Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Często zadawane pytania

Search Form
POKL 2007 - 2013

Co należy rozumieć przez ”odpowiedni Plan Działania” dla konkretnego typu projektu (Plan wojewódzki, powiatowy czy obydwa naraz)?

Przez Plan Działania należy rozumieć dokument opracowany przez Instytucję Pośredniczącą. W przypadku gdy wyznaczono Instytucje Pośredniczącą II stopnia (IP2), zapewnia ona odpowiednie informacje umożliwiające opracowanie Planu Działania przez Instytucje Pośredniczącą. Dla każdego Priorytetu PO KL opracowuje się osobny Plan Działania, na który składa się: opis wybranych obszarów wymagających wsparcia w danym roku, planu finansowego, terminu skladania wniosków o dofinansowanie projektu. Zobacz dokument.

Czy w przypadku składania projektu szkoleń czy też warsztatów dla BO istnieje wymóg, aby Wnioskodawca przy tego typu projekcie był instytucją szkoleniową zarejestrowaną w rejestrze prowadzonym przez WUP-y, czy też może być to każdy podmiot?

O dofinansowanie projektu ubiegać mogą się wszystkie podmioty (w tym wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy, w zakresie zadań nie objętych przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnieniach i instytucjach rynku pracy [Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm.], które jednocześnie spełniają kryteria przedstawione w danym konkursie w  dokumentacji  konkursowej. O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty podlegające wykluczeniu z ubiegania się
o dofinansowanie na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tj. podmioty, które w ciągu 3 ostatnich lat dopuściły się wykorzystania środków publicznych niezgodnie z przeznaczeniem, wykorzystania z naruszeniem właściwych procedur lub pobrania ich nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Mając na uwadze powyższe zapisy projektodawcami mogą być również i te podmioty, które nie są instytucją szkoleniową i nie są zarejestrowane w rejestrze instytucji szkoleniowych WUP-u. Należy jednak pamiętać o tym, że każdy ze złożonych projektów oceniany jest formalnie, a także merytorycznie. Ocenie merytorycznej będzie podlegał punkt 3.6 wniosku o dofinansowanie, w którym należy wykazać swoje doświadczenie w realizowaniu podobnych projektów, a także kadrę, która będzie uczestniczyła w projekcie. W związku z powyższym o liczbie uzyskanych punktów na etapie oceny merytorycznej, będzie decydowało m.in. właśnie doświadczenie projektodawcy, a także zaplecze merytoryczne.

Czy w ramach konkursu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałania 6.1.1, muszę być osobą bezrobotną w trakcie składania wniosku czy też w trakcie rozpatrywania?

Zgodnie systemem realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w konkursie mogą brać udział tylko i wyłącznie podmioty posiadające osobowość prawną, udział osoby fizycznej jest niemożliwy. W konkursach ogłaszanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, będący instytucją wdrażającą dla Działania 6.1 PO KL województwa pomorskiego, mogą wziąć udział podmioty takie jak np. stowarzyszenia, urzędy pracy, fundacje, firmy itp. Opis Podziałania 6.1.1 - zobacz

Czy są obecnie dostępne szkolenia dla pracujących, bezpłatne lub ewentualnie z unijnych środków ?

Wojewódzki Urząd Pracy nie rejestruje tego typu szkoleń.

Takie informacje można uzyskać na portalach internetowych:

www.inwestycjawkadry.info.pl

www.projekty.efs.gov.pl

www.mp-defs.woj-pomorskie.pl

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku na swojej stronie internetowej w dziale pod nazwą Europejski Fundusz Społeczny, prowadzi bazę aktualnych rekrutacji (Szkolenia unijne - Rekrut@cje PO KL) do projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Spolecznego, realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie pomorskim, ale tylko dla osób bezrobotnych.

Czy uczniowie szkół ponadgimnazjalnych mogą być uczestnikami szkolenia (Beneficjentami Ostatecznymi) skoro projekt kierowany jest do osób do 25 roku życia?

