikacje. To ponad dwukrotnie mniej niż w innych krajach Unii Europejskiej. W województwie pomorskim wskaźnik ten wynosi 5,5 procent i jest najwyższym w Polsce po województwie mazowieckim.

Mimo bycia w czołówce nie jest to wynik satysfakcjonujący. Badania pokazują, że w kształceniu ustawicznym czyli procesie uczenia się przez całe życie, biorą częściej udział osoby młodsze, lepiej wykształcone, pracujące, lepiej sytuowane, i co ważne - mieszkające w mieście. Na obszarach wiejskich istnieje znacznie więcej barier utrudniających dostęp do edukacji osób dorosłych, głównie  finansowe oraz słaba dostępność usług szkoleniowych. O tym jak zmniejszać bądź eliminować te trudności, jak zachęcać mieszkańców obszarów wiejskich do podnoszenia lub zdobywania kwalifikacji zawodowych rozmawiali uczestnicy Sympozjum Wsi Pomorskiej, które odbyło się 13 czerwca w Sierakowicach, w powiecie kartuskim. Organizatorami sympozjum byli Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku oraz Związek Gmin Pomorskich. Spotkanie nieprzypadkowo zostało zorganizowane w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych. Szkoła może pochwalić się wieloma sukcesami w kształceniu osób dorosłych, mogących wybrać naukę zarówno w liceum dla osób dorosłych jak i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

- Mówiąc o kształceniu ustawicznym musimy pamiętać, iż podział aktywności edukacyjnej na okres szkolny, pracy zawodowej i okres emerytury nie znajduje już odzwierciedlenia w dynamicznie zmieniających się realiach gospodarczych, społecznych czy też kulturowych. Pracodawcy oczekują umiejętności dostosowania się, jak również podejmowania inicjatyw i kreatywności niezależnie od wieku czy doświadczenia zawodowego. Już nie tylko poziom wykształcenia, ale przede wszystkim gotowość do dalszego kształcenia się, rozwijania swoich umiejętności i kompetencji mają istotny wpływ na pozycję zawodową  - podkreślał wicemarszałek Krzysztof Trawicki otwierając spotkanie. - Wyższy poziom uczestnictwa mieszkańców Pomorza w kształceniu ustawicznym, w tym wzrost jego znaczenia w podstawowej działalności dydaktycznej pomorskich szkół wyższych, to jedne z celów Strategii Województwa Pomorskiego 2020.

Kształcenie przez całe życie, wyzwanie naszych czasów - artykuł zamieszczony na stronie PORP.pl

Demografia i migracje

W tematykę kształcenia ustawicznego i potrzebę jego rozwoju zwłaszcza na terenach wiejskich wprowadzał słuchaczy dr Maciej Tarkowski, pracownik Uniwersytetu Gdańskiego i Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. Jego prelekcja pokazywała jakie zmiany w strukturze ludności czekają nas w najbliższym czasie. Województwo pomorskie jest województwem wyjątkowym, które wciąż wymyka się niekorzystnym zmianom demograficznym, bowiem przyrost naturalny jest u nas dodatni. Ludności przybywa głównie na terenach wiejskich, nie tylko ze względu na większą niż w miastach dzietność, ale również na migrację z miasta do ościennych gmin. Proces odpływu ludności z miast do wsi powoduje popyt na nowe usługi na tych terenach, nowe inwestycje, a to generuje nie tylko miejsca pracy, ale również zapotrzebowanie na pracowników.

Automatyzacja miejsc pracy

Trendy rynku pracy, a wśród nich wyzwania związane z czwartą rewolucją technologiczną, omawiała Joanna Witkowska, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku. W obliczu postępującej robotyzacji i automatyzacji miejsc pracy oraz zaniku wielu zawodów i zastępowania ich innymi, które dziś są nowością, tylko elastyczni pracownicy o wysokich kompetencjach, nastawieni na rozwój i ciągłe podnoszenie kwalifikacji mają szansę na sukces na rynku pracy przyszłości.

Rozwój kadr i kształcenie osób bezrobotnych

Na wielkość uczestnictwa w kształceniu ustawicznym mają wpływ m.in. takie czynniki jak możliwość godzenia pracy z nauką oraz zamożność społeczeństwa. Istotną rolę w wspieraniu podwyższania kwalifikacji i umiejętności oraz wzbogacania wiedzy mieszkańców województwa odgrywają m.in. szkolenia finansowane ze środków UE oraz kształcenie w przedsiębiorstwach współfinansowane ze środków np. Krajowego Funduszu Szkoleniowego. O możliwościach jakie daje KFS oraz udziale w projektach współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego mówiła Małgorzata Bronk z Powiatowego Urzędu Pracy w Kartuzach oraz Marek Byczkowski, prezes zarządu Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego, który od lat realizuje projekty szkoleniowe i podnoszące kwalifikacje zawodowe dla osób bezrobotnych lub wykluczonych, a także Ryszard Kalkowski, wójt gminy Szemud z powiatu wejherowskiego.

Dowiedz się więcej o KFS

Doradztwo zawodowe przez całe życie

Możliwości dokształcania osób dorosłych w systemie edukacji szkolnej przedstawił gospodarz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach, dyrektor Grzegorz Machola, a doradczyni zawodowa z tej szkoły Aleksandra Labuda dzieliła się swoimi doświadczeniami w pracy z młodzieżą i podkreślała, jak ważne jest doradztwo edukacyjno-zawodowe już w gimnazjum, a następnie na każdym kolejnym etapie życia zawodowego. Te przykłady pokazują potrzebę rozwijania usług doradców zawodowych dla osób dorosłych w różnych instytucjach. W celu ułatwienia Pomorzanom poznania własnych uzdolnień i preferencji zawodowych, a także w odpowiedzi na potrzeby pomorskiego rynku pracy, Samorząd Województwa Pomorskiego podjął działania wynikające ze Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 zmierzające do wdrożenia regionalnego systemu poradnictwa zawodowego. Są to inicjatywy mające na celu rozwinięcie i zwiększeni dostępu do skutecznego poradnictwa zawodowego dla wszystkich mieszkańców regionu.   Działania polegają m.in. na skoordynowaniu sieci współpracy podmiotów zaangażowanych w świadczenie usług poradnictwa zawodowego tj. powiatowych urzędów pracy, akademickich biur karier, poradni psychologiczno-pedagogicznych, ochotniczych hufców pracy, doradców w placówkach edukacyjnych, jednostkach samorządu terytorialnego. Rozwój systemu poradnictwa zawodowego ma przyczynić się do wzmocnienia  aktywności mieszkańców regionu, tak by mieli większe szanse na podejmowanie pracy odpowiadającej ich aspiracjom i akceptowali potrzebę zdobywania nowych umiejętności przez całe życie.

Chcesz się rozwijać i uczyć przez całe życie skorzystaj z oferty doradców zawodowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Gdańsku. Więcej o poradnictwie zawodowym

Sympozjum zakończyła debata, w której udział brali przedstawiciele samorządów lokalnych, edukacji, instytucji rynku pracy i organizacji pozarządowych. Przedmiotem dyskusji były, zarówno wyzwania związane z młodymi ludźmi, dopiero wchodzącymi na rynek pracy, którym należy uświadamiać istotę kształcenia ustawicznego i jego rolę w rozwoju zawodowym, jak również z seniorami, którzy stanowią coraz większą grupę wśród osób pracujących. Im również potrzebne są kursy i szkolenia pomagające na dostosowanie się do zmieniających oczekiwań pracodawców i pozwalające na dłuższą aktywność.