Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Lista wniosków pozakonkursowych o dofinansowanie projektów Powiatowych Urzędów Pracy wybranych do realizacji w PO WER 1.1.1/2016.

Środa, 25 maja 2016 (14:02)

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku informuje o kolejnych ocenionych pozakonkursowych wnioskach o dofinansowanie projektów, wybranych do realizacji podczas naboru nr POWR.01.01.01-IP.12-22-001/16 w ramach Poddziałania 1.1.1 PO WER.

Zobacz listę wniosków pozakonkursowych Powiatowych Urzędów Pracy z naboru 01/2016 PO WER 1.1.1 stan na 20.05.2016 r

Lista wniosków pozakonkursowych o dofinansowanie projektów Powiatowych Urzędów Pracy wybranych do realizacji w PO WER 1.1.1/2016

Poniedziałek, 23 maja 2016 (13:37)

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku informuje pierwszych ocenionych pozakonkursowych wnioskach o dofinansowanie projektów, wybranych do realizacji podczas naboru nr POWR.01.01.01-IP.12-22-001/16 w ramach Poddziałania 1.1.1 PO WER.

Zobacz listę wniosków pozakonkursowych Powiatowych Urzędów Pracy z naboru 01/2016 PO WER 1.1.1 stan na 20.05.2016 r.

Wyjaśnienia kryterium premiującego nr 2 - partnerstwa. Ważna informacja dla wnioskodawców konkursu nr POWR.01.02.01-IP.12-22-001/16

Poniedziałek, 16 maja 2016 (13:53)

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, pełniący funkcję Instytucji Organizującej Konkurs dla naboru wniosków nr POWR.01.02.01-IP.12-22-001/16 przedstawia wyjaśnienie odnośnie kryterium premiującego nr 2 - Projekt realizowany w ramach partnerstwa z pracodawcami i/lub wchodzącymi w skład partnerstwa Inteligentnych Specjalizacji Pomorza.

Kwalifikacje w projektach. Ważna informacja dla wnioskodawców konkursu nr POWR.01.02.01-IP.12-22-001/16

Piątek, 6 maja 2016 (13:43)

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, pełniący funkcję Instytucji Organizującej Konkurs dla naboru wniosków nr POWR.01.02.01-IP.12-22-001/16 informuje, że każdy potencjalny wnioskodawca zobligowany jest do zapoznania się z  aktualizacją materiału "Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego".

Uzyskiwanie kwalifikacji w projektach w zakresie EFS

Piątek, 6 maja 2016 (13:25)

Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych i Ministerstwem Edukacji Narodowej, na podstawie Raportu Referencyjnego - odniesienie Polskiej Ramy Kwalifikacji na rzecz uczenia się przez całe życie do Europejskiej Ramy Kwalifikacji opracowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych oraz ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji z dnia 22 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 64)., przygotował aktualizację materiału

Relacja ze spotkania dla potencjalnych wnioskodawców w ogłoszonym konkursie Poddziałania 1.2.1 PO WER 2016

Środa, 4 maja 2016 (15:07)

29 kwietnia 2016 r. w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku odbyło się spotkanie informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców w ramach Poddziałania 1.2.1 PO WER. Spotkanie dotyczyło ogłoszonego 8 kwietnia 2016 r. konkursu w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy nr POWR.01.02.01-IP.12-22-001/16.

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - JEDZ.

Czwartek, 28 kwietnia 2016 (14:53)

Przepisy nowych unijnych dyrektyw regulujących procedury udzielania zamówień publicznych, które zaczęły obowiązywać od dnia 18 kwietnia 2016 r., nakładają na zamawiających obowiązek akceptowania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ). Stosownie do Rozporządzenia wykonawczego KE (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia od dnia 18 kwietnia 2016 r. wykonawcy mogą składać JEDZ na standardowym formularzu stanowiącym załącznik do tego rozporządzenia.

Przepisy nowych dyrektyw UE dotyczących zamówień publicznych.

Czwartek, 28 kwietnia 2016 (14:51)

Od dnia 18 kwietnia 2016 r. obowiązują bezpośrednio przepisy nowych dyrektyw UE dotyczących zamówień publicznych,

Wprowadzenie zmian w zapisach do Regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 1.2.1 PO WER 2016

Wtorek, 26 kwietnia 2016 (15:17)

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, jako Instytucja Ogłaszająca Konkurs nr POWR.01.02.01-IP.12-22-001/16 przedstawia wprowadzone zmiany do Regulaminu konkursu oraz załącznika nr 1 i 13.

Wyniki konkursu PO WER 1.2.1 2015

Czwartek, 21 kwietnia 2016 (12:01)

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku rozstrzygnął konkurs nr POWR.01.02.01-IP.12-22-001/15.

W związku z tym, zamieszczono listę projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania.

Lista projektów została stworzona zgodnie z art. 46 ust.4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 1146 z poźn. zm.).

 Zobacz: Lista wniosków o dofinansowanie po ocenie merytorycznej w konkursie
nr POWR.01.02.01-IP.12-22-001/15
.

Strona 1 z 14