Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Zaktualizowano opis realizowanych projektów wspierających osoby młode.

Piątek, 21 października 2016 (12:39)

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku przedstawia uzupełniony opis o kolejne podpisane umowy o dofinansowanie projektów wybranych w konkursie PO WER z 2015 roku nr POWR.01.02.01-IP.12-22-001/15

Wybrane projekty są skierowane do osób młodych (15 -29 lat) niepracujących, zarejestrowanych i niezarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy.

Zobacz:
Opis umów o dofinansowanie projektów wybranych w konkursie PO WER naboru 01/2015 PO WER 1.2.1 stan na 21.10.2016 r.

Lista umów o dofinansowanie projektów wybranych w konkursie PO WER 1.2.1 z 2015 roku.

Wtorek, 18 października 2016 (09:53)

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku przedstawia uzupełnioną listę o kolejne podpisane umowy o dofinansowanie projektów wybranych w konkursie PO WER z 2015 roku nr POWR.01.02.01-IP.12-22-001/15.

Zobacz:
Lista umów o dofinansowanie projektów wybranych w konkursie PO WER naboru 01/2015 PO WER 1.2.1 stan na 17.10.2016 r.

Obowiązujące nowe wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2014-2020

Poniedziałek, 17 października 2016 (11:43)

Od 14 października 2016 r. obowiązują zasady w zakresie kwalifikowalności wydatków funduszy europejskich na lata 2014-2020.

Wytyczne skierowane są do wszystkich prowadzonych Programów z Funduszy Europejskich w okresie 2014-2020.

W dokumencie zawarto m.in.: wspólne warunki i procedury w zakresie kwalifikowalności wydatków, opisano zasadę konkurencyjności, uproszczone metody rozliczania wydatków, zakaz podwójnego finansowania, cross-financing, wkłady niepieniężne.

Pobierz dokument z zakładki:

EFS 2014-2020 (PO WER) - Dowiedz się więcej - Zapoznaj się z prawem i dokumentami - Dokumenty programowe 2014-2020

Wytyczne można także pobrać ze strony internetowej administrowanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju:

Portalu Funduszy Europejskich w zakładce „Prawo i dokumenty”.

Seminarium: Pokolenia X, Y, Z na rynku pracy - współpraca i komunikacja.

Wtorek, 11 października 2016 (09:44)

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku,
w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego,

zaprasza Państwa do udziału w seminarium pt.

„Pokolenia X, Y, Z na rynku pracy -
współpraca i komunikacja”

dedykowanym podmiotom zainteresowanym realizacją projektów
w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

Zobacz więcej.

Lista umów o dofinansowanie projektów wybranych w konkursie PO WER 1.2.1 z 2015 roku.

Wtorek, 11 października 2016 (09:22)

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku przedstawia uzupełnioną listę o kolejne podpisane umowy o dofinansowanie projektów wybranych w konkursie PO WER z 2015 roku nr POWR.01.02.01-IP.12-22-001/15.

Zobacz:
Lista umów o dofinansowanie projektów wybranych w konkursie PO WER naboru 01/2015 PO WER 1.2.1 stan na 07.10.2016 r.

Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich 2014-2020 - 30 września 2016 r.

Piątek, 7 października 2016 (10:50)

Ministerstwo Rozwoju, zgodnie z prawem unijnym publikuje dane na temat każdego przedsięwzięcia realizowanego ze środków Unii Europejskiej oraz na temat firmy, organizacji lub instytucji, które otrzymały wsparcie, w tym również z PO WER.

Celem publikowania takiej listy jest  zapewnienie wszystkim zainteresowanym dostępu do informacji o projektach współfinansowanych z Funduszy Europejskich. 

Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020 zawiera informacje dotyczące m.in.: nazwy realizatora projektu, skróconego opisu projektu, jego miejsca realizacji, wartość projektu, dofinansowania unijnego, data rozpoczęcia  i zakończenia projektu, obszaru wsparcia projektu.

Listę stworzono na podstawie danych pochodzących z bazy Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014.

Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020 stan na 30 września 2016 r.

Zobacz także wcześniej publikowane listy projektów:

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

SOWA: aktualizacja systemu do wersji 6.0

Poniedziałek, 29 sierpnia 2016 (14:46)

Udostępniona została nowa wersja SOWA oznaczona numerem 6.0.  W ramach aktualizacji dodano nowy moduł - Bank pomysłów.

Moduł ten wprowadza możliwość dodawania przez każdego zalogowanego użytkownika zgłoszeń/ pomysłów dotyczących rozwoju oraz modyfikacji funkcjonalności SOWA. Opublikowane pomysły będą widoczne dla innych użytkowników. System zapewnia możliwość oddawania głosów popierających dany pomysł lub przeciwnych.


Wraz z aktualizacją systemu w zakładce Pomoc w SOWA dostępne są nowe wersje instrukcji:
- instrukcja użytkownika SOWA - instytucje (wersja 4.0)
- instrukcja użytkownika SOWA beneficjenci (wersja 3.0)
- procedura zgłaszania problemów technicznych (wersja 2.0)

Zapraszamy do zapoznania się ze zmianami systemu.

 Napis system obsługi wniosków aplikacyjnych wiedza edukacja rozwój, a obok logo na niebieskim tle trzy gwiazdki: biała, żółta i czerwona.

Zaktualizowana lista projektów zakwalifikowanych do etapu oceny merytorycznej po zakończeniu procedury odwoławczej.

Czwartek, 25 sierpnia 2016 (14:55)

Po zakończeniu procedury odwoławczej oceny formalnej przedstawiamy listę projektów które zostały zaliczone do oceny merytorycznej konkursu nr POWR.01.02.01-IP.12-22-001/16.

Zobacz:

Zaktualizowana lista projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej konkursu nr POWR.01.02.01-IP.12-22-001/16

Zapraszamy do lektury tegorocznej edycji biuletynu „Tu się pracuje”

Poniedziałek, 22 sierpnia 2016 (15:11)

Tegoroczne wydanie w całości poświęcone jest osobom młodym, które dopiero rozpoczynają swoje życie zawodowe i wchodzą na pomorski rynek pracy. Wszyscy bohaterowie prezentowani w publikacji wzięli udział w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, a większość z nich otrzymała dotację na rozwój własnej działalności gospodarczej.

miniatura

Zapraszamy również do zapoznania się z pozostałymi naszymi publikacjami pod adresem www.wup.gdansk.pl/publikacje

Podpisano kolejną umowę w ramach projektów pozakonkursowych w Poddziałaniu 1.1.1 PO WER na 2016 rok

Piątek, 19 sierpnia 2016 (13:08)


Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku w imieniu Zarządu Województwa Pomorskiego podpisał  kolejne umowy na dofinansowanie projektów, ocenionych w trakcie pozakonkursowego naboru wniosków nr POWR.01.01.01-IP.12-22-001/16 w ramach Poddziałania 1.1.1 PO WER.

Projekty zawarte w poniższej liście są kierowane do młodych (18-29 lat) bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy.

Zobacz:

Lista realizowanych projektów pozakonkursowych Powiatowych Urzędów Pracy z naboru 01/2016 PO WER 1.1.1 stan na 17.08.2016

Strona 1 z 18