Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Zmiana karty oceny merytorycznej Regulaminu Konkursu i zmiana Regulaminu KOP i załączników.

Środa, 25 kwietnia 2018 (13:27)

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, jako Instytucja Ogłaszająca Konkurs nr POWR.01.02.01-IP.12-22-001/18, dokonał zmian w karcie oceny merytorycznej (załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu nr POWR.01.02.01-IP.12-22-001/18).

Zmianie uległ również Regulamin Komisji Oceny Projektów wraz z załącznikami: nr 5 i 12.

Zmiana Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Środa, 25 kwietnia 2018 (13:18)

Od 19 kwietnia 2018 r. obowiązuje nowa wersja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Wiedza Edukacja Rozwój (SZOOP PO WER) – 11 wersja.

Jest to dokument dookreślający sposób realizacji założeń przyjętych w danym programie, w tym przypadku w PO WER.

Zobacz zmiany w dokumencie i w załącznikach na stronie www.power.gov.pl

Zobacz zmiany do dokumentu.


Pobierz dokument wraz z załącznikami z zakładki:

EFS 2014-2020 (PO WER) - Dowiedz się więcej - Zapoznaj się z prawem i dokumentami - Dokumenty programowe 2014-2020


Dokument ten można także pobrać ze strony internetowej administrowanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju:

Portalu Funduszy Europejskich w zakładce „Prawo i dokumenty”

Znajdź dla siebie projekt z PO WER-em

Czwartek, 12 kwietnia 2018 (12:12)

Nie masz jeszcze 30 lat? Chciałbyś podjąć jakąś pracę, ale nie możesz, bo brakuje Ci doświadczenia albo odpowiednich kwalifikacji?

Skorzystaj z możliwości, jakie dają Ci Fundusze Europejskie.

Indywidualne doradztwo zawodowe, szkolenia, praktyki, staże, wsparcie przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej – to tylko kilka z różnych form pomocy, z których możesz skorzystać.

Zobacz, które projekty aktualnie wspierają młodych nie pracujących i nie uczących się. Dowiedz się, do kogo można się zwrócić, żeby skorzystać z oferty projektowej.

Zmiany w wytycznych dotyczących równości szans i niedyskryminacji

Czwartek, 12 kwietnia 2018 (11:58)

Udostępniono aktualizację Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

Dokument ten ma na celu usprawnić i ujednolicić sposób realizacji tematyki, której dotyczą wytyczne, przez instytucje uczestniczące w realizacji programów Funduszy Europejskich.

Zmienione Wytyczne będą obowiązywały od dnia ogłoszenia komunikatu w Monitorze Polskim.

Uwaga: 11 kwietnia 2018 w Monitorze Polskim pojawił się komunikat wprowadzający w życie zaktualizowane wytyczne.

Pobierz dokument z zakładki:

EFS 2014-2020 (PO WER) - Dowiedz się więcej - Zapoznaj się z prawem i dokumentami - Dokumenty programowe 2014-2020

Wytyczne można także pobrać ze stron internetowych administrowanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju:

Instrukcja składania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia - JEDZ.

Czwartek, 12 kwietnia 2018 (11:58)

Od 18 kwietnia 2018 r., obowiązywać będą nowe sposoby przekazywania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Harmonogram naborów wniosków w trybie konkursowym PO WER 2018 r.

Środa, 11 kwietnia 2018 (10:15)

Zobacz zaktualizowany harmonogram naborów wniosków na 2018 rok w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich 2014-2020 z 02.04.2018 r.

Środa, 11 kwietnia 2018 (10:11)

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, zgodnie z prawem unijnym publikuje dane na temat każdego przedsięwzięcia realizowanego ze środków Unii Europejskiej oraz na temat firmy, organizacji lub instytucji, które otrzymały wsparcie.

Stan wdrażania Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020

Środa, 11 kwietnia 2018 (09:03)

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, pełniący funkcje koordynatora Funduszy Europejskich w Polsce, zamieściło informacje o stanie realizacji środków unijnych w kraju.

Dokument - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach POWER, zmieniony.

Środa, 4 kwietnia 2018 (15:02)

W wyniku wprowadzonych zmian w sposobie definiowania i oceny kryteriów merytorycznych PO WER dokonano aktualizacji Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie.

Dokument - Minimalny zakres regulaminu konkursu dla PO WER, zmieniony.

Środa, 4 kwietnia 2018 (15:00)

W marcu Komitet Monitorujący (KM) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) przyjął uchwałę nr 187 w sprawie zatwierdzenia modyfikacji ogólnych kryteriów wyboru projektów konkursowych i pozakonkursowych oraz systematyki kryteriów wyboru projektów dla PO WER 2014-2020.

Strona 1 z 40