Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Projekt: Azymut na zatrudnienie - kompleksowy program wsparcia osób zwolnionych z pracy.

Poniedziałek, 16 października 2017 (14:42)

Na Pomorzu realizowany jest projekt: „Azymut na zatrudnienie - kompleksowy program wsparcia osób zwolnionych z pracy”.

Wsparcie skierowane jest na aktywizację zawodową 96 osób z Pomorza powyżej 30 r.ż., które są bez zatrudnienia, które utraciły pracę z przyczyn zakładu pracy.

Sprawozdanie z postępów we wdrażaniu Umowy Partnerstwa w 2016 roku

Poniedziałek, 16 października 2017 (14:39)

Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich 2014-2020 z 01.10.2017 r.

Czwartek, 5 października 2017 (08:05)

Ministerstwo Rozwoju, zgodnie z prawem unijnym publikuje dane na temat każdego przedsięwzięcia realizowanego ze środków Unii Europejskiej oraz na temat firmy, organizacji lub instytucji, które otrzymały wsparcie.

Celem publikowania takiej listy jest  zapewnienie wszystkim zainteresowanym dostępu do informacji o projektach współfinansowanych z Funduszy Europejskich. 

Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020 zawiera informacje dotyczące m.in.: nazwy realizatora projektu, skróconego opisu projektu, jego miejsca realizacji, wartość projektu, dofinansowania unijnego, data rozpoczęcia  i zakończenia projektu, obszaru wsparcia projektu.

Listę stworzono na podstawie danych pochodzących z bazy Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014.

Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020 stan na 1 października 2017 r.


Zobacz także wcześniej publikowane listy projektów:

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Konsultacje standardów dostępności efektów Funduszy Europejskich dla osób z niepełnosprawnościami.

Czwartek, 5 października 2017 (07:54)

Ministerstwo Rozwoju rozpoczęło konsultacje projektu tzw. „Standardów dostępności dla Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych (EFSiI) 2014-2020”

Wprowadzenie tego typu standardów ma na celu zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami dostępu do udziału, zrozumienia, komunikowania się oraz możliwości skorzystania z efektów Funduszy Europejskich na równi z osobami pełnosprawnymi.

Więcej informacji o samych standardach, jak i do kiedy trwają konsultacje i gdzie wysłać uwagi, znajdują się na portalu Funduszy Europejskich:

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Projekt: Z powrotem na rynku pracy.

Środa, 27 września 2017 (12:29)

Na Pomorzu realizowany jest projekt: „Z powrotem na rynku pracy”.

Wsparcie skierowane jest na aktywizację zawodową 60 osób z Pomorza powyżej 30 r.ż., które są bez zatrudnienia, które utraciły pracę z przyczyn zakładu pracy.

Projekt: Perspektywa na SUKCES.

Środa, 27 września 2017 (12:25)

Na Pomorzu prowadzony jest projekt: „Perspektywa na SUKCES”.

Wsparcie skierowane jest na aktywizację zawodową 102 osób (min. 57 kobiet) powyżej 30 r.ż., które są bez zatrudnienia, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika.

Szkolenia dla organizacji pozarządowych na temat pozyskiwania Funduszy Europejskich

Wtorek, 12 września 2017 (14:02)

Reprezentujesz organizację pozarządową. Chcesz ją rozwinąć, poszerzyć działalność.

O tym wszystkim dowiesz się uczestnicząc w szkoleniu.

Zapisz się już dziś. Im szybciej tym lepiej, bo decyduje kolejność zgłoszeń.

Jak Pomorskie wykorzystuje Fundusze Europejskie?

Wtorek, 12 września 2017 (13:49)

Słuchaj w poniedziałki, środy i piątki po 12:20 audycji w Radiu Gdańsk, a dowiesz  się, jak wydawane są pieniądze pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Publikacja ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Czwartek, 7 września 2017 (11:12)

Ministerstwo Rozwoju wystosowało pismo z 25.08.2017 o sygnaturze DKF-IV.7518.32.2017.MT.2, w którym przedstawia działania Urzędu Zamówień Publicznych w sprawie usunięcia błędów w formularzach, a także stanowisko dotyczące sposobu wypełniania formularzy ogłoszeń przez zamawiających, tak aby były one zgodne z obowiązującym prawem.

Powyższe dotyczy błędów w formularzach służących do publikacji ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, które wynikają z braku możliwości zamieszczenia w ogłoszeniu pełnej informacji o warunkach udziału w postępowaniu oraz dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków.

Zapoznaj się z treścią pisma MR o sygnaturze DKF-IV.7518.32.2017.MT.2 z 25.08.2017.

 

Zapoznaj się z innymi dokumentami i interpretacjami instytucji zarządzającej:
Fundusze Europejskie/EFS 2014-2020 (RPO WP)/Dowiedz się więcej/Zapoznaj się z prawem i dokumentami

Konsultacje Wytycznych dot. danych w postaci elektronicznej

Czwartek, 7 września 2017 (11:03)

Ministerstwo Rozwoju do 19 września 2017 r. prowadzi konsultacje zewnętrzne projektu nowelizacji Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020.

Powyższe wytyczne zapewniają jednolite reguły wykorzystania Centralnego systemu teleinformatycznego na potrzeby zarządzania finansowego, monitorowania, kontroli, audytu i ewaluacji oraz określenie minimalnego zakresu oraz formy informacji, jakie mają być przekazywane z wykorzystaniem tego systemu w związku z realizacją programów w zakresie polityki spójności.

 

Uwagi względem wprowadzonych w dokumencie zmian można zgłaszać na formularzu zamieszczonym na portalu Funduszy Europejskich:

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Zapoznaj się z projektem zmian do wytycznych.

Strona 1 z 16