Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

POKL 6.1.1 - OGŁOSZENIE konkursu 01/POKL/6.1.1/2012

Dodano: Poniedziałek, 26 marca 2012 (11:36)

Wojewódzki Urząd Pracy działający jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia (Instytucja Wdrażająca) w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w terminie 

od 26 marca 2012r. do wyczerpania alokacji środków finansowych

na konkurs otwarty numer 01/POKL/6.1.1/2012

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie
Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

na łączną kwotę 12 380 000 PLN

( w tym 3 000 000 PLN stanowi alokacja dla projektów skierowanych w 100% do osób ze znacznym i/lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności)

UWAGA:

Limit dostępnych środków, którego Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku nie może przekroczyć, będzie inny w momencie podpisywania umów ze względu na różnice kursowe i specyfikę algorytmu używanego do jego wyliczenia.


Konkurs zawieszony w dniu 27 kwietnia  2012 r.

Łączna wartość wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs nr 01/POKL/6.1.1/2012 przekroczyła równowartość 100% alokacji dostępnej w ww. konkursie (zgodnie z Dokumentacją Konkursową nr 01/POKL/6.1.1/2012).

Zamknięcie konkursu nr 01/POKL/6.1.1/2012 (25.06.2012)
- zobacz więcej

Lista rankingowa złożonych wniosków - zobacz

Ostateczna lista podpisanych umów z konkursu nr 01/POKL/6.1.1/2012 z 2012.11.19 (PDF, 215 KB)

 

Zobacz:

Szczegóły ogłoszonego konkursu 01/POKL/6.1.1/2012(PDF 155 KB)

 

Dokumentacja Konkursowa nr 01/POKL/6.1.1/2012 z erratą (PDF 962 KB)

Errata do dokumentacji konkursowej konkurs nr 01/POKL/6.1.1/2012

Załączniki do dokumentacj konkursowej (ZIP 4,87 MB)

 

Wytyczne w zakresie organizacji staży/praktyk zawodowych w ramach Poddziałania 6.1.1 2012.02 (PDF 199 KB)

Wytyczne w zakresie sposobów zapewnienia opieki nad dzieckiem lub osobą zależną w ramach Poddziałania 6.1.1 2012.03 (PDF 149 KB)


Zobacz dodatkowo:

 

Tematy:

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w POKL

Osoby po 45 roku życia

Osoby wykluczone społecznie


 

 

 

Szanowni Państwo,

zapraszamy na spotkanie informacyjne w związku z ogłoszonym konkursem nr 01/POKL/6.1.1/2012 w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL - Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Relacja ze spotkania informacyjnego w ramach konkursu do Poddziałania 6.1.1/2012.