Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Sprawozdanie z postępów we wdrażaniu Umowy Partnerstwa w 2016 roku.

Poniedziałek, 16 października 2017 (14:37)

Relacja z seminarium: Właściwa droga zawodowa. Doradztwo zawodowe i kształcenie ustawiczne

Poniedziałek, 16 października 2017 (14:34)

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku zorganizował w dniu 11.10.2017 r.

Semianrium 11.10.2017

Zobacz więcej.

Seminarium: Właściwa droga zawodowa. Doradztwo zawodowe i kształcenie ustawiczne

Czwartek, 5 października 2017 (08:10)

Semianrium 11.10.2017

Konsultacje standardów dostępności efektów Funduszy Europejskich dla osób z niepełnosprawnościami

Czwartek, 5 października 2017 (08:09)

Ministerstwo Rozwoju rozpoczęło konsultacje projektu tzw. „Standardów dostępności dla Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych (EFSiI) 2014-2020”

Wprowadzenie tego typu standardów ma na celu zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami dostępu do udziału, zrozumienia, komunikowania się oraz możliwości skorzystania z efektów Funduszy Europejskich na równi z osobami pełnosprawnymi.

Więcej informacji o samych standardach, jak i do kiedy trwają konsultacje i gdzie wysłać uwagi, znajdują się na portalu Funduszy Europejskich:

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich 2014-2020 z 01.10.2017r.

Czwartek, 5 października 2017 (08:08)

Ministerstwo Rozwoju, zgodnie z prawem unijnym publikuje dane na temat każdego przedsięwzięcia realizowanego ze środków Unii Europejskiej oraz na temat firmy, organizacji lub instytucji, które otrzymały wsparcie.

Celem publikowania takiej listy jest  zapewnienie wszystkim zainteresowanym dostępu do informacji o projektach współfinansowanych z Funduszy Europejskich. 

Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020 zawiera informacje dotyczące m.in.: nazwy realizatora projektu, skróconego opisu projektu, jego miejsca realizacji, wartość projektu, dofinansowania unijnego, data rozpoczęcia  i zakończenia projektu, obszaru wsparcia projektu.

Listę stworzono na podstawie danych pochodzących z bazy Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014.

Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020 stan na 1 października 2017 r.


Zobacz także wcześniej publikowane listy projektów:

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Seminarium: Właściwa droga zawodowa. Doradztwo zawodowe i kształcenie ustawiczne.

Wtorek, 26 września 2017 (13:55)

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego,
zaprasza Państwa do udziału w

Semianrium 11.10.2017

Zobacz więcej.

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie dla PO WER - aktualizacja.

Wtorek, 26 września 2017 (08:11)

Dokonano stosownej aktualizacji „Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”, w wyniku zmian Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z 19 lipca br. (obowiązującą od 23 sierpnia br.).

Główne modyfikacje wprowadzone w dokumencie dotyczą zmiany definicji personelu projektu, zapisów związanych z usługami zleconymi oraz potencjałem finansowym i kadrowym wnioskodawcy/partnerów.

 

Pobierz dokument z zakładki:

EFS 2014-2020 (PO WER) - Dowiedz się więcej - Zapoznaj się z prawem i dokumentami - Dokumenty programowe 2014-2020

Uznanie zapłaconego podatku VAT za wydatek kwalifikowalny.

Poniedziałek, 25 września 2017 (11:43)

W związku ze zmianą „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, w rozdziale 6.13 Podatek od towarów i usług (VAT) oraz inne podatki i opłat zmodyfikowany został pkt 2, który uzyskał brzmienie:

Wyniki konkursu PO WER 1.2.1 2017 - korekta.

Czwartek, 14 września 2017 (14:03)

Wprowadzono korektę do listy projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów potrzebną do otrzymania dofinansowania ze środków Funduszy Europejskich, w konkursie nr POWR.01.02.01-IP.12-22-001/17.

 

Korekta dotyczy kwoty wnioskowanego dofinansowania oraz kosztu całkowitego projektu nr POWR.01.02.01-22-0010/17 w odniesieniu do listy rankingowej z dnia 24.08.2017 r.

 

Zobacz:  Wyniki wyboru wniosków o dofinansowanie projektów po ocenie merytorycznej w konkursie nr POWR.01.02.01-IP.12-22-001/17.

Szkolenia dla organizacji pozarządowych na temat pozyskiwania Funduszy Europejskich.

Wtorek, 12 września 2017 (14:06)

Reprezentujesz organizację pozarządową. Chcesz ją rozwinąć, poszerzyć działalność.

O tym wszystkim dowiesz się uczestnicząc w szkoleniu.

Zapisz się już dziś. Im szybciej tym lepiej, bo decyduje kolejność zgłoszeń.

Strona 1 z 30