Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Wyniki konkursu PO WER 1.2.1 2017 - korekta.

Czwartek, 14 września 2017 (14:03)

Wprowadzono korektę do listy projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów potrzebną do otrzymania dofinansowania ze środków Funduszy Europejskich, w konkursie nr POWR.01.02.01-IP.12-22-001/17.

 

Korekta dotyczy kwoty wnioskowanego dofinansowania oraz kosztu całkowitego projektu nr POWR.01.02.01-22-0010/17 w odniesieniu do listy rankingowej z dnia 24.08.2017 r.

 

Zobacz:  Wyniki wyboru wniosków o dofinansowanie projektów po ocenie merytorycznej w konkursie nr POWR.01.02.01-IP.12-22-001/17.

Szkolenia dla organizacji pozarządowych na temat pozyskiwania Funduszy Europejskich.

Wtorek, 12 września 2017 (14:06)

Reprezentujesz organizację pozarządową. Chcesz ją rozwinąć, poszerzyć działalność.

O tym wszystkim dowiesz się uczestnicząc w szkoleniu.

Zapisz się już dziś. Im szybciej tym lepiej, bo decyduje kolejność zgłoszeń.

Zmiana Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Piątek, 8 września 2017 (13:49)

Od 6 września 2017 r. obowiązuje nowa wersja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Wiedza Edukacja Rozwój (SZOOP PO WER).

Jest to dokument dookreślający sposób realizacji założeń przyjętych w danym programie, w tym przypadku w PO WER.

Zmiany w dokumencie i załącznikach na stronie www.power.gov.pl.


Pobierz dokument wraz z załącznikami z zakładki:

EFS 2014-2020 (PO WER) - Dowiedz się więcej - Zapoznaj się z prawem i dokumentami - Dokumenty programowe 2014-2020


Dokument ten można także pobrać ze strony internetowej administrowanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju:

Portalu Funduszy Europejskich w zakładce „Prawo i dokumenty”

Publikacja ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Czwartek, 7 września 2017 (11:16)

Ministerstwo Rozwoju wystosowało pismo z 25.08.2017 o sygnaturze DKF-IV.7518.32.2017.MT.2, w którym przedstawia działania Urzędu Zamówień Publicznych w sprawie usunięcia błędów w formularzach, a także stanowisko dotyczące sposobu wypełniania formularzy ogłoszeń przez zamawiających, tak aby były one zgodne z obowiązującym prawem.

Powyższe dotyczy błędów w formularzach służących do publikacji ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, które wynikają z braku możliwości zamieszczenia w ogłoszeniu pełnej informacji o warunkach udziału w postępowaniu oraz dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków.

Zapoznaj się z treścią pisma MR o sygnaturze DKF-IV.7518.32.2017.MT.2 z 25.08.2017.

 

Zapoznaj się z innymi dokumentami i interpretacjami instytucji zarządzającej:
Fundusze Europejskie/EFS 2014-2020 (PO WER)/Dowiedz się więcej/Zapoznaj się z prawem i dokumentami

Konsultacje Wytycznych dot. danych w postaci elektronicznej

Czwartek, 7 września 2017 (11:13)

Ministerstwo Rozwoju do 19 września 2017 r. prowadzi konsultacje zewnętrzne projektu nowelizacji Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020.

Powyższe wytyczne zapewniają jednolite reguły wykorzystania Centralnego systemu teleinformatycznego na potrzeby zarządzania finansowego, monitorowania, kontroli, audytu i ewaluacji oraz określenie minimalnego zakresu oraz formy informacji, jakie mają być przekazywane z wykorzystaniem tego systemu w związku z realizacją programów w zakresie polityki spójności.

 

Uwagi względem wprowadzonych w dokumencie zmian można zgłaszać na formularzu zamieszczonym na portalu Funduszy Europejskich:

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Zapoznaj się z projektem zmian do wytycznych.

Wyniki konkursu PO WER 1.2.1 2017

Czwartek, 31 sierpnia 2017 (09:23)

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku rozstrzygnął konkurs nr POWR.01.02.01-IP.12-22-001/17.

W związku z tym, zamieszczono listę projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów potrzebną do otrzymania dofinansowania ze środków Funduszy Europejskich.

Lista projektów została stworzona zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1475).

 

Zobacz:

Wyniki wyboru wniosków o dofinansowanie projektów po ocenie merytorycznej w konkursie nr POWR.01.02.01-IP.12-22-001/17.

 

Wsparcie działań informacyjnych dotyczących polityki spójności UE - zaproszenie do składania wniosków

Piątek, 25 sierpnia 2017 (14:55)

Komisja Europejska zaprasza do składnia wniosków na wsparcie środków informacyjnych dotyczących polityki spójności UE.

Całościowa pula środków to 4 000 000 EUR. Kwota dotacji może wynieść min. 70 000 EUR, a maksymalnie 500 000 EUR. Wkład własny obligatoryjny na poziomie 20%.

Nowe Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2014-2020

Piątek, 25 sierpnia 2017 (14:49)

Od 23 sierpnia br. obowiązują zmienione Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r.

Zobacz opis zmian (PDF 47 KB).

Pismo z 2017.08.10 o sygnaturze DZF-IV.7620.89.2017.MCh.1, informujące o zmianach do wytycznych (PDF 231 KB)

Wytyczne skierowane są do wszystkich prowadzonych Programów z Funduszy Europejskich w okresie 2014-2020.

W dokumencie zawarto m.in.: wspólne warunki i procedury w zakresie kwalifikowalności wydatków, opisano zasadę konkurencyjności, uproszczone metody rozliczania wydatków, zakaz podwójnego finansowania, cross-financing, wkłady niepieniężne.

Pobierz dokument z zakładki:

EFS 2014-2020 (PO WER) - Dowiedz się więcej - Zapoznaj się z prawem i dokumentami - Dokumenty programowe 2014-2020

Wytyczne można także pobrać ze strony internetowej administrowanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju:

Portalu Funduszy Europejskich w zakładce „Prawo i dokumenty”.

Zmiana Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Wtorek, 22 sierpnia 2017 (13:11)

Od 26 lipca 2017 r. obowiązuje nowa wersja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Wiedza Edukacja Rozwój (SZOOP PO WER).

Jest to dokument dookreślający sposób realizacji założeń przyjętych w danym programie, w tym przypadku w PO WER.

Zmiany w dokumencie i załącznikach na stronie www.power.gov.pl .


Pobierz dokument wraz z załącznikami z zakładki:

EFS 2014-2020 (PO WER) - Dowiedz się więcej - Zapoznaj się z prawem i dokumentami - Dokumenty programowe 2014-2020


Dokument ten można także pobrać ze strony internetowej administrowanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju:

Portalu Funduszy Europejskich w zakładce „Prawo i dokumenty”

Ustawa wdrożeniowa dot. Funduszy Europejskich, znowelizowana.

Środa, 26 lipca 2017 (11:59)

Nowelizacja ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tzw. „ustawa wdrożeniowa”), którą 24 lipca 2017 r. zaakceptował prezydent, jest jednym z elementów tzw. Konstytucji Biznesu.

Strona 1 z 30