Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Zasiłki dla osób bezrobotnych w krajach UE, EOG i Szwajcarii.

Dodano: Niedziela, 21 grudnia 2008 (23:16)

Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej od 1 maja 2004 r. polscy obywatele mają możliwość ubiegać się o prawo do zasiłku w Polsce sumując okresy pracy w kraju i za granicą.
  Prawo to dotyczy również osób, które były zatrudnione wyłącznie w krajach Unii Europejskiej, państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nie należącego do Unii Europejskiej lub państwie nie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z którym Wspólnota Europejska i jej państwa członkowskie zawarły umowy o swobodzie przepływu osób.

Prawo do zasiłku w Polsce przyznawane jest zgodnie z polskimi przepisami.

Prawo do zasiłku na terenie Polski nabywa osoba, która posiada okres zatrudnienia lub ubezpieczenia wynoszący łącznie co najmniej 365 dni w okresie 18 miesięcy poprzedzających rejestrację w powiatowym urzędzie pracy.

Osoba bezrobotna w Polsce zgłasza się w celu dokonania rejestracji, do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na zameldowanie w miejscu pobytu stałego lub czasowego, a jeżeli nie jest zameldowana (osoba bezdomna) do powiatowego urzędu pracy, na którego obszarze działania przebywa.

Prawo do zasiłku przysługuje osobie bezrobotnej zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy zgodnie z art. 71. ust. 1 ustawy z dnia 20. kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2016 poz. 645 z późn. zmian.) z zastrzeżeniem art. 75 cyt. ustawy.

Zasada sumowania okresów zatrudnienia i ubezpieczenia.

Zasada sumowania okresów zatrudnienia i ubezpieczenia umożliwia uzyskanie świadczenia z tytułu bezrobocia obywatelowi UE/EOG, który posiada okresy zatrudnienia i ubezpieczenia w dwóch lub więcej państwach członkowskich.

Zasada sumowania daje ochronę na wypadek bezrobocia osobom przenoszącym się do innych państw UE/EOG. Ustawodawstwo stawia warunek, że chcąc zaliczyć sobie okresy zatrudnienia i ubezpieczenia z innego państwa wymagane jest, by bezpośrednio przed utratą pracy dana osoba była zatrudniona w kraju, w którym stara się o zasiłek.

Zasada sumowania podlega następującym prawom:
  • okresy zatrudnienia i ubezpieczenia potwierdzane są przez instytucję właściwą danego kraju, w Polsce jest to właściwy miejscowo wojewódzki urząd pracy;
  • sumowane okresy ubezpieczenia i zatrudnienia lub pracy na własny rachunek potwierdzane są na formularzu PD U1 lub U017, SED U002;
  • okresy zatrudnienia i ubezpieczenia sumuje się, pod warunkiem, że nie przebiegały równocześnie.
Zmiany
Wytworzył: Bogdan Lutkiewicz (2016-12-30)
Opublikował: Bogdan Lutkiewicz dnia: 2008-12-22
Ostatnia zmiana: Bogdan Lutkiewicz dnia: 2016-12-30 09:36:02
Zobacz wszystkie zmiany tego dokumentu

Pokaż cały rejestr zmian