Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Informacje ogólne o rejestrze

Dodano: Wtorek, 30 września 2014 (11:23)

Od dnia 1 grudnia 2004r. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2017 r., poz. 1065 z późn. zm.) i rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych (Dz. U. z dn. 16 czerwca 2014,poz. 781)

prowadzi rejestr instytucji szkoleniowych dla wszystkich instytucji szkoleniowych chcących ubiegać się o zlecenia ze środków publicznych na realizację szkoleń dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE REJESTRU:

 • rejestr jest jawny, bezpłatny i prowadzony w formie elektronicznej,
 • instytucja szkoleniowa będąca jednostką macierzystą składa wniosek o wpis do rejestru w wojewódzkim urzędzie pracy właściwym dla jej siedziby, podając dane dotyczące tej  jednostki oraz dane dotyczące oddziałów lub filii, wg wzoru wniosku,
 • filie i oddziały instytucji szkoleniowych posiadające podstawy prawne do samodzielnego działania składają samodzielnie wniosek o wpis do rejestru do WUP właściwego ze względu na siedzibę oddziału (lub filii),
 • w przypadku braku siedziby instytucji szkoleniowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej instytucja składa wniosek do wojewódzkiego urzędu pracy właściwego ze względu na główny obszar działania instytucji,
 • dane do rejestru dostępne są na szczeblu województw oraz na szczeblu centralnym,
 • każda instytucja, która złoży wypełniony formularz wniosku i załączy wymagane dokumenty zostaje wpisana do rejestru.

CELE REJESTRU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH:

 • umożliwienie bezrobotnym i poszukującym pracy orientacji w rynku ofert szkoleniowych,
 • ułatwienie służbom zatrudnienia poszukiwania wykonawców usług szkoleniowych,
 • dostosowanie ofert programowych instytucji szkoleniowych do potrzeb rynku pracy,
 • racjonalizacja wydatków ze środków publicznych przeznaczonych na szkolenia bezrobotnych i poszukujących pracy,
 • podwyższenie jakości i efektywności szkoleń, ułatwienie rozwoju kształcenia ustawicznego,
 • umożliwienie  zaprezentowania własnej oferty przez nowe instytucje, drobne, prywatne firmy,
 • ukazanie bogatej bazy danych usług szkoleniowych zarówno dla samych instytucji, jak i użytkowników korzystających z zawartych w niej informacji.

 

Zmiany
Wytworzył: Anna Mikołajczyk (2014-09-30)
Opublikował: Anna Mikołajczyk dnia: 2014-09-30 11:23:06
Ostatnia zmiana: Piotr Lademann dnia: 2017-11-24 13:03:25
Zobacz wszystkie zmiany tego dokumentu

Pokaż cały rejestr zmian