Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Zmiana wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020

Wtorek, 23 maja 2017 (08:13)

Od 18 maja br. obowiązują nowe wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020

Celem wytycznych jest zapewnienie jednolitych zasad w zakresie monitorowania postępu rzeczowego w ramach krajowych i regionalnych programów na lata 2014-2020, niezbędnych do monitorowania efektów polityki spójności na poziomie Umowy Partnerstwa 2014-2020.

Wytyczne zawierają postanowienia dotyczące funkcjonowania systemu wskaźników rzeczowych, z uwzględnieniem specyfiki EFRR/FS oraz EFS

Pobierz dokument z zakładki:

EFS 2014-2020 (PO WER) - Dowiedz się więcej - Zapoznaj się z prawem i dokumentami - Dokumenty programowe 2014-2020

Wytyczne można także pobrać ze strony internetowej administrowanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju:

Podpisano ostatnie umowy w ramach projektów pozakonkursowych w Poddziałaniu 1.1.1 PO WER na 2017r.

Piątek, 19 maja 2017 (13:20)

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku w imieniu Zarządu Województwa Pomorskiego podpisał ostatnie umowy na dofinansowanie projektów, wybranych w trakcie pozakonkursowego naboru wniosków nr POWR.01.01.01-IP.12-22-001/17 w ramach Poddziałania 1.1.1 PO WER.

Zobacz:

Lista realizowanych projektów pozakonkursowych Powiatowych Urzędów Pracy z naboru 01/2017 PO WER 1.1.1 stan na 19.05.2017

Zaktualizowana lista projektów zakwalifikowanych do etapu oceny merytorycznej po zakończeniu procedury odwoławczej z konkursu nr POWR.01.02.01-IP.12-22-001/17

Piątek, 19 maja 2017 (12:40)

Po zakończeniu procedury odwoławczej oceny formalnej przedstawiamy listę projektów, które zostały zaliczone do oceny merytorycznej konkursu nr POWR.01.02.01-IP.12-22-001/17.

Zobacz:

Lista projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej konkursu nr POWR.01.02.01-IP.12-22-001/17

 

Zapraszamy na Dni Otwarte Funduszy Europejskich.

Środa, 17 maja 2017 (14:33)

Od 18 do 21 maja otwieraj drzwi projektów realizowanych ze środków unijnych.

Skorzystaj z ich ofert: zniżek, promocji, darmowych wejść lub po prostu poznaj ciekawe pomysły urzeczywistnione dzięki Funduszom Europejskim.

Dni Otwarte Funduszy Europejskich (DOFE) to największe wydarzenie prezentujące projekty zrealizowane dzięki unijnemu dofinansowaniu.

W tym roku odbędzie się około 800 wydarzeń w całej Polsce. Wśród prezentujących swoje projekty w Województwie Pomorskim będą m.in.:

  • Teatr Szekspirowski w Gdańsku,
  • Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni,
  • doradztwo zawodowe w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Człuchowie i w Tczewie,
  • rekonstrukcja Osady Średniowiecznej z przełomu IX-X

i wiele innych atrakcyjnych miejsc, zarówno w wielkich miastach jak i małych miejscowościach.

DOFE to klucz do otwarcia drzwi, do miejsc, które na co dzień są niedostępne, np. zaplecza teatrów, czy zajezdni trolejbusowej i bazy Przedsiębiorstwa Komunikacji Autobusowej.

Podczas akcji będzie można wziąć udział w warsztatach, poznać nowoczesne produkty opracowane przez przedsiębiorców.

Chcąc aktywnie spędzić czas, weź udział w DOFE.

Start 18 maja!

Więcej szczegółów na stronie akcji www.dniotwarte.eu

Uwaga: Na stronie pomorskie.eu zapoznaj się z atrakcjami proponowanymi na każdy dzień w województwie pomorskim.

Nabór na projekty do Funduszu na rzecz Zatrudnienia Młodzieży w ramach środków norweskich i Europejskiego Obszaru Gospodarczego - EOG.

Środa, 17 maja 2017 (14:25)

60,6 mln euro do wykorzystania na projekty partnerskie promujące stabilne i godziwe zatrudnienie młodych osób (15-29 lat)

Fundusze Europejskie dla młodych.

Środa, 17 maja 2017 (14:23)

Nie masz jeszcze 30 lat. Nie możesz znaleźć pracy, bo nie masz doświadczenia, kwalifikacji. Możesz skorzystać z pomocy Funduszy Europejskich.

Indywidualne doradztwo zawodowe, szkolenia, praktyki, staże, pomoc przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej, to tylko kilka z różnych form pomocy, z których możesz skorzystać. 

Przygotowana została aktualna oferta unijnych projektów i informacje o tym, gdzie można się zwrócić, żeby z nich skorzystać, by podnieść swoje kwalifikacje lub dofinansować własny biznes.

Wejdź na stronę:

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

i dokładnie prześledź projekty zebrane w tabeli dla danego województwa.

Spotkania informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców projektów mobilności ponadnarodowej dla osób młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym (Działanie 4.2 PO WER)

Piątek, 12 maja 2017 (14:36)

Instytucja Zarządzająca dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój (Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rozwoju) w dniu 11 kwietnia 2017 r. ogłosiła konkurs nr POWR.04.02.00-IZ.00-00-001/17 na projekty mobilności ponadnarodowej dla osób młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Programu IdA.

Aktualizacja Instrukcji wypełniania WoD w PO WER.

Piątek, 12 maja 2017 (14:12)

Ministerstwo Rozwoju, jako Instytucja Zarządzająca PO WER, dokonała aktualizacji zapisów wypełniania wniosków o dofinansowanie. Powodem wprowadzenia zmian jest konieczność doprecyzowania reguł dotyczących wyboru projektów w PO WER wynikającą m.in. z nowelizacji Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (09.09.2016 r.).

Lista umów o dofinansowanie projektów wybranych w konkursie PO WER 1.2.1 z 2016r.

Piątek, 12 maja 2017 (14:09)

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku przedstawia uzupełnioną listę o kolejną podpisaną umowę o dofinansowanie projektu wybranego w konkursie PO WER z 2016 roku, nr POWR.01.02.01-IP.12-22-001/16.

Dodatkowo zaktualizowano informacje dot. wcześniejszych podpisanych umów.

Zobacz:
Lista umów o dofinansowanie projektów wybranych w konkursie PO WER naboru 01/2016 PO WER 1.2.1 stan na 10.05.2017 r.

Lista umów o dofinansowanie projektów wybranych w konkursie PO WER 1.2.1 z 2016 r.

Czwartek, 4 maja 2017 (12:58)

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku przedstawia uzupełnioną listę o kolejną podpisaną umowę o dofinansowanie projektu wybranego w konkursie PO WER z 2016 roku, nr POWR.01.02.01-IP.12-22-001/16.

Zobacz:
Lista umów o dofinansowanie projektów wybranych w konkursie PO WER naboru 01/2016 PO WER 1.2.1 stan na 28.04.2017 r.

Strona 1 z 27