Projekty w ramach Priorytetu VI mają przyczyniać się do podniesienia zatrudnienia oraz aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych to osoby w wieku 16-18 lat, nie mogące podjąć zatrudnienia w pełnym wymiarze pracy. Działanie 6.1.1 jest skierowane do osób do 25 roku życia gotowych podjąć zatrudnienie.

Jak IOK będzie podchodzić do oceny potencjału wnioskodawcy (w tym ekonomicznego)?

Potencjał będzie oceniany pod względem możliwości wykonania projektu innowacyjnego. Czyli chodzi o: doświadczenie w zarządzaniu przedsięwzięciami, możliwości kadrowe (potencjał instytucjonalny), zdolność do przeprowadzenia badań (I etap realizacji projektu innowacyjnego) oraz możliwości finansowe organizacji ubiegającej się o realizację projektu. W instrukcji wypełniania wniosku wskazane jest, aby zwrócić uwagę również na zaplecze techniczne przeznaczone do wykonania planowanego przedsięwzięcia oraz potencjał związany z działaniami upowszechniającymi ( I i II etap realizacji projektu innowacyjnego). Osoby oceniające wniosek będą również zwracały uwagę na budowę potencjału, który może być stworzony specjalnie pod konkretny projekt, np. zatrudnienie personelu oraz poprzez budowanie partnerstwa lub zlecanie zadań.
Podlegać ocenie będzie potencjał jakim dysponuje (lub zadysponuje), czyli jakie doświadczenie zebrał projektodawca, do momentu złożenia wniosku.  Zasady opisu we wniosku potencjału projektodawcy i zarządzania projektem nie różnią się od projektów tzw. standardowych.
Nie ma obostrzeń co do potencjału ekonomicznego wnioskodawcy wykazanych w dokumentacji konkursowej, mimo to podczas oceny merytorycznej wniosku będzie on brany pod uwagę, w ujęciu specyfiki projektu (doświadczenie, zaplanowane działania, wykazane koszta w budżecie). Dodatkowo należy pamiętać, iż przekazywanie środków na finansowanie projektu będzie w formie transz (zaliczek). Projektodawca powinien mieć na względzie, jakimi kwotami pieniężnymi dysponuje i czy jest w stanie zabezpieczyć z własnych środków poniesienie bieżących wydatków związanych z projektem.
Należy również pamiętać, że ocenie będą podlegać fakty zapisane we wniosku. To wniosek jest podstawą przyznania punktacji.

W jaki sposób można otrzymać środki na otwarcie i rozwój działalności gospodarczej w województwie pomorskim?

Szanowni państwo Wojewódzki Urząd Pracy nie przyznaje środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej w województwie pomorskim.

Poniżej przedstawiamy możliwości pozyskania środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, jakie istnieję w województwie pomorskim:

I. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Program Operacyjny Kapitał Ludzki

II. Wsparcie z powiatowego urzędu pracy, Program Operacyjny Kapitał Ludzki (Poddziałanie 6.1.3 - Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych)

III. Działanie 312. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

IV. JEREMIE i JESSICA - pożyczki i poręczenia kredytowe

Zobacz więcej.

Jak będzie konkretnie oceniony budżet projektu, zwłaszcza wynagrodzenie?

Podczas oceny merytorycznej weryfikacji podlegać będzie każdy wydatek zawarty w szczegółowym budżecie projektu. Z racji tego, iż każdy projekt jest inny, dopiero po przeanalizowaniu zapisków w złożonym wniosku o dofinansowanie projektu można sprawdzić i stwierdzić, czy wydatek jest:

 • niezbędny do realizacji projektu – konieczny do osiągnięcia jego celu,
 • racjonalny i efektywny – nie jest zawyżony w stosunku do cen i stawek rynkowych oraz umożliwia uzyskanie najlepszej jakości za najniższą cenę,
 • zgodny z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego,
 • a także czy nie należy do katalogu wydatków uznanych za niekwalifikowane.


