Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Zapoznaj się z dokumentami

Piątek, 13 marca 2015 (13:01)

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146), tzw. ustawa wdrożeniowa.

Ustawa wprowadza działania koordynacji realizowanych programów operacyjnych współfinansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz zasady wdrażania środków polityki spójności, określa podstawowe dokumenty oraz podmioty zaangażowane w to działanie, a także zadania i tryb współpracy między nimi.

Obowiązuje od: 13.09.2014

Dokument do pobrania na stronie: isap.sejm.gov.pl

UWAGA: Nowelizacja ustawy wdrożeniowej, 24.07.2017.

Pismo z 2017.08.11 o sygnaturze DZF-IV-7610.51.2017.IK.1, informujące o zmianach w ustawie (PDF 202 KB)

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 r. poz. 149)

Ustawa określa zadania w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej.

Tekst jednolity dokumentu na stronie wortalu publicznych służb zatrudnienia www.psz.praca.gov.pl

Dokument w wersji angielskojęzycznej.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Ustawa określa m.in:
1) zakres i zasday działania oraz organizację jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, jednostek sektora finansów publicznych w zakresie gospodarki finansowej;
2) zasady i tryb kontroli procesów związanych z gromadzeniem i rozdysponowywaniem środków publicznych oraz gospodarowaniem mieniem;
3) szczególne zasady rachunkowości, planowania i sprawozdawczości obowiązujące w sektorze finansów publicznych;
4) zasady gospodarowania środkami publicznymi pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych;
5) zasady kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego oraz koordynacji kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych.

Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

Obowiązuje od: 15.01.2016

Dokument do pobrania na stronie: isap.sejm.gov.pl

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Obowiązuje od: 14.06.1960

Dokument do pobrania na stronie: isap.sejm.gov.pl

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Obowiązuje od: 26.07.1991

Dokument do pobrania na stronie: isap.sejm.gov.pl

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Obowiązuje od: 11.03.2004

Dokument do pobrania na stronie: isap.sejm.gov.plUstawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Obowiązuje od: 29.09.1994

Dokument do pobrania na stronie: isap.sejm.gov.pl


Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Obowiązuje od: 06.12.2006

Dokument do pobrania na stronie: isap.sejm.gov.pl

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Obowiązuje od: 22.06.2016

Dokument do pobrania na stronie: isap.sejm.gov.pl

Zobacz interpretacje przepisów PZP: www.uzp.gov.pl

Umowa Partnerstwa

Dokument określający kierunki interwencji w latach 2014-2020 trzech polityk unijnych w Polsce – Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej Wspólnej Polityki Rybołówstwa.

Obowiązuje od: 23.05.2014

Pobierz dokument wersja polska (PDF 3,26 MB) wersja angielska (PDF 3,02 MB)

23 maja 2014 r. Komisja Europejska zatwierdziła „Umowę Partnerstwa” z Polską, w której określona została strategia inwestowania kolejnej puli środków europejskich w kraju.

Więcej informacji o Umowie Partnerstwa (PDF 22 KB)

 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz.U. z 2017 r., poz. 615), tzw. „taryfikator".

Rozporządzenie wydane jest na podstawie art. 24 ust. 13 ustawy wdrożeniowej i określa warunki obniżania wartości korekt finansowych, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy wdrożeniowej, oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo, stanowiących pomniejszenie, o którym mowa w art. 24 ust. 9 pkt 1 ustawy wdrożeniowej, a także stawki procentowe stosowane przy obniżaniu wartości korekt finansowych i pomniejszeń w perspektywie finansowej 2014-2020.

Rozporządzenie ma zastosowanie w przypadku stwierdzenia naruszenia przez beneficjenta zasad udzielania zamówień wynikających z przepisów prawa (w szczególności PZP), jak również zasady konkurencyjności.

22 marca 2017 r. opublikowano rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r., wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia publikacji.

Obowiązuje od: 06.04.2017

Pobierz dokument.

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z EFS na lata 2014-2020

Dokument ten określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, tj. Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz programów regionalnych w części finansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Obowiązuje od: 14.08.2015

Pobierz dokument.

Plan realizacji Gwarancji dla Młodzieży w Polsce.

Obowiązuje od: 01.04.2014

Pobierz dokument.

