Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Ostatnie w tym roku posiedzenie PWRRP

Dodano: Czwartek, 14 grudnia 2017 (10:34)

miniatura

Podsumowanie mijającego roku na pomorskim rynku pracy oraz wyzwania na kolejne miesiące działalności to główne tematy X posiedzenia Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy.

12 grudnia członkowie Rady spotkali się na po raz ostatni w tym roku by porozmawiać o zrealizowanych do tej pory zdaniach oraz ustalić harmonogram prac na pierwszy kwartał 2018 roku.

Posiedzenie rozpoczęło się od przedstawienia diagnozy sytuacji na pomorskim rynku pracy. Statystyki są optymistyczne: rekordowo niska stopa bezrobocia, stopniowy wzrost aktywności zawodowej Pomorzan, rozwój przedsiębiorczości i dobra koniunktura gospodarza sprzyjają pojawianiu się coraz większej ilości miejsc pracy. Z drugiej strony niekorzystne zjawiska demograficzne i coraz mniejsze zasoby pracy powodują znaczące problemy pracodawców ze znalezieniem odpowiednich, wykwalifikowanych pracowników.

- Patrząc na ogólnowojewódzkie statystyki możemy być zadowoleni – mówił Ryszard Świlski, wicemarszałek województwa pomorskiego, który brał udział w spotkaniu Rady – ale musimy równie dużo uwagi poświęcić lokalnym potrzebom, zwłaszcza w kwestiach kształcenia odpowiednich kadr dla gospodarki.

W drugiej części spotkania Rada oceniała strukturę wydatków oraz gospodarkę środkami Funduszu Pracy na realizację zadań z zakresu aktywnej polityki rynku pracy w województwie pomorskim w 2016 roku. Dzięki środkom Funduszu Pracy w 2016 roku 69 tysięcy osób podjęło pracę, 11 tysięcy podniosło swoje kwalifikacje, a pracodawcy utworzyli niemal 14 tysięcy nowych miejsc pracy dzięki subsydiowanemu zatrudnieniu.

Podczas dziesięciu posiedzeń, które odbyły się w ciągu pierwszego roku działalności tej kadencji PWRRP, Rada podjęła 72 uchwały, w tym aż 64 dotyczyły opiniowania kierunków kształcenia zawodowego. Rada zaopiniowała również projekt Regionalnego Planu na rzecz Zatrudnienia dla województwa pomorskiego na rok 2018. Kluczowe wyzwania tam sformułowane czyli promowanie przedsiębiorczości, dopasowanie kwalifikacji i kompetencji do potrzeb rynku pracy, wzmocnienie mobilności przestrzennej i zawodowej, zagospodarowanie niewykorzystanych zasobów pracy oraz wzmocnienie działań wspierających instytucje rynku pracy będą przedmiotem dyskusji podczas posiedzeń PWRRP w roku przyszłym.

Kolejne posiedzenie Rady zaplanowane zostało w lutym 2018 roku.