Proszę pamiętać, że ostateczna ocena kwalifikowalności dokonywana jest na etapie akceptowania wniosku o płatność.
Zadaniem budżetu projektu jest niejako spięcie całego pomysłu – podsumowanie finansowe. To budżet wynika z działań, a nie działania z budżetu.
Wykazane koszty w budżecie nie powinny być niespodzianką, nowymi faktami, dla oceniającego projekt. Jeśli kompetencje, kwalifikacje i doświadczenie kadry czy eksperta nie zostały opisane w punkcie 3.5 wniosku, to wysokość stawki może zostać zakwestionowana. Bez takich informacji nie można stwierdzić, czy jest to koszt efektywny i racjonalny. To samo na przykład dotyczy sytuacji, gdy koszty organizacji szkolenia z podstaw obsługi komputera nie umożliwią osiągnięcia celu, bo nie kończą się uzyskaniem konkretnego zawodu, którym uczestnicy projektu mogliby się wylegitymować.
Konstruując projekt należy mieć na względzie, że działania muszą być adekwatne do osiągnięcia zakładanego celu i rezultatów.
Koszt powinien być przedstawiony tak, by jednoznacznie można było odczytać jednostkę miary oraz wartość jednostkową, co też jest podstawą oceny kwalifikowalności.
Brak konkretnych zasad oceny budżetu projektu wynika z obszaru innowacyjności.
Nie do końca wiadomo, jakie cechy charakterystyczne, funkcjonalności i opcje będzie posiadał produkt innowacyjny. Także nie do końca wiadomo, na czym będzie polegało jego testowanie i  jakie będą działania marketingowe w fazie upowszechniania.
Ocena wniosku innowacyjnego będzie wymagała elastyczności, ze względu na wiele wątpliwości związanych z tematyką innowacyjności.
Koszty związane cross-financingiem powinni Państwo traktować analogicznie, jak w projektach standardowych. Zasadność i celowość wydatku będą odgrywały kluczowe znaczenie w uznaniu kosztów.
Przypominamy, że podczas oceny merytorycznej, członkowie Komisji Oceny Projektów przyznają punkty na podstawie informacji zawartych we wniosku projektowym. Wszelkie wątpliwości mogą prowadzić do przyznania niższej liczby punktów, możliwych do uzyskania w poszczególnych pozycjach karty oceny merytorycznej.        

Uzasadnienie pisania projektu – zgodność z priorytetami.

Ideą projektów innowacyjnych jest rozwiązywanie problemów wynikających z braku odpowiednich narzędzi, niedoskonałości i niskiej skuteczności istniejących instrumentów. Złożony wniosek o otrzymanie środków pieniężnych na projekt, powinien prowadzić do osiągnięcia celów założonych w priorytecie VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” POKL.
Przypominamy, że podczas oceny merytorycznej, członkowie Komisji Oceny Projektów przyznają punkty na podstawie informacji zawartych we wniosku projektowym. Wszelkie wątpliwości mogą prowadzić do przyznania niższej liczby punktów, możliwych do uzyskania w poszczególnych pozycjach karty oceny merytorycznej.  

Czy klaster mający formę konsorcjum może być partnerem w projekcie?

Zgodnie z wytycznymi, „Partnerstwo w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, oznacza nieinstytucjonalne porozumienie autonomicznych podmiotów, realizujących wspólnie konkretny projekt. Tym samym, partnerstwa nie stanowi podmiot zrzeszający instytucjonalnie organizacje i instytucje jak np. związek stowarzyszeń lub stowarzyszenie – lokalna grupa działania.
Nie wyklucza to przypadku, gdy do tworzonego partnerstwa zgłasza przystąpienie grupa podmiotów (np. inne partnerstwo, konsorcjum, związek itp.), reprezentująca określone środowisko czy zrzeszającą określone organizacje. Projektodawca może negocjować warunki działań w projekcie z całą grupą, ale we wniosku o dofinansowanie jak również w umowie partnerskiej podmioty te są określane indywidualnie.”  