Karta EURES

serwis EURES www.eures.praca.gov.pl

Lista podmiotów akredytowanych w rejestrze akredytacji EURES: www.stor.praca.gov.pl/portal/#/eures

 

Strategia Europa 2020- www.mg.gov.pl 

Strategia Rozwoju Kraju 2020. Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne państwo z 25.09.2012 r.- www.mir.gov.pl

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010 – 2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie z 13.07.2010 r.- www.mr.gov.pl

Krajowy Program Reform. Aktualizacja 2012/2013 z 25.04.2012 r. (PDF 433 KB)

Polska 2030 -  polska2030.pl

Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju - www.mr.gov.pl


Dokumenty regionalne:

Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 - www.pomorskie.eu

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1300/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1084/2006

Obowiązuje od: 17.12.2013

Dokument do pobrania na stronie EUR-Lex, portalu tekstów prawnych Unii Europejskiej www.eur-lex.europa.eu

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006.

Obowiązuje od: 17.12.2013

Dokument do pobrania na stronie EUR-Lex, portalu tekstów prawnych Unii Europejskiej www.eur-lex.europa.eu

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku ustanawiające wspólne przepisy dotyczące EFRR, EFS, FS, EFFROW oraz EFMiR.

Obowiązuje od: 17.12.2013

Dokument do pobrania na stronie EUR-Lex, portalu tekstów prawnych Unii Europejskiej www.eur-lex.europa.eu

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 821/2014 z dnia 28 lipca 2014 roku ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013

Obowiązuje od: 28.07.2014

Dokument do pobrania na stronie EUR-Lex, portalu tekstów prawnych Unii Europejskiej www.eur-lex.europa.eu


Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013

Obowiązuje od: 03.03.2014

Dokument do pobrania na stronie EUR-Lex, portalu tekstów prawnych Unii Europejskiej www.eur-lex.europa.eu

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013

Obowiązuje od: 22.09.2014

Dokument do pobrania na stronie EUR-Lex, portalu tekstów prawnych Unii Europejskiej www.eur-lex.europa.eu

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 240/2014 z 07.01.2014 w sprawie Europejskiego kodeksu postępowania w zakresie partnerstwa.

Obowiązuje od: 7.01.2014
 
Dokument do pobrania na stronie EUR-Lex, portalu tekstów prawnych Unii Europejskiej www.eur-lex.europa.eu

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006.

Obowiązuje od: 17.12.2013

Dokument do pobrania na stronie EUR-Lex, portalu tekstów prawnych Unii Europejskiej www.eur-lex.europa.eu

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z 18.12.2013 w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

Obowiązuje od: 18.12.2013

Dokument do pobrania na stronie EUR-Lex, portalu tekstów prawnych Unii Europejskiej www.eur-lex.europa.eu

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu

Obowiązuje od: 17.06.2014

Dokument do pobrania na stronie EUR-Lex, portalu tekstów prawnych Unii Europejskiej www.eur-lex.europa.eu

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 492/2011 z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie swobodnego przepływu pracowników wewnątrz Unii Tekst mający znaczenie dla EOG

Obowiązuje od: 05.04.2011

Dokument do pobrania na stronie EUR-Lex, portalu tekstów prawnych Unii Europejskiej www.eur-lex.europa.eu

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1296/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie programu Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych ( „EaSI” ) i zmieniające decyzję nr 283/2010/UE ustanawiającą Europejski instrument mikrofinansowy na rzecz zatrudnienia i włączenia społecznego Progress.

Obowiązuje od: 11.12.2013

Dokument do pobrania na stronie EUR-Lex, portalu tekstów prawnych Unii Europejskiej www.eur-lex.europa.eu

Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Europa 2020.

Obowiązuje od: 3.3.2010

Dokument do pobrania na stronie EUR-Lex, portalu tekstów prawnych Unii Europejskiej www.eur-lex.europa.eu

Podsumowanie realizacji strategii „Europa 2020” na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu

Obowiązuje od: 3.3.2010

Dokument do pobrania na stronie EUR-Lex, portalu tekstów prawnych Unii Europejskiej www.eur-lex.europa.eu


Komunikat KE z 20.02.2015 r. dot. udzielania zamówień publicznych 2006C 179 02

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 założenia,dokumenty - enterprise.garr.pl

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 środki, instytucje - enterprise.garr.pl

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 programy - enterprise.garr.pl

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 nowości, informacje - enterprise.garr.pl

Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia

New skills Agenda for Europe

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER)

Program zatwierdzony przez Komisję Europejską, 17 grudnia 2014 r.

Jest on odpowiedzią na potrzeby reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia.

Program ten dodatkowo będzie wspierał innowacje społeczne i współpracę ponadnarodową w podanych obszarach. 

Będzie on finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), a także z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI).

