Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Relacja ze spotkania dla potencjalnych wnioskodawców w ogłoszonym konkursie Poddziałania 1.2.1 PO WER 2018

Wtorek, 20 lutego 2018 (14:48)

19 lutego 2018 r. w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku odbyło się spotkanie informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców w ramach Poddziałania 1.2.1 PO WER.

Spotkanie dotyczyło ogłoszonego 26 stycznia 2018 r. konkursu w ramach
Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy nr POWR.01.02.01-IP.12-22-001/18.

 

Zobacz więcej.

Drugie spotkanie konkursowe PO WER 1.2.1 2018.

Wtorek, 20 lutego 2018 (13:45)

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, jako Instytucja Ogłaszająca Konkurs zaprasza na spotkanie informacyjne w związku z ogłoszonym konkursem nr POWR.01.02.01-IP.12-22-001/18  dla Poddziałania 1.2.1 PO WER.

Zobacz więcej.

Podręcznik Beneficjenta SL 2014.Nowa wersja 2.0

Wtorek, 20 lutego 2018 (13:26)

Ministerstwo Rozwoju udostępniło nową wersję Podręcznika SL 2014 (wer. 2.0), który został napisany z myślą o beneficjentach programów polityki spójności 2014-2020.

Innowacje to krok w przyszłość.

Piątek, 16 lutego 2018 (14:17)

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją „Polskie innowacje: krok w przyszłość”. Przedstawionych jest w niej 50 projektów, które pokazują jak poprawi się jakość naszego życia, jak można usprawnić edukację, jeszcze inne dbają o poprawę środowiska naturalnego.

Publikacja dostępna jest na stronie :

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Weryfikacja statusu imigranta lub reemigranta w projektach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Materiał informacyjny.

Piątek, 16 lutego 2018 (14:06)

Ministerstwo Rozwoju przedstawia materiał weryfikacji statusu imigranta lub reemigranta na potrzeby zakwalifikowania w projektach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu 1.2.1 PO WER 2018 – 19.02. Zamknięcie przyjmowania zgłoszeń.

Piątek, 16 lutego 2018 (13:45)

Lista zgłoszeń na spotkanie, 19.02, dotyczące ogłoszonego konkursu 1.2.1 PO WER 2018, została już zamknięta.

Osoby zainteresowane konkursem i chęcią uczestnictwa w spotkaniu, mogą rejestrować się na drugie organizowane spotkanie na 5 marca.

Dodatkowo, jest również możliwość umówienia się na spotkanie indywidualnie, w dogodnym terminie.

Zobacz ogłoszenie konkursu w PO WER 1.2.1 nr POWR.01.02.01-IP.12-22-001/18.

Drugie spotkanie konkursowe PO WER 1.2.1 2018.

Piątek, 16 lutego 2018 (13:20)

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, jako Instytucja Ogłaszająca Konkurs zaprasza na spotkanie informacyjne w związku z ogłoszonym konkursem nr  POWR.01.02.01-IP.12-22-001/18  dla Poddziałania 1.2.1 PO WER.

Zobacz więcej.

Wyniki konkursu PO WER 1.2.1 2017 – aktualizacja listy o projekty uwzględnione z procedury odwoławczej od oceny merytorycznej, wybrane do realizacji.

Wtorek, 13 lutego 2018 (15:03)

Po zakończeniu procedury odwoławczej od wyników oceny merytorycznej dla konkursu POWR.01.02.01-IP.12-22-001/17 opublikowano listę projektów, które spełniły kryteria
i uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania.

Lista projektów została stworzona zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 217).

Zobacz: Lista wniosków o dofinansowanie po ocenie merytorycznej, po procedurze odwoławczej w konkursie nr POWR.01.02.01-IP.12-22-001/17.

Kwoty ryczałtowe w projektach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Materiał informacyjny.

Piątek, 2 lutego 2018 (16:57)

Ministerstwo Rozwoju przedstawia materiał dotyczący stosowania kwot ryczałtowych w projektach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Wsparcie projektowe PO WER byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego.

Piątek, 2 lutego 2018 (15:31)

Zgodnie z nowymi zasadami wytycznych dotyczących rynku pracy, realizatorzy wyłonionych projektów od 2018 r. w PO WER, w działaniu 1.2, mają za zadanie zapewnić możliwość skorzystania z oferowanego wsparcia byłym uczestnikom projektów realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020), z zakresu włączenia społecznego.

Strona 1 z 36