Finansowanie kosztów partnera zagranicznego – rodzaje wydatków kwalifikowanych.

Przede wszystkim w projektach z komponentem ponadnarodowym do współpracy ponadnarodowej odnosić musi się przynajmniej jeden z celów szczegółowych. Włączenie komponentu współpracy ponadnarodowej może nastąpić na etapie planowania projektu, jak również w trakcie jego realizacji (po zgłoszeniu zmian we wniosku i uzyskaniu zgody danej instytucji finansującej projekt).
Z racji tego, iż każdy projekt jest inny, dopiero po przeanalizowaniu zapisków w złożonym wniosku o dofinansowanie projektu, można sprawdzić i stwierdzić, czy wydatek jest:

 • niezbędny do realizacji projektu – konieczny do osiągnięcia jego celu,
 • racjonalny i efektywny – nie jest zawyżony w stosunku do cen i stawek rynkowych oraz umożliwia uzyskanie najlepszej jakości za najniższą cenę,
 • zgodny z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego,
 • a także czy nie należy do katalogu wydatków uznanych za niekwalifikowane.


Oczywiście, założone w budżecie koszty partnera zagranicznego, powinny być odpowiednio uzasadnione z celem szczegółowym.
Więcej informacji dla projektodawców przygotowujących wnioski o dofinansowanie projektów, przedstawiono w podręczniku dla projektodawców dot. projektów współpracy ponadnarodowej. Zawarty jest w nim pełen zakres informacji i wskazówek dotyczących projektów współpracy ponadnarodowej, niezbędnych do ich właściwego przygotowania. Omówiono także problemy projektów współpracy ponadnarodowej, jakie można napotkać na etapie przygotowywania i realizacji projektów współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL.
Należy również pamiętać przy konstruowaniu projektu, że ocenie będą podlegać fakty zapisane we wniosku. To wniosek jest podstawą przyznania punktacji.
Przypominamy, że podczas oceny merytorycznej, członkowie Komisji Oceny Projektów przyznają punkty na podstawie informacji zawartych we wniosku projektowym. Wszelkie wątpliwości mogą prowadzić do przyznania niższej liczby punktów, możliwych do uzyskania w poszczególnych pozycjach karty oceny merytorycznej.  

Grupa docelowa – studenci dzienni.

Zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL projekty innowacyjne realizowane są w ramach poszczególnych Priorytetów PO KL i Tematów dla  projektów innowacyjnych, a nie Działań /Poddziałań zdefiniowanych w SzOP. Oznacza to, że nie ma podstaw do weryfikacji zgodności grupy docelowej projektów innowacyjnych z katalogiem określonym dla danego Działania /Poddziałania SzOP, więc weryfikacji wpisania grupy docelowej w SzOP.
Weryfikacji podlega fakt, czy objecie danej grupy docelowej projektem przyczynia się do realizacji celów danego Priorytetu. W tym przypadku adresatami wsparcia mogą być  zarówno osoby/podmioty wskazane w SzOP, jak i szersze grupy odbiorców i użytkowników.
W związku z powyższym, Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku przyjmuje, iż studenci dzienni oraz uczniowie uczący się w trybie dziennym będą uznawani jako grupa docelowa dla projektów innowacyjnych testujących. Należy przy tym pamiętać i brać pod uwagę, że tego typu projekty muszą wspierać grupy wpisujące się w priorytet VI, a także prowadzić do osiągnięcia celów założonych w POKL, również wpisując się w zakres priorytetu.    

Jakie mogą być korzyści partnera zagranicznego i czy muszą być?