Przewidziane w programie wsparcie, będzie komplementarne do działań planowanych na poziomie regionalnym.

Obowiązuje od: 27.12.2017

Pobierz dokument (PDF 3,3 MB)

 
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych (SZOOP) Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Dokument uszczegóławia Program Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), dookreśla sposób realizacji założeń przyjętych w danym programie. Informuje o:

 • środkach na dane działania w kluczowych obszarach (tzw. Osiach Priorytetowych Programu),
 • typach projektów, które mogą być realizowane w danych obszarach,
 • celach i oczekiwanych rezultatów wsparcia,
 • kto może starać się o środki na prowadzenie projektów,
 • kto może być uczestnikiem projektu, korzystającym ze wsparcia w projekcie,
 • do kogo powinny być skierowane projekty,
 • zasadach finansowania projektów,
 • kwotach, które zostały przewidziane w Programie na realizację kluczowych obszarów.

Obowiązuje od: 01.12.2017

Pobierz dokument (DOC 3,2 MB)

Opis zmian

Załącznik 1 - Tabela transpozycji PI na działania/poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych (DOC 19 KB) Wersja obowiązująca od: 01.12.2017

Załącznik 2a - Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań (DOC 898 KB) Wersja obowiązująca od: 01.12.2017

Załącznik 2b - Wskaźniki kluczowe PO WER (ZIP, 792 KB) Wersja obowiązująca od: 01.12.2017

Załącznik 3 Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań (DOC 155 KB) Wersja obowiązująca od: 01.12.2017

Załącznik 4 - wprowadzenie

Załącznik 4 Roczne Plany Działania PO WER na 2016 r. (7Z 3,65 MB) Wersja obowiązująca od: 01.12.2017

Załącznik 5 Wykaz projektów w trybie pozakonkursowym (DOC 147 KB) Wersja obowiązująca od: 01.12.2017

 

Zobacz wersję archiwalną dokumentu wraz z załącznikami

 

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Dokument określa zakres kwalifikowalności wydatków w ramach funduszy europejskich. W wytycznych zawarto m. in.: wspólne warunki i procedury w zakresie kwalifikowalności projektów, opisano zasadę konkurencyjności, uproszczone metody rozliczania wydatków, zakaz podwójnego finansowania, cross-financing, wkłady niepieniężne.

Obowiązuje od: 19.07.2017

Pobierz dokument (PDF 643 KB)

Opis zmian

Pismo z 2017.08.10 o sygnaturze DZF-IV.7620.89.2017.MCh.1, informujące o zmianach do wytycznych (PDF 231 KB)

 

Zobacz wersje archiwalną dokumentu 14.10.2016 r.(PDF 619 KB)

Zobacz wersje archiwalną dokumentu 10.04.2015 r.(PDF 619 KB)

 

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020

Dokument określa ujednolicone warunki i procedury dotyczące realizacji projektów w obszarze rynku pracy w ramach krajowego i regionalnych programów współfinansowanych w latach 2014-2020 ze środków EFS i środków Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Wytyczne służą zapewnieniu koordynacji działań podejmowanych w ramach celu tematycznego 8 Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników, o którym mowa w art. 3 rozporządzenia EFS, ze środków EFS i środków Inicjatywy. Wytyczne mają także zapewnić zgodność działań podejmowanych w celu tematycznym 8 z udziałem środków EFS z polityką krajową w obszarze rynku pracy wyrażoną w dokumentach strategicznych i programowych, w tym w szczególności z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, a także uwzględniać doświadczenia z realizacji wsparcia z Programu Kapitał Ludzki, tak by zapewnić wysoki poziom efektywności realizowanych przedsięwzięć.

Obowiązuje od: 01.01.2018

Pobierz dokument (PDF 382 KB)

Pobierz dokument w wersji - śledzenie zmian (DOC 512 KB).

Zestawienie uwag z konsultacji dokumentu (XLS 538 KB)

Zobacz wersje archiwalną dokumentu 02.11.2016 (PDF 501 KB)

Zestawienie uwag z konsultacji powyższych wytycznych 02.11.2016 (XLS 843 KB)

Zobacz wersje archiwalną dokumentu 22.07.2016 (PDF 619 KB)

Wytyczne w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020

Dokument określa warunki i procedury realizacji projektów powiatowych urzędów pracy ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i środków Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, dla których źródłem finansowania jest Fundusz Pracy.

