Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Nabór System Akredytacji i Standardów Działania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – Edycja 2017/2018.

Wtorek, 16 stycznia 2018 (12:08)

Informujemy, iż Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków o przyznanie akredytacji „AKSES” – System Akredytacji i Standardów Działania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – Edycja 2017/2018.

Wniosek o przyznanie akredytacji, można złożyć jednie w formie elektronicznej, na adres: akses@mrpips.gov.pl, do 31.10 2018 r.

Szczegółowe informacje są na stronie:

www.ekonomiaspoleczna.gov.pl

 

 

Harmonogram naborów wniosków w trybie konkursowym PO WER 2018 r.

Wtorek, 16 stycznia 2018 (11:54)

Zobacz zaktualizowany harmonogram naborów wniosków na 2018 rok w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Zobacz informację o harmonogramie PO WER 2018 na stronie:

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Harmonogram PO WER na 2018 r., obowiązujący od 29.12.2017r.

Harmonogram oraz kryteria konkursu PO WER w woj. pomorskim.

 

Dodatkowo zobacz również harmonogram konkursów we wszystkich programach na 2018 rok na stronie:

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Podręcznik Beneficjenta SL 2014. Nowa wersja 1.9.

Piątek, 5 stycznia 2018 (08:24)

Ministerstwo Rozwoju udostępniło nową wersję Podręcznika SL 2014 (wer. 1.9), który został napisany z myślą o beneficjentach programów polityki spójności 2014-2020.

Stworzenie tego dokumentu ma na celu przybliżenie funkcjonalności systemu teleinformatycznego aplikacji tzw. Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL2014 użytkownikom upoważnionym przez beneficjentów – realizatorów projektów (upoważnianym w momencie zawierania umowy).

Podstawowymi celami aplikacji są wsparcie bieżącego procesu zarządzania, monitorowania i oceny programów oraz umożliwienie beneficjentom rozliczania projektów.

System umożliwia m.in. gromadzenie i przesyłanie danych dotyczących:

  • wniosków o płatność
  • harmonogramów finansowych
  • uczestników projektów
  • zamówień publicznych
  • osób zatrudnionych do realizacji projektów.

SL2014 zapewnia również komunikację między beneficjentem a instytucją udzielającą wsparcia.

Zawarta umowa o dofinansowanie danego projektu zobowiązuje każdego beneficjenta, do wykorzystania przy rozliczeniu właśnie tę aplikację SL2014.

Pobierz dokument z zakładki:

EFS 2014-2020 (PO WER) - Dowiedz się więcej - Zapoznaj się z prawem i dokumentami - Dokumenty programowe 2014-2020

Nowe wytyczne w obszarze rynku pracy.

Czwartek, 4 stycznia 2018 (08:07)

29 grudnia 2017 r. opublikowana została nowa wersja Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.

Dokument określa ujednolicone warunki i procedury dotyczące realizacji projektów w obszarze rynku pracy w ramach krajowego i regionalnych programów współfinansowanych w latach 2014-2020 ze środków EFS i środków Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Wytyczne mają także zapewnić zgodność działań podejmowanych z udziałem środków EFS z polityką krajową w obszarze rynku pracy wyrażoną w dokumentach strategicznych i programowych, w tym w szczególności z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Pobierz dokument wraz z załącznikami z zakładki:

EFS 2014-2020 (PO WER) - Dowiedz się więcej - Zapoznaj się z prawem i dokumentami - Dokumenty programowe 2014-2020


Dokument ten można także pobrać ze strony internetowej administrowanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju:

Portalu Funduszy Europejskich w zakładce „Prawo i dokumenty”

Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich 2014-2020 z 01.01.2018r.

Czwartek, 4 stycznia 2018 (08:06)

Ministerstwo Rozwoju, zgodnie z prawem unijnym publikuje dane na temat każdego przedsięwzięcia realizowanego ze środków Unii Europejskiej oraz na temat firmy, organizacji lub instytucji, które otrzymały wsparcie.

Celem publikowania takiej listy jest  zapewnienie wszystkim zainteresowanym dostępu do informacji o projektach współfinansowanych z Funduszy Europejskich. 

Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020 zawiera informacje dotyczące m.in.: nazwy realizatora projektu, skróconego opisu projektu, jego miejsca realizacji, wartość projektu, dofinansowania unijnego, data rozpoczęcia  i zakończenia projektu, obszaru wsparcia projektu.

Listę stworzono na podstawie danych pochodzących z bazy Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014.

Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020 stan na 1 stycznia 2018 r.

 

Zobacz także wcześniej publikowane listy projektów:

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Nowe wytyczne w obszarze edukacji

Czwartek, 4 stycznia 2018 (08:05)

Od 19 grudnia 2017 r. obowiązuje nowa wersja Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze edukacji na lata 2014-2020.

Wprowadzone zmiany wynikają m.in. z potrzeby dostosowania zapisów Wytycznych do zmian wprowadzonych w Umowie Partnerstwa oraz dotychczasowych doświadczeń we wdrażaniu EFS w obszarze edukacji.

Najważniejsze zmiany wprowadzone do trzeciej wersji Wytycznych.

Dokument ten można  pobrać ze strony internetowej administrowanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju:

Portalu Funduszy Europejskich w zakładce „Prawo i dokumenty”

Zmiany zasady promocji i oznakowania projektów od 1 stycznia 2018 roku.

Czwartek, 21 grudnia 2017 (10:32)

Od nowego roku zmieniają się zasady promocji i oznakowania projektów współfinansowanych w ramach Funduszy Europejskich, w tym również i PO WER i RPO.

Przedmiotowa zmiana polega na dodaniu barw Rzeczypospolitej Polskiej do obowiązkowego zestawienia znaków: Funduszy Europejskich (właściwy dla danego programu) i Unii Europejskiej (właściwy dla danego funduszu).

Nowe wytyczne w zakresie gromadzenia i przekazywania danych elektronicznych.

Czwartek, 21 grudnia 2017 (10:27)

Od 19 grudnia 2017 r. obowiązuje nowa wersja Wytycznych w zakresie gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020, z zatwierdzonymi zmianami.

Powołano Rzecznika Funduszy Europejskich.

Czwartek, 21 grudnia 2017 (10:25)

Minister Rozwoju i Finansów powołał Panią Agatę Zielińską na Rzecznika Funduszy Europejskich w zakresie krajowych programów operacyjnych, w tym PO WER.

Gdzie po informacje o Unii Europejskiej?

Czwartek, 21 grudnia 2017 (10:22)

W Polsce działa wiele sieci i punktów informacyjnych, które informują obywateli o sprawach związanych z Unią Europejską. Prowadzone są one przez różne instytucje unijne jak i polskie.

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, wydało broszurę, w której zamieszczono adresy, dane kontaktowe oraz w jakim zakresie tematycznym specjalizują się dane punkty.

Po przez działające w kraju sieci, zainteresowane osoby mogą otrzymać wiedzę z różnych obszarów związanych z Unią Europejską, m.in. organizowane szkolenia, konferencje, a także aktywnie uczestniczyć w dialogu z instytucjami UE.

Pobierz dokument ze strony ec.europa.eu.

Odwiedź stronę Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce:

ec.europa.eu/poland

 

Strona 1 z 34