Projekty współpracy ponadnarodowej (patrz. projekty z komponentem ponadnarodowym)  powinny zakładać wspólną realizację działań przez partnerów ponadnarodowych, w tym np. wypracowanie wspólnych rozwiązań.
Elementy dotyczące wyłącznie organizacji części zadań w projekcie poza granicami Polski (np. szkoleń, wizyt studyjnych) czy zaangażowania eksperta spoza kraju nie stanowią o istocie projektu współpracy ponadnarodowej. Takie zadania mogą być realizowane w ramach standardowych projektów i nie wymagają nawiązania współpracy ponadnarodowej.

Chodzi więc o to, by widoczne było, że współpraca ma służyć rozwiązaniu jakiegoś problemu, a nie stanowić celu samego w sobie. Współpraca jest tylko narzędziem, które powinno być używane świadomie.
Współpraca może polegać na:
•    wymianie informacji i doświadczeń,
•    równoległym wypracowywaniu rozwiązań,
•    imporcie, eksporcie i adaptacji nowych rozwiązań,
•    wspólnym tworzeniu produktu lub systemu ,
•    wymianie kluczowych osób realizujących projekt lub uczestniczących w projekcie.

Podczas oceny merytorycznej wniosku będzie weryfikowane, czy cała współpraca ponadnarodowa nie sprowadza się do wykupienia usług od partnera zagranicznego lub zorganizowania wyjazdów za granicę. Dlatego należy uzasadnić, dlaczego dany partner/partnerzy został wybrany (organizacja współpracy, przepływ informacji, sposób podejmowania decyzji i podział zadań) oraz w jaki sposób partner/rzy zaangażowani będą w osiąganie celu/ów projektu dotyczących współpracy ponadnarodowej (czy np. przewidziane są ewaluacja lub monitoring działań w ramach współpracy ponadnarodowej, w odniesieniu do zaplanowanych celów). Oznacza to, że projektodawca musi wykazać uzasadnioną potrzebę realizacji współpracy ponadnarodowej dowodząc, że dany cel/cele szczegółowe są niemożliwe do osiągnięcia bez tej współpracy ponadnarodowej.
Należy nadmienić, że Instytucja Zarządzająca zaleca ograniczanie przepływu środków finansowych pomiędzy partnerami oraz unikanie refakturowania lub dzielenia faktur pomiędzy partnerów pochodzących z różnych krajów. Dopuszcza się pokrywanie całości kosztów współpracy ze środków projektu (ze środków polskiego partnera). Wynika to z uznania, że niekiedy jedyne korzyści odnosi strona polska, przejmująca wzorce czy rozwiązania od partnera, projektodawca musi jednak uzasadnić tę sytuację, traktowaną jako szczególną. Zgodnie z Wytycznymi, w budżecie mogą znaleźć się koszty nawiązania współpracy ponadnarodowej (np. wizyty u partnera), jeśli dokumentacja konkursowa tego nie uniemożliwia (powinny być też uwzględnione w harmonogramie).
Przypominamy, że podczas oceny merytorycznej, członkowie Komisji Oceny Projektów przyznają punkty na podstawie informacji zawartych we wniosku projektowym. Wszelkie wątpliwości mogą prowadzić do przyznania niższej liczby punktów, możliwych do uzyskania w poszczególnych pozycjach karty oceny merytorycznej.  

Jestem zarejstrowana/y w urzędzie pracy. Mam zamiar starać się o dotacje na otwarcie pierwszej działalności gospodarczej. Co teraz robić?

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku jest Instytucją Pośredniczącą II stopnia dla Działania 6.1 PO KL „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, w tym realizowanego przez Powiatowe Urzędy Pracy Podziałania 6.1.3 PO KL „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych”. W sytuacji, gdy jest Pani osobą bezrobotną zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy, w celu pozyskania środków na założenie własnej działalności gospodarczej należy zgłosić się do danego powiatowego urzędu pracy. Dodatkowo poniżej przedstawiamy inne możliwości pozyskania środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, jakie istnieję w województwie pomorskim:

I. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Program Operacyjny Kapitał Ludzki

II. Działanie 312. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

III. JEREMIE i JESSICA - pożyczki i poręczenia kredytowe

Zobacz więcej.