Obowiązuje od: 01.01.2017

Pobierz dokument (ZIP 657 KB)

Zobacz opis zmian (DOC, 26 KB)

Zobacz wersje archiwalną dokumentu 22.07.2016 (PDF 613 KB)

 

Wytyczne w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz raportowania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020

Wytyczne przedstawiają sposób postępowania w zakresie korygowania wydatków, w tym w szczególności ustalania i nakładania korekt finansowych, a także odzyskiwania środków nieprawidłowo wydatkowanych w procesie realizacji projektów i wdrażania programów operacyjnych współfinansowanych ze środków funduszy polityki spójności Unii Europejskiej.

Zobacz dokument

Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020

Dokument zawiera postanowienia dotyczące: ogólnych i uzupełniających reguł związanych z wyborem projektów, trybów konkursowego i pozakonkursowego, udziału ekspertów w ocenie projektów, wyboru projektów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i projektów zintegrowanych.

Zobacz dokument

Wytyczne w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014-2020

Celem Wytycznych jest zapewnienie jednolitego sposobu realizacji zasady partnerstwa przez instytucje uczestniczące w realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Zobacz dokument


Wytyczne w zakresie gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020

Dokument przedstawia reguły wykorzystania centralnego systemu teleinformatycznego na potrzeby zarządzania finansowego, monitorowania, kontroli, audytu i ewaluacji, określa minimalny zakres oraz formy informacji, jakie mają być przekazywane z wykorzystaniem tego systemu w związku z realizacją programów w zakresie polityki spójności.

Zobacz dokument

 

Podręcznik Beneficjenta SL 2014

Podręcznik SL 2014 ma na celu przybliżenie funkcjonalności systemu teleinformatycznego aplikacji tzw. Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL2014, użytkownikom upoważnionym przez beneficjentów - realizatorów projektów (upoważnianym w momencie zawierania umowy).

Podstawowymi celami aplikacji jest wsparcie bieżącego procesu zarządzania, monitorowanie i ocena programów oraz umożliwienie beneficjentom rozliczania projektów.

System umożliwia m.in. gromadzenie i przesyłanie danych dotyczących:

 • wniosków o płatność
 • harmonogramów finansowych
 • uczestników projektów
 • zamówień publicznych
 • osób zatrudnionych do realizacji projektów.

SL2014 zapewnia również komunikację między beneficjentem a instytucją udzielającą wsparcia.

UWAGA: Zawarta umowa o dofinansowanie danego projektu zobowiązuje każdego beneficjenta, do wykorzystania przy rozliczeniu właśnie tę aplikację SL2014.

Uszczegółowienie Podręcznika dla programu PO WER.

Wersja 1.2 z 02.06.2017 r. (PDF 716 KB)


Podręcznik jako dokument ogólny dla FE. Wersja aktualna 2.0 z 08.02.2018

Pobierz dokument (ZIP 12 MB)


Wersje archiwalne Podręcznika Beneficjenta SL2014.

ZOBACZ instrukcję multimedialną dot. SL2014 - www

ZOBACZ instrukcję multimedialną dot. SL2014 (PDF)


Testy logiczne wersja 1.1 z 23.11.2015 (ZIP 201 KB)

Słownik głównych pojęć wersja 1.1 z 23.11.2015 (ZIP 117 KB)

Aplikacja ADU_EFS 2.2 (ZIP 853 KB)

Aplikacja Weryfikuj 2.2 (ZIP 55 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój, wer. 3.0 2017.11.16 (PDF 502 kB)

 

Starsze wersje Podręcznik Beneficjenta SL 2014:

Wersja 1.8

Pobierz dokument (PDF 6,7 MB)

Wersja 1.7

Pobierz dokument (ZIP 29,0 MB)

Wersja 1.6
Pobierz dokument (ZIP 22,4 MB)

Wersja 1.4
Pobierz dokument (ZIP 21,9 MB)

Wersja 1.3
Pobierz dokument (ZIP 22,9 MB)

Wersja 1.2
Pobierz dokument (ZIP 7,54 MB)

Wersja 1.1
Pobierz dokument (ZIP 4,5 MB)

Wersja 1.0
Pobierz dokument (PDF 4,54 MB)

Pobierz dokument (DOC 13 MB)Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn na lata 2014-2020

Dokument ten ma na celu usprawnić koordynację i jednolity sposób realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn przez instytucje uczestniczące w realizacji programów na wszystkich etapach realizacji m.in. programowania, wdrażania, monitorowania i ewaluacji. Wytyczne są skierowane do instytucji uczestniczących w realizacji programów w latach 2014-2020 oraz mają zastosowanie do programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej zarządzanych przez Polskę.

