Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Listy sprawdzające dla postępowań dotyczących udzielenia zamówień publicznych. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków

Piątek, 13 lipca 2018 (11:47)

Opisane w wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków listy sprawdzające dla postępowań dotyczących udzielenia zamówień publicznych prowadzonych według zasady konkurencyjności i rozeznaniem rynku, są już dostępne.

Możesz już je pobrać ze strony:

wup.gdansk.pl

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Pamiętaj, że od 23 sierpnia br. obowiązują zmienione Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 z 19 lipca 2017 r.

Nowe wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów.

Piątek, 13 lipca 2018 (11:45)

Od 9 lipca 2018 r. obowiązują nowe zasady w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Stan wdrażania Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020.

Piątek, 29 czerwca 2018 (14:38)

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, pełniący funkcje koordynatora Funduszy Europejskich w Polsce, zamieściło informacje o stanie realizacji środków unijnych w kraju.

RODO w Regionalnym Programie Województwa Pomorskiego na lata 2014- 2020.

Czwartek, 28 czerwca 2018 (12:32)

Instytucja Zarządzająca RPO WP na lata 2014 2020, przedstawia komunikat dot. projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IZ RPO WP 2014-2020 w związku z wejściem w życie dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO).

 

Zobacz komunikat na stronie:

www.rpo.pomorskie.eu

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zmienił siedzibę.

Czwartek, 28 czerwca 2018 (12:28)

Od 27.06, Główny Punkt Informacyjny mieści się na ul. Augustyńskiego 1, pok. 214 (dawna siedziba Centrum Kształcenia Ustawicznego).

Zobacz wskazówki dojazdu.

 

Kontakt z punktem informacyjnym:

 @: punktinformacyjny@pomorskie.eu

 

Godziny pracy punktu:

poniedziałek: 8.00 - 18.00

wtorek - piątek: 8.00 - 16.00

 

Telefony do konsultantów:

58 326 81 47

58 326 81 48

58 326 81 52

 

Zobacz Punkty Informacyjne w województwie pomorskim.

Stan realizacji RPO WP 2014-2020. 05.2018

Czwartek, 28 czerwca 2018 (12:26)

Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020 przygotowała „Raport z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020".

Dokument ten prezentuje stan realizacji Programu oraz osiągnięte wybrane efekty w poszczególnych obszarach wsparcia, m.in. transporcie publicznym, edukacji, ochronie zdrowia, integracji społecznej, kształceniu zawodowym młodzieży, wsparciu przedsiębiorców itp.

Więcej informacji na stronie:

www.rpo.pomorskie.eu

 

Pobierz:

Raport

Podręcznik Beneficjenta SL 2014, wersja 2.1, uzupełnienie do RPO WP 2014-2020.

Czwartek, 28 czerwca 2018 (12:22)

Od 14 czerwca dla realizatorów projektów w ramach RPO WP 2014-2020 obowiązuje uzupełnienie Podręcznika Beneficjenta SL2014 wersja 2.1 o zapisy programowe RPO WP 2014-2020.

 

Pobierz dokument z zakładki:

EFS 2014-2020 (RPO WP) - Dowiedz się więcej - Zapoznaj się z prawem i dokumentami - Dokumenty programowe 2014-2020

lub ze strony dotyczącej programu RPO WP 2014-2020:

www.rpo.pomorskie.eu .

Stan realizacji RPO WP 2014-2020

Poniedziałek, 28 maja 2018 (14:30)

Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020 przygotowała „Raport z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020".

Poradnik - Zamówienia udzielane w ramach projektów unijnych.

Poniedziałek, 28 maja 2018 (14:29)

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej Funduszami Europejskimi udostępniło poradnik dla wszystkich planujących zawierać umowy, których przedmiotem będą dostawy, usługi lub roboty budowlane współfinansowane z funduszy unijnych, do których zastosowanie mają lub będą miały "Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020".

Przede wszystkim dla beneficjentów, czyli podmiotów, którym wsparcie z funduszy unijnych zostało już przyznane oraz wnioskodawców, czyli podmiotów, które dopiero złożyły lub zamierzają złożyć wniosek o dofinansowanie.

Zobacz więcej na stronie:

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Podręcznik Beneficjenta SL 2014. Nowa wersja 2.1.

Wtorek, 15 maja 2018 (12:21)

Ministerstwo Rozwoju udostępniło nową wersję Podręcznika SL 2014 (wer. 2.1), który został napisany z myślą o beneficjentach programów polityki spójności 2014-2020.

Strona 1 z 16