 

Jakie są szkolenia w województwie pomorskim dla osób bezrobotnych?

Na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku znajduje się w dziale pod nazwą Europejski Fundusz Społeczny, baza aktualnych rekrutacji (Szkolenia unijne - Rekrut@cje PO KL) do projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Spolecznego, realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie pomorskim.

Dodatkowo informację o szkoleniach można uzyskać na portalach internetowych:

www.inwestycjawkadry.info.pl

www.projekty.efs.gov.pl www.mp-defs.woj-pomorskie.pl

Czy zatrudnienie subsydiowane jest wliczane do wskaźnika efektywność zatrudnieniowa oraz jak
prawidłowo należy wypełnić załącznik – czy wpisując w wartości ogółem (iloraz liczby osób które podejmą zatrudnienie do liczby osób które zakończą udział w projekcie), czy też zgodnie z wartościami wskazanymi w dokumentacji konkursowej.

Zgodnie w rozporządzeniami wykonawczymi do ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy pracodawca podpisując umowę o zatrudnienie subsydiowane zobowiązuje się do zatrudnienia pracownika na okres minimum 24 miesiące. Jednocześnie w sposobie pomiaru efektu zatrudnieniowego określono, że wskaźnik efektywności zatrudnieniowej należy mierzyć w okresie do 3 miesięcy następujących po dniu w którym uczestnik zakończył udział w projekcie. W przypadku projektów z subsydiowanym zatrudnieniem będzie trwało jeszcze przez np. 12 m-cy po zakończeniu udziału w projekcie.

Rejestr Instytucji Szkoleniowych

Które instytucje szkoleniowe powinny uzyskać wpis do rejestru?

Wpis do rejestru jest wymagany od instytucji  szkoleniowych ubiegających się o zlecenie na szkolenie osób bezrobotnych i poszukujących pracy, finansowane ze środków publicznych, takich jak: Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). 12.08.2010 r.

Jakie wymagania programowe powinien spełniać komputer, aby system, w którym wypełniane są wnioski o wpis do rejestru działał poprawnie?

Aby program działał poprawnie zalecane jest korzystanie z przeglądarki „Internet Explorer w wersji 7” lub „Internet Explorer w wersji 8” z włączonym widokiem zgodności (Narzędzia, Ustawienia widoku zgodności, Dodaj tę witrynę sieci Web, http://ris.praca.gov.pl ,Dodaj). Ponadto, do prawidłowego funkcjonowania programu zalecane jest zainstalowanie programu „Java” w minimalnej wersji 1.6. Wniosek o wpis do rejestru, jak i dokument aktualizacji danych tworzony jest w formacie PDF. Aby można było wydrukować taki wniosek (aktualizację) należy mieć zainstalowany program Acrobat Reader. Informacja dla administratorów: aplikacja komunikuje się z systemem po porcie 8080. 12.08.2010 r.

Jakie są zasady rejestracji oddziałów/filii instytucji szkoleniowych?

1. Oddział/filia instytucji szkoleniowej może zostać zarejestrowana, gdy posiada uprawnienia do samodzielnego działania tj. działająca w oparciu o jeden z dokumentów określonych w § 2, ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004 roku w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych (Dz. U. nr 236, poz. 2365); wówczas oddział/filia rejestruje się w wojewódzkim urzędzie pracy właściwym dla siedziby tego oddziału/filii - po uzgodnieniu z jednostką macierzystą. 12.08.2010 r.

2. Oddział/filię nie posiadającą uprawnień do samodzielnego działania rejestruje jednostka macierzysta w wojewódzkim urzędzie pracy właściwym dla siedziby jednostki macierzystej. 12.08.2010 r.

Jakie kroki trzeba wykonać aby wyszukać instytucję szkoleniową wpisaną do rejestru i oferowane prze nią szkolenia?