Zobacz dokument

Zasada równości szans i niedyskryminacji - FAQ
Pismo MR z 2016.04.01 o sygnaturze DZF.I.8461.6.2016.PP.1

Agenda działań na rzecz równości szans i niedyskryminacji w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020

Dokument przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ma na celu zapewnić kierunek wszystkich działań współfinansowanych ze środków Funduszy Europejskich, aby były realizowane z zachowaniem zasady równego traktowania i poszanowaniem prawa do różnorodności wszystkich osób i podmiotów korzystających z tych środków. Głównym celem tej Agendy jest określenie ramowego planu, wskazującego kierunki i zakres działań, jakie będą podejmowane na rzecz podnoszenia świadomości i wiedzy z zakresu równości szans (w tym w szczególności niedyskryminacji osób z niepełnosprawnościami i równości szans kobiet i mężczyzn) wśród podmiotów zaangażowanych w realizację funduszy unijnych.

Zobacz dokument

 

Minimalny zakres regulaminu konkursu

Dokument zawiera obligatoryjne postanowienia, które muszą zostać zawarte w regulaminach konkursów ogłaszanych w ramach PO WER, mające na celu zapewnienie określonych w PO WER nadrzędnych cech, którymi powinien charakteryzować się system wyboru projektów.

Obowiązuje od: 28.09.2017

Wersja 1.8 - pobierz dokument (PDF 2,8 MB)

 

Archiwalna wersja 1.7 24.04.2017 (PDF 1,35 MB)

Archiwalna wersja 1.6 12.01.2017 (PDF 2,47 MB)

Archiwalna wersja 1.5 14.07.2016 (PDF 464 KB)

Archiwalna wersja 1.4 22.03.2016 (PDF 3,9 MB)

Archiwalna wersja 1.3 06.07.2015 (PDF 3.9 MB)

 

Minimalny zakres instrukcji wykonawczych w zakresie procedury wyboru do dofinansowania projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Obowiązuje od: 12.01.2017

Wersja1.2 - pobierz dokument (PDF 1,96 MB)

Archiwalna wersja 1.1 05.02.2016 (PDF 2,06 MB)

Archiwalna wersja 1.0 08.01.2016 (PDF 1,62 MB)

 

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  2014 - 2020.

         Obowiązuje od: 28.09.2017

Wersja 1.7 - pobierz dokument (PDF 883 KB)

 

Wersja archiwalna 1.6 z 27.09.2017 (ZIP 649 KB) 

Wersja archiwalna 1.5 z 08.05.2017 (ZIP 892 KB)

Wersja archiwalna 1.4 z 12.01.2017 (ZIP 852 KB)

Wersja archiwalna 1.3 z 22.03.2016 (PDF 852 KB) 

Wersja archiwalna 1.2 z 21.09.2015 (ZIP 558 Kb) 

Wersja Archiwalna 1.1 01.04.2015 (PDF 465 Kb)


System zgłaszania wniosków PO WER - zobacz

Instrukcja użytkownika SOWA w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dla wnioskodawców/ beneficjentów.

 

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego powiatowego urzędu pracy  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Obowiązuje od 04.10.2017:

Wersja 1.5 - pobierz dokument (PDF 515 KB)

 

Wersja archiwalna nr 1.4 z 03.10.2017 (PDF 515 KB)

Wersja archiwalna nr 1.3 z 19.01.2017 (PDF 503 KB) 

Wersja archiwalna nr 1.2 z 04.02.2016 (ZIP 508 KB)

Wersja archiwalna nr 1.1 z 22.03.2015 (PDF 507 KB)

System zgłaszania wniosków PO WER - zobacz

Instrukcja użytkownika SOWA w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dla wnioskodawców/ beneficjentów.

 

Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020

Celem wytycznych jest przedstawienie warunków i procedur dotyczących działań informacyjnych i promocyjnych, realizowanych w ramach polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020.

Wytyczne skierowane są do wszystkich prowadzonych Programów z Funduszy Europejskich w okresie 2014-2020.

Obowiązuje od: 03.11.2016

Pobierz dokument (PDF 834 KB)

Załącznik 1 Wzór Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych (PDF 426 KB) Wersja obowiązująca od: 03.11.2016

Załącznik 2 Informacja o planowanych działaniach informacyjnych i promocyjnych (PDF 252 KB) Wersja obowiązująca od: 03.11.2016

Załącznik 3 Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu (PDF 242 KB) Wersja obowiązująca od: 03.11.2016

Zobacz wersje archiwalne

Strategia komunikacji polityki spójności 2014-2020

Dokument o charakterze horyzontalnym określa reguły i schematy prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych w ramach wszystkich krajowych, regionalnych programów i  instytucji zajmujących się realizacją środków unijnych w Polsce. Strategia opisuje także założenia oraz cele efektywnej komunikacji Funduszy Europejskich.

