Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Ustawa wdrożeniowa dot. Funduszy Europejskich, znowelizowana.

Środa, 26 lipca 2017 (11:59)

Nowelizacja ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tzw. „ustawa wdrożeniowa”), którą 24 lipca 2017 r. zaakceptował prezydent, jest jednym z elementów tzw. Konstytucji Biznesu.

Zmiany zasady oznaczania projektów współfinansowanych w ramach Funduszy Europejskich.

Poniedziałek, 24 lipca 2017 (14:45)

Od 1 stycznia 2018 r. zaczną obowiązywać zmiany dotyczące zasady oznaczania projektów współfinansowanych w ramach Funduszy Europejskich.

Zmiana będzie polegać głównie na dodaniu barw Rzeczypospolitej Polskiej do obowiązkowego zestawienia znaków, którymi do tej pory były: znak Funduszy Europejskich i flaga Unii Europejskiej.

Harmonogram naborów wniosków w trybie konkursowym PO WER 2017 r.

Wtorek, 18 lipca 2017 (10:45)

Zobacz zaktualizowany harmonogram naborów wniosków na 2017 rok w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Zobacz informację o harmonogramie PO WER 2017 na stronie:

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

Harmonogram PO WER na 2017 r., obowiązujący od 14.07.2017r.

 

Dodatkowo zobacz również harmonogram konkursów we wszystkich programach na 2017 rok na stronie:

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Zaktualizowana instrukcja multimedialna dla beneficjentów korzystających z SL2014.

Poniedziałek, 17 lipca 2017 (14:30)

Informujemy o udostępnieniu zaktualizowanej instrukcji multimedialnej dla beneficjentów korzystających z SL2014.

Jest ona dostępna pod dotychczasowym adresem:

http://instrukcja.sl2014.gov.pl

Dodatkowo, można skorzystać z angielskiej wersji instrukcji dostępnej pod adresem:

http://manual.sl2014.gov.pl


Uwaga: otwierając instrukcję, należy korzystać z jak najbardziej aktualnej wersji przeglądarki stron www.

Dodatkowo zapoznaj się z Podręcznikiem Beneficjenta SL 2014 na stronie:

wup.gdansk.pl/fundusze_europejskie

Rekomendacje dla instytucji rynku pracy dotyczące wspierania młodzieży na rynku pracy.

Czwartek, 13 lipca 2017 (15:24)

Zamieszczone zostały raporty, które są rekomendacjami dla instytucji rynku pracy . Wskazują najbardziej skuteczne metody dotarcia do osób młodych oraz najbardziej efektywne i miarodajne kierunki wspierania młodzieży.

Przedstawione rekomendacje mają na celu wspomóc instytucje rynku pracy w zaplanowaniu wsparcia, które w najbardziej efektywny sposób pozwoli dotrzeć do młodzieży i udzielić jej właściwie ukierunkowanej pomocy, m.in. w ramach konkursów ogłaszanych w Osi I Osoby młode na rynku pracy Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Wszystkie raporty znajdują się na portalu Funduszy Europejskich na stronie: www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Zobacz "Pomorskie rekomendacje dotyczące zakresu i trafności oferty aktywizacyjnej wobec osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy"


Dotacje dla firm z Funduszy Europejskich.

Czwartek, 13 lipca 2017 (15:20)

Prowadzisz własną firmę? Zobacz lipcowe konkursy i znajdź szansę dla siebie.

Sprawdź co oferują Fundusze Europejskie. Znajdź ofertę dla siebie.

Zobacz konkursy na dotacje z Funduszy Europejskich, które trwają lub ruszają w lipcu. Do wyboru jest blisko 100 konkursów – 22 z programów ogólnopolskich i prawie 70 z programów regionalnych, czyli dostępnych np. w Twoim województwie.

Zobacz:

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich 2014-2020 z 6.07.2017

Czwartek, 13 lipca 2017 (15:19)

Ministerstwo Rozwoju, zgodnie z prawem unijnym publikuje dane na temat każdego przedsięwzięcia realizowanego ze środków Unii Europejskiej oraz na temat firmy, organizacji lub instytucji, które otrzymały wsparcie.

Celem publikowania takiej listy jest  zapewnienie wszystkim zainteresowanym dostępu do informacji o projektach współfinansowanych z Funduszy Europejskich. 

Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020 zawiera informacje dotyczące m.in.: nazwy realizatora projektu, skróconego opisu projektu, jego miejsca realizacji, wartość projektu, dofinansowania unijnego, data rozpoczęcia  i zakończenia projektu, obszaru wsparcia projektu.

 

Listę stworzono na podstawie danych pochodzących z bazy Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014.

Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020 stan na 6 lipca 2017 r.

 

Zobacz także wcześniej publikowane listy projektów:

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Sprawozdanie z realizacji Programu Wiedza Edukacja Rozwój – PO WER.

Czwartek, 13 lipca 2017 (15:18)

Sprawdź jak PO WER realizuje wsparcie ukierunkowane na poprawę funkcjonowania polityk sektorowych oraz interwencję w obszarach, dla których wsparcie z poziomu krajowego.

Zobacz sprawozdanie z realizacji PO WER.

Projekt zmiany Umowy Partnerstwa na lata 2014-2020

Czwartek, 13 lipca 2017 (15:16)

Umowa Partnerstwa na lata 2014-2020 (UP) to kluczowy dokument, który tworzy na poziomie krajowym podstawy prawne oraz ramy organizacyjne i finansowe dla okresu programowania 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i funduszu wspierającego sektor morski lub rybacki (EFSI).

Zmiany dotyczą uregulowania kwestii związanych z dostosowaniem Umowy Partnerstwa na lata 2014-2020 do celów średniookresowej strategii rozwoju kraju, tj. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) – SOR, zaakceptowanej przez Radę Ministrów 14 lutego 2017 r. Przyjęcie przez rząd uchwały w sprawie projektu zmiany Umowy Partnerstwa na lata 2014-2020 umożliwi rozpoczęcie jej negocjacji z Komisją Europejską.

Więcej informacji na portalu Funduszy Europejskich:

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Funduszowa szansa dla młodych. Jak można skorzystać z funduszy unijnych?

Wtorek, 4 lipca 2017 (12:35)

Masz mniej niż 29 lat? Szukasz szkolenia, aby uzyskać kwalifikacje, umiejętności? Szukasz stażu lub praktyki, aby zdobyć doświadczenie? Szukasz pracy?

To łap szansę, jaką dają Fundusze Europejskie!

Indywidualne doradztwo zawodowe, szkolenia, praktyki, staże, pomoc przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej, to tylko kilka z różnych form pomocy, z których możesz skorzystać. I to za darmo.

Przygotowana została aktualna oferta unijnych projektów i informacje o tym, gdzie można się zwrócić, żeby z nich skorzystać. Musisz się tylko dobrze rozejrzeć.

Wejdź na stronę:

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

i dokładnie prześledź projekty zebrane w tabeli dla danego województwa.

Dodatkowo poznaj projekty aktywizujące osoby młode (15-29 lat) w województwie pomorskim.


Strona 1 z 29