Aby wyszukać konkretną instytucję lub  szkolenie należy wejść na stronę http://ris.praca.gov.pl, wybrać opcję: „Rejestr instytucji szkoleniowych”. W oknie "Lista instytucji w rejestrze" nacisnąć przycisk "Wyszukiwanie", w otwartym oknie wyszukiwania wprowadzić parametry wyszukiwania instytucji szkoleniowych, po czym nacisnąć przycisk "Szukaj". Aby dokonać przeglądu danych szczegółowych wybranej instytucji oraz ceny i godziny szukanego szkolenia należy:

1. W oknie „Lista instytucji w rejestrze” zawierającym listę instytucji wpisanych do rejestru
znaleźć właściwą instytucję na liście, zaznaczyć znalezioną pozycję, a następnie nacisnąć przycisk "Przeglądaj".
2. W oknie "Dane instytucji szkoleniowej w rejestrze" można przeglądnąć dane ogólne instytucji szkoleniowej oraz dane szczegółowe dotyczące np. danych teleadresowych siedziby głównej instytucji.
3. Aby zobaczyć więcej informacji o szkoleniach w siedzibie głównej i oddziałach instytucji należy otworzyć zakładkę „Siedziba główna i oddziały instytucji szkoleniowej”, wybrać dany oddział i nacisnąć przycisk "Przeglądaj" oraz wybrać po lewej stronie „Dział 2”. Uwaga!
Wypełnienie kilku kryteriów selekcji jednocześnie spowoduje, że wyświetlone zostaną tylko instytucje szkoleniowe spełniające WSZYSTKIE podane warunki równocześnie. W przypadku pozostawienia pustych pól filtrów i naciśnięcia przycisku "Szukaj", wyświetlona zostanie lista wszystkich instytucji szkoleniowych. 12.08.2010 r.

Ile trwa procedura uzyskania wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych?

Wojewódzki urząd pracy na podstawie przedłożonych przez instytucję dokumentów, zawiadamia niezwłocznie instytucję szkoleniową o dokonanym wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych w formie pisemnej. Okres oczekiwania na pozytywne rozpatrzenie wniosku może ulec wydłużeniu w przypadku gdy przedłożone przez instytucję (wniosek  o wpis lub dokumenty) są niekompletne lub nieprawidłowe. Uwaga!
Wniosek o wpis do rejestru pozostaje bez rozpatrzenia, jeżeli wniosek lub przedłożone przez instytucję szkoleniową dokumenty są niekompletne lub nieprawidłowe, a instytucja mimo wezwania nie przedłoży poprawnego wniosku lub właściwych dokumentów w terminie miesiąca od dnia wezwania. 12.08.2010 r.

Nie przesłałem wniosku aktualizacyjnego dotyczącego kontynuowania działalności szkoleniowej w kolejnym roku kalendarzowym w terminie od 01 stycznia do dnia 31 stycznia, co mogę zrobić w takiej sytuacji, aby dalej figurować w rejestrze?

Konsekwencją niepowiadomienia wojewódzkiego urzędu pracy o kontynuowaniu działalności szkoleniowej w terminie do 31 stycznia, zgodnie z art. 20 ust. 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy jest wykreślenie z rejestru instytucji szkoleniowych. W przypadku wykreślenia z rejestru instytucja szkoleniowa powinna zarejestrować się ponownie. W tym celu należy wypełnić w systemie elektronicznym nowy wniosek o wpis, pamiętając o wybraniu opcji: „Posiadam kod dostępu” i wpisaniu dotychczasowego kodu dostępu. W przypadku braku kodu dostępu należy skontaktować się z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Gdańsku (tel.: 058/32 61 845). Po wypełnieniu wniosku, zostanie wygenerowany nowy kod dostępu, który zostanie użyty w przypadku późniejszej edycji wniosku oraz aktualizacji. Formularz wniosku wydrukowany z systemu, podpisany przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione wraz z załącznikami należy dostarczyć osobiście  do Kancelarii Ogólnej WUP w Gdańsku - pokój nr 218 lub przesłać na adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk. 12.08.2010 r.