W oparciu o zatwierdzony dokument instytucje zarządzające krajowymi i regionalnymi programami opracowują programowe strategie komunikacji, które są podstawą prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych każdego programu, jak np. Strategia komunikacji Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (patrz poniżej).

Zobacz dokument

Strategia komunikacji Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Dokument opisuje założenia oraz cele efektywnej komunikacji PO WER. Stanowi podstawę działań informacyjnych i promocyjnych instytucji zajmujących się wdrażaniem systemu i rozdysponowaniem środków unijnych na terenie kraju.

Zobacz dokument


Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.

Podręcznik został napisany  z myślą o wnioskodawcach i beneficjentach programów polityki spójności 2014-2020.
Podręcznik ten ma ułatwić opracowanie wniosku o dofinansowanie w zakresie informacji i promocji.  Przedstawia on opisy oraz wskazówki dla beneficjenta, jak wypełnić obowiązki informacyjno-promocyjne, a także prezentuje porady, które mogą być przydatne na etapie opracowywania wniosku o dofinansowanie, jak i podczas realizowania projektu.

Podręcznik bazuje na wytycznych w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 - zobacz

Wersja obowiązująca dla umów od 01.01.2018 (wer. z 2017.07.21).

Wersja obowiązująca dla umów do 31.12.2017 (wer. z 2016.06).

Księga identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020.

Dokument ten określa sposób stosowania i budowy znaku marki FE i programów (np. PO WER) zgodnie z zasadami wskazanymi w „Strategii komunikacji polityki spójności na lata 2014-2020”, „Strategii komunikacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020” (dla PO WER), a także w „Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji".

Wersja obowiązująca dla umów od 01.01.2018 (wer. z 2017.07).

Wersja obowiązująca dla umów do 31.12.2017 (wer. z 2016.12).

Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020

Celem wytycznych jest zapewnienie jednolitych warunków i procedur sprawozdawczości w odniesieniu do programów operacyjnych współfinansowanych z Funduszy Europejskich w latach 2014-2020.

Wytyczne adresowane są do Instytucji Zarządzających programami krajowymi i regionalnymi. Zawierają postanowienia dotyczące założeń systemu sprawozdawczości i monitorowania, zakresu tematycznego oraz formy poszczególnych sprawozdań, a także terminów sprawozdawczości z poziomu Instytucji Zarządzającej. Ponadto wytyczne nakładają na Instytucję Koordynującą Umowę Partnerstwa obowiązek przygotowania instrukcji do sprawozdań rocznych i przekazania jej Instytucjom Zarządzającym.

Obowiązuje od: 31.03.2017

Pobierz dokument z Portalu Funduszy Europejskich w zakładce „Prawo i dokumenty”

Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020

Celem wytycznych jest zapewnienie jednolitych zasad w zakresie monitorowania postępu rzeczowego w ramach programów na lata 2014-2020, niezbędnych do monitorowania efektów polityki spójności na poziomie Umowy Partnerstwa 2014-2020. Wytyczne zawierają postanowienia dotyczące funkcjonowania systemu wskaźników rzeczowych. Wspólną część dokumentu stanowią tzw. Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014-2020 dla EFRR/FS i EFS, wzory dokumentów dotyczących metodologii szacowania wartości docelowych dla wskaźników określonych w PO, a dodatkowo dla EFS także dokumenty określające sposób pomiaru wskaźników rezultatu długoterminowego EFS w badaniach ewaluacyjnych oraz zakres danych nt. uczestników projektów EFS, gromadzonych w centralnym systemie teleinformatycznym.

Obowiązuje od: 18.05.2017

Pobierz dokument (PDF 687KB)

Załącznik 1 Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014-2020 - EFRR, FS (PDF 761 KB) Wersja obowiązująca od: 18.05.2017

Załącznik 2 Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014-2020 (PDF 835 KB) Wersja obowiązująca od: 18.05.2017

Załącznik 3 Wzór dokumentu dot. metodologii szacowania wartości docelowych wskaźników w KPO/RPO (PDF 528 KB) Wersja obowiązująca od: 18.05.2017

Załącznik 4 Wzór dokumentu dot. metodologii szacowania wartości docelowych wskaźników w KPO/RPO (PDF 453 KB) Wersja obowiązująca od: 18.05.2017

