Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Stan realizacji RPO WP 2014-2020

Poniedziałek, 28 maja 2018 (14:30)

Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020 przygotowała „Raport z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020".

Poradnik - Zamówienia udzielane w ramach projektów unijnych.

Poniedziałek, 28 maja 2018 (14:29)

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej Funduszami Europejskimi udostępniło poradnik dla wszystkich planujących zawierać umowy, których przedmiotem będą dostawy, usługi lub roboty budowlane współfinansowane z funduszy unijnych, do których zastosowanie mają lub będą miały "Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020".

Przede wszystkim dla beneficjentów, czyli podmiotów, którym wsparcie z funduszy unijnych zostało już przyznane oraz wnioskodawców, czyli podmiotów, które dopiero złożyły lub zamierzają złożyć wniosek o dofinansowanie.

Zobacz więcej na stronie:

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Podręcznik Beneficjenta SL 2014. Nowa wersja 2.1.

Wtorek, 15 maja 2018 (12:21)

Ministerstwo Rozwoju udostępniło nową wersję Podręcznika SL 2014 (wer. 2.1), który został napisany z myślą o beneficjentach programów polityki spójności 2014-2020.

Dni Otwarte Funduszy Europejskich 2018 w woj. pomorskim.

Środa, 9 maja 2018 (08:28)

W dniach 11-13 maja na terenie województwa pomorskiego obchodzić będziemy Dni Otwarte Funduszy Europejskich. To wyjątkowa okazja, aby odwiedzić ciekawe miejsca, a nie kiedy te na co dzień nie są dostępne dla turysty.

W tych dniach będzie wiele atrakcji.

Bez względu na wiek, każdy będzie mógł znaleźć coś dla siebie.

W tym roku będzie to m.in.: zwiedzanie niedostępnych na co dzień przestrzeni Twierdzy Wisłoujście, warsztaty w Ogrodach przyjaznych zapylaczom, które odsłonią tajniki życia pszczół czy podróż w czasie w Faktorii Handlowej. Będzie można uczestniczyć w warsztatach z robotami a także brać udział w licznych konkursach z nagrodami. 

Oferta atrakcji jest jeszcze większa.

Zapoznaj się już teraz z programem, aby nic nie przeoczyć!

Wejdź na stronę https://dniotwarte.eu i skorzystaj z wyszukiwarki, aby móc zapoznać się ze wszystkimi szczegółami dotyczącymi wydarzeń.

Serdecznie zapraszamy !

Nowa wersja SzOOP RPO WP 2014-2020

Środa, 9 maja 2018 (08:25)

19 kwietnia 2018 roku Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął kolejną wersję Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (tzw. SzOOP).

Zakres zmian w dokumencie opisany jest w Rejestrze zmian.

SzOOP RPO WP będzie podlegał dalszym modyfikacjom wraz z postępem realizacji RPO WP 2014-2020.

Pobierz dokument z zakładki:

EFS 2014-2020 (RPO WP 2012 - 2020) - Dowiedz się więcej - Zapoznaj się z prawem i dokumentami - Dokumenty programowe 2014-2020

Dokument ten można także pobrać ze strony internetowej administrowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego:

strona Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Pomorskiego 2014-2020

Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich 2014-2020 z 07.05.2018r.

Środa, 9 maja 2018 (08:22)

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, zgodnie z prawem unijnym publikuje dane na temat każdego przedsięwzięcia realizowanego ze środków Unii Europejskiej oraz na temat firmy, organizacji lub instytucji, które otrzymały wsparcie.

Celem publikowania takiej listy jest  zapewnienie wszystkim zainteresowanym dostępu do informacji o projektach współfinansowanych z Funduszy Europejskich.

Zmiany w wytycznych dotyczących równości szans i niedyskryminacji.

Czwartek, 12 kwietnia 2018 (11:41)

Udostępniono aktualizację Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

Dokument ten ma na celu usprawnić i ujednolicić sposób realizacji tematyki, której dotyczą wytyczne, przez instytucje uczestniczące w realizacji programów Funduszy Europejskich.

Zmienione Wytyczne będą obowiązywały od dnia ogłoszenia komunikatu w Monitorze Polskim.

Uwaga: 11 kwietnia 2018 w Monitorze Polskim pojawił się komunikat wprowadzający w życie zaktualizowane wytyczne.

Pobierz dokument z zakładki:

EFS 2014-2020 (RPO WP) - Dowiedz się więcej - Zapoznaj się z prawem i dokumentami - Dokumenty programowe 2014-2020

Wytyczne można także pobrać ze stron internetowych administrowanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju:

 

Instrukcja składania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia -JEDZ

Czwartek, 12 kwietnia 2018 (11:30)

Od 18 kwietnia 2018 r., obowiązywać będą nowe sposoby przekazywania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich 2014-2020 z 02.04.2018r.

Środa, 11 kwietnia 2018 (10:17)

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, zgodnie z prawem unijnym publikuje dane na temat każdego przedsięwzięcia realizowanego ze środków Unii Europejskiej oraz na temat firmy, organizacji lub instytucji, które otrzymały wsparcie.

Stan wdrażania Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020.

Środa, 11 kwietnia 2018 (10:16)

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, pełniący funkcje koordynatora Funduszy Europejskich w Polsce, zamieściło informacje o stanie realizacji środków unijnych w kraju.

Strona 1 z 15