Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Nowa wersja SzOOP RPO WP 2014-2020

Piątek, 23 czerwca 2017 (11:40)

20 czerwca 2017 roku Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął kolejną wersję Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (tzw. SzOOP).

Zakres zmian w dokumencie opisany jest w Rejestrze zmian.

SzOOP RPO WP będzie podlegał dalszym modyfikacjom wraz z postępem realizacji RPO WP 2014-2020.

Pobierz dokument z zakładki:

EFS 2014-2020 (RPO WP 2012 - 2020) - Dowiedz się więcej - Zapoznaj się z prawem i dokumentami - Dokumenty programowe 2014-2020

Dokument ten można także pobrać ze strony internetowej administrowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego:

strona Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Pomorskiego 2014-2020

Lista projektów wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym dla RPO WP na lata 2014-2020

Piątek, 16 czerwca 2017 (11:05)

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku przedstawia listę projektów wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym dla RPO WP na lata 2014-2020 w Osi Priorytetowej 5 „Zatrudnienie” w Poddziałaniu 5.1.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych – mechanizm ZIT.

Zgodnie z warunkami wyboru wniosków o dofinansowanie projektów:

przedmiotem naboru są projekty Powiatowych Urzędów Pracy skierowane wyłącznie do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia).

Zobacz:
Lista projektów wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym dla RPO WP na lata 2014-2020 poddz.5.1.1 stan na 2017.06.16

Lista projektów wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym dla RPO WP na lata 2014-2020

Piątek, 16 czerwca 2017 (10:49)

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku przedstawia listę projektów wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym dla RPO WP na lata 2014-2020 w Osi Priorytetowej 5 „Zatrudnienie” w Poddziałaniu 5.1.2 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych.

Zgodnie z warunkami wyboru wniosków o dofinansowanie projektów:

przedmiotem naboru są projekty Powiatowych Urzędów Pracy skierowane wyłącznie do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia).

Zobacz:
Lista projektów wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym dla RPO WP na lata 2014-2020 poddz.5.1.2 stan na 2017.06.16.

Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich 2014-2020 z 31 maja 2017 r.

Piątek, 2 czerwca 2017 (14:13)

Ministerstwo Rozwoju, zgodnie z prawem unijnym publikuje dane na temat każdego przedsięwzięcia realizowanego ze środków Unii Europejskiej oraz na temat firmy, organizacji lub instytucji, które otrzymały wsparcie, w tym również z RPO WP 2014-2020.

Celem publikowania takiej listy jest  zapewnienie wszystkim zainteresowanym dostępu do informacji o projektach współfinansowanych z Funduszy Europejskich. 

Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020 zawiera informacje dotyczące m.in.: nazwy realizatora projektu, skróconego opisu projektu, jego miejsca realizacji, wartość projektu, dofinansowania unijnego, data rozpoczęcia  i zakończenia projektu, obszaru wsparcia projektu.

Listę stworzono na podstawie danych pochodzących z bazy Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014.

Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020 stan na 31 maja 2017 r.

 

Zobacz także wcześniej publikowane listy projektów:

www.funduszeeuropejskie.gov.pl 

Podręcznik Beneficjenta SL 2014, wersja 1.8, uzupełnienie do RPO WP 2014-2020.

Piątek, 2 czerwca 2017 (14:11)

Od 30 maja dla realizatorów projektów w ramach RPO WP 2014-2020 obowiązuje Podręcznik Beneficjenta SL2014 wersja 1.8 wraz z uzupełnieniem o zapisy dotyczące tego programu.

Pobierz dokument z zakładki:

EFS 2014-2020 (RPO WP) - Dowiedz się więcej - Zapoznaj się z prawem i dokumentami - Dokumenty programowe 2014-2020

 lub ze strony dotyczącej programu RPO WP 2014-2020:

www.rpo.pomorskie.eu

Nowa wersja SzOOP RPO WP 2014-2020

Poniedziałek, 29 maja 2017 (10:58)

25 maja 2017 roku Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął kolejną wersję Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (tzw. SzOOP).

Zakres zmian w dokumencie opisany jest w Rejestrze zmian.

SzOOP RPO WP będzie podlegał dalszym modyfikacjom wraz z postępem realizacji RPO WP 2014-2020.

Pobierz dokument z zakładki:

EFS 2014-2020 (RPO WP 2012 - 2020) - Dowiedz się więcej - Zapoznaj się z prawem i dokumentami - Dokumenty programowe 2014-2020

Dokument ten można także pobrać ze strony internetowej administrowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego:

strona Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Pomorskiego 2014-2020

Zmiana wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020

Wtorek, 23 maja 2017 (08:58)

Od 18 maja br. obowiązują nowe wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020

Celem wytycznych jest zapewnienie jednolitych zasad w zakresie monitorowania postępu rzeczowego w ramach krajowych i regionalnych programów na lata 2014-2020, niezbędnych do monitorowania efektów polityki spójności na poziomie Umowy Partnerstwa 2014-2020.

Wytyczne zawierają postanowienia dotyczące funkcjonowania systemu wskaźników rzeczowych, z uwzględnieniem specyfiki EFRR/FS oraz EFS

Pobierz dokument z zakładki:

RPO WP 2014 -2020 - Dowiedz się więcej - Zapoznaj się z prawem i dokumentami - Dokumenty programowe 2014-2020

Wytyczne można także pobrać ze strony internetowej administrowanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju:

Zmiany w zasadach wdrażania RPO WP 2014-2020

Środa, 17 maja 2017 (14:16)

11 maja 2017 r. Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął zmiany Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020.

Konsultacje nowelizacji Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FSi na lata 2014-2020.

Poniedziałek, 24 kwietnia 2017 (12:18)

Ministerstwo Rozwoju rozpoczęło konsultacje zewnętrzne projektu nowelizacji Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Uwagi do proponowanych zmian w wytycznych można zgłaszać do 4 maja 2017 r., na formularzu zgłaszania uwag, na adres: jolanta.dowiat-urbanska@mr.gov.pl.

Projekt wytycznych i formularz można pobrać z Portalu Funduszy Europejskich:

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

Nie daj się naciągnąć na odpłatne materiały dotyczące Funduszy Europejskich!

Poniedziałek, 24 kwietnia 2017 (12:16)

Jeśli otrzymasz ofertę odpłatnych wzorów dokumentów czy publikacji poświęconych Funduszom Europejskim sprawdź, czy nie są one bezpłatne i powszechnie dostępne m.in. na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl .

Ogólnopolska sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) koordynowana przez Ministerstwo Rozwoju, udziela wyłącznie bezpłatnych konsultacji i informacji. Punkty Informacyjne nie prowadzą odpłatnej sprzedaży żadnych materiałów dotyczących Funduszy Europejskich.

Jeśli masz pytania dotyczące Funduszy Europejskich, np. jak pozyskać dotację unijną skorzystaj z bezpłatnych usług Punktów Informacyjnych FE - bezpośrednio, mailowo lub telefonicznie.

Dane teleadresowe punktów znajdziesz pod adresem www.funduszeeuropejskie.gov.pl/punkty

W sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich konsultacje i materiały o unijnym wsparciu są bezpłatne.

Pamiętaj! Nie musisz płacić za informacje dotyczące FE!

Strona 1 z 13