Załącznik 5 Wzór metryki wskaźnika (PDF 166 KB) Wersja obowiązująca od: 18.05.2017

Załącznik 6 Sposób pomiaru wskaźników rezultatu długoterminowego EFS, dla których źródłem danych jest badanie ewaluacyjne (PDF 528 KB) Wersja obowiązująca od: 18.05.2017

Załącznik 7 Zakres danych nt. uczestników projektów współfinansowanych z EFS gromadzonych w centralnym systemie teleinformatycznym (PDF 288 KB) Wersja obowiązująca od: 18.05.2017

Załącznik 8 Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (PDF 476 KB) Wersja obowiązująca od: 18.05.2017

Zobacz wersje archiwalną

Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020

Wytyczne stanowią opis systemu, procedur kontroli.

Zobacz dokument

Wytyczne w zakresie kontroli w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Jest to dokument ujednolicający system kontroli w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Określa on m.in. ogólne zasady realizacji kontroli, zakres podmiotowy i przedmiotowy kontroli oraz tryb kontroli na miejscu, uwzględnia sposób planowania i przeprowadzania kontroli projektów, a także  dotychczasowe doświadczenia kontrolne Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Pośredniczących w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Zobacz dokument

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020

Dokument ten ma na celu usprawnić koordynację działań podejmowanych w ramach Programów Regionalnych w obszarze promowania włączenia społecznego, walki z ubóstwem i wszelką dyskryminacją. Dotyczą w szczególności Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), ale także środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), w zakresie wsparcia infrastruktury społecznej i zdrowotnej.

Zobacz dokument

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020

Dokument przedstawia jednolite warunki i procedury realizacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego usług edukacyjnych zarówno w obszarze kształcenia ogólnego, kształcenia i szkolenia zawodowego, jak i edukacji osób dorosłych. Uwagi można było zgłaszać do 21 stycznia 2015 r.

Zobacz dokument

 

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorstw i pracowników do zmian na lata 2014-2020

Wytyczne określają ujednolicone warunki i procedury dotyczące realizacji wsparcia skierowanego do przedsiębiorstw i pracowników w projektach finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój i regionalnych programów operacyjnych. Uwagi można było zgłaszać do 14 stycznia 2015 r.

Zobacz dokument

 

Wytyczne w zakresie szczegółowego opisu osi priorytetowych krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020

Dokument ten przedstawia jednolite zasady przygotowania i zatwierdzania szczegółowego opisu osi priorytetowych (SZOOP) oraz określa minimalny zakres i formy informacji zawartych w SZOOP, tak aby uszczegółowić postanowienia poszczególnych programów na lata 2014-2020.

Zobacz dokument

 

Wytyczne w zakresie komitetów monitorujących na lata 2014-2020

Dokument ten ujednolica zasady monitorowania programów operacyjnych przez Komitety Monitorujące (KM), określa wymogi odnoszące się do zasad funkcjonowania KM, definiuje ramy partnerstwa w KM i funkcjonowanie KM.

Zobacz dokument

Wytyczne określające warunki certyfikacji oraz przygotowań prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020

Dokument ten ujednolica procedury certyfikacji wydatków. W wytycznych zawarte są wymogi związane z procesem sporządzania i przekazywania przez i do Komisji Europejskiej zestawień wydatków, wniosków o płatność okresową oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do KE. Określają one również procedury i warunki współpracy pomiędzy poszczególnymi instytucjami państwa członkowskiego i KE zaangażowanymi w proces certyfikacji wydatków.

Zobacz dokument

Wytyczne w zakresie procesu desygnacji na lata 2014-2020


Wytyczne określają warunki procesu desygnacji instytucji zaangażowanych w realizację programów polityki spójności w perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2014-2020, podmioty zaangażowane w realizację tego procesu oraz tryb współpracy między nimi.

Zobacz dokument

Strony do dokumentów dotyczących nadużyć finansowych, występowania i zwalczania oszustw finansowych i/lub korupcji:

www.antykorupcja.gov.pl
www.cba.gov.pl
www.abw.gov.pl
ec.europa.eu
Strona Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju

Poniżej zamieszczone są interpretacje do zapisów dokumentów regulujących realizację PO WER, które są problematyczne albo wymagają doprecyzowania.