Co należy rozumieć pod pojęciem kształcenia w formie przygotowania zawodowego dorosłych?

Przygotowanie zawodowe dorosłych to instrument aktywizacji zawodowej regulowany w art. 53 a - 54 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. nr 69 poz. 415 z późn. zm.). Organizowane jest przez powiatowe urzędy pracy dla bezrobotnych i innych uprawnionych osób. Przygotowanie zawodowe dorosłych jest realizowane na podstawie umowy w sprawie realizacji przygotowania zawodowego dorosłych zawieranej między starostą a pracodawcą lub między starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową, wpisaną do rejestru prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy. Może ono odbywać się w formie praktycznej nauki zawodu dorosłych albo przyuczenia do pracy dorosłych Praktyczna nauka zawodu dorosłych przeznaczona jest przede wszystkim dla długotrwale bezrobotnych, którym brak odpowiednich kwalifikacji zawodowych. Okres trwania tej formy wynosi od 12 do 18 miesięcy. Praktyczna nauka zawodu kończy się egzaminem kwalifikacyjnym na tytuł zawodowy, przeprowadzanym przez komisję egzaminacyjną, powoływaną przez kuratora oświaty, zgodnie z przepisami regulującymi uzyskiwanie i uzupełnianie przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych lub egzaminem czeladniczym, zgodnie z przepisami regulującymi przeprowadzanie przez komisje izb rzemieślniczych egzaminów na tytuły czeladnika i mistrza w zawodzie. Przyuczenie do pracy dorosłych umożliwia uzyskanie wybranych kwalifikacji zawodowych lub umiejętności potwierdzonych zaświadczeniem. Przyuczenie do pracy dorosłych przeznaczone jest również dla osób posiadających kwalifikacje zawodowe, które są częściowo zdezaktualizowane i wymagają uzupełnienia. Przyuczenie do pracy dorosłych trwa od 3 do 6 miesięcy. Kończy się egzaminem sprawdzającym, przeprowadzanym przez komisję, o której mowa w art. 53c ust. 2 ww. ustawy, lub przez instytucję szkoleniową wskazaną przez starostę, wpisaną do rejestru prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy. Uczestnik przyuczenia do pracy dorosłych, który zdał egzamin sprawdzający z wynikiem pozytywnym, otrzymuje zaświadczenie potwierdzające nabyte umiejętności.

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

Kto może skorzystać z usług Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej?

Usługi świadczone przez Centrum skierowane są do osób pełnoletnich (ukończony 18 rok życia).   Rejestracja w powiatowym urzędzie pracy czy zameldowanie (zamieszkanie) na terenie województwa pomorskiego nie są wymagane. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej jest otwarte dla klientów od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00. Usługi świadczone przez Centrum są bezpłatne.

Jakimi zasobami dysponuje Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej?

Centrum udostępnia:

 • zbiory informacji na temat zawodów, szkół, uczelni oraz instytucji szkoleniowych,
 • poradniki i informatory pomocne w poszukiwaniu pracy,
 • stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu,
 • poniedziałkowe dodatki prasowe z ofertami pracy.

Czy Wojewódzki Urząd Pracy jest instytucją finansującą szkolenia dla osób bezrobotnych?

Organizacją i finansowaniem kursów oraz szkoleń zawodowych zajmują się powiatowe urzędy pracy. Warunkiem koniecznym, który trzeba spełnić, aby skorzystać z możliwości uczestnictwa w takim szkoleniu, jest rejestracja w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna bądź osoba poszukująca pracy. Dokonanie rejestracji możliwe jest w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na zameldowanie w miejscu pobytu stałego lub czasowego.Jeżeli, nie znalazłeś satysfakcjonującej odpowiedzi, możesz przesłać pytanie do Nas lub skontaktować się z Nami telefonicznie.
Dane teleadresowe.