Przypominamy, że każde zapytania o indywidualną interpretację przepisów oraz pytania dotyczące kwalifikowalności wydatków PO WER, należy kierować do instytucji, która jest stroną umowy o dofinansowanie projektu. Taka instytucja zobowiązana jest do udzielania wyjaśnień realizatorom projektów (beneficjentom), dokonując oceny prawidłowości działań beneficjenta w świetle wytycznych, przepisów prawa oraz zapisów zawartej umowy.
Działaniem nie prawidłowym jest kierowanie zapytań o indywidualną interpretację przepisów oraz pytań dotyczących kwalifikowalności wydatków PO WER do Instytucji Zarządzającej PO WER (IZ), czyli Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.
IZ może zająć stanowisko w danej indywidualnej sprawie, jednakże dopiero po otrzymaniu od beneficjenta odwołania od decyzji instytucji.

Pismo MIiR z 2015.08.03 o sygnaturze DZF.IV.8610.13.2015.ESO.1 (PDF 41 KB)

Poniżej przedstawiamy Państwu pisma dotyczące interpretacji dokumentów PO WER.

 

Wyjaśnienia w zakresie monitorowania postępu rzeczowego odnoszące się m.in. do: interpretacji uzyskiwania kwalifikacji, sposobu dokumentowania sytuacji uczestnika do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie, efektywności zatrudnieniowej oraz interpretacji zakończenia udziału w projekcie.
Pismo MIiR z 2015.08.19 o sygnaturze DZF.IV.8630.41.2015.MT.1

Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z EFS. Wyjaśnienia dot. walidacji uzyskanych kwalifikacji, ich certyfikacji, akredytacji jednostki certyfikującej.
Pismo MIiR z 2015.08.13 o sygnaturze DZF-VI.8460.13.IS.1

Aktualizacja: Pismo MR z 2016.04.26 o sygnaturze DZF.VI.8460.14.2016.IS.1

Zobacz więcej informacji o uzyskiwaniu kwalifikacji w projektach EFS.

Wnioski o dofinansowanie składane tylko poprzez SOWA, stosowanie podpisu elektronicznego.
Pismo MR z 2017.04.04 o sygnaturze DZF-III.042.5.2017.PKi

Kwalifikowanie podmiotów/wnioskodawców do udziału w projektach PO WER, do udziału w konkursie.
Pismo MR z 2015.12.18 o sygnaturze DZF.I.8610.141.2015.PSz.1

Staże w NGO.
Pismo MR z 2016.11.29 o sygnaturze DZF-VI.7610.18.2016.SK.

Staż u kilku pracodawców.
Pismo MR z 2016.11.28 o sygnaturze DZF-VI.7610.12.2016.SK.

 

Interpretacja wskaźnika „liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu”.
Pismo MIiR z 2015.07.09 o sygnaturze DZF.VI.8630.32.2015.MKr.1

Wyjaśnienie dotyczące wyposażenia lub doposażenia stawiska pracy w połączeniu z subsydiowanym zatrudnieniem
Pismo MIiR z 2015.07.08 o sygnaturze DZF.I.8610.52.2015.SK.1

Wyjaśnienie dotyczące zakresu monitorowania realizacji działań w osi I PO WER.
Pismo MIiR z 2015.06.19 o sygnaturze DZF.VI.8630.7.2015.AŻ.2

Efektywność zatrudnieniowa: metodologia, zasady.
Pismo MIiR z 2015.08.12 o sygnaturze DZF.I.8510.33.2015.SK.1

Wyjaśnienia dotyczące: efektywności zatrudnieniowej, wskaźników rezultatu i produktu, zakończenia udziału w projekcie po subsydiowanym zatrudnieniu, realizacji dotacji.
Pismo MIiR z 2015.05.08 o sygnaturze DZF.VI.8630.23.2015.AZ.1

Wyjaśnienia dotyczące wskaźników osi I PO WER: efektywność zatrudnieniowa, wskaźniki rezultatu, osoby długotrwale bezrobotne, subsydiowane zatrudnienie, wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy, rozpoczęcie udziału w projekcie, IPD
Pismo MIiR z 2015.03.17 o sygnaturze DZF.VI.8630.7.2015.AŻ.1

Wyjaśnienia dotyczące kwestii wsparcia realizowanego przez powiatowe urzędy pracy:
osoby długotrwale bezrobotne, efektywność zatrudnieniowa, rozpoczęcie udziału w projekcie, subsydiowane zatrudnienie, wysoka jakość oferty zatrudnienia, dalszego kształcenia, grupa NEET.
Pismo MIiR z 2015.03.04 o sygnaturze DZF.I.860.15.2015.SK.1

Zakończenie udziału uczestnika w projekcie, zatrudnienie.
Pismo MR z 2017.02.14 o sygnaturze DZF-IV.7620.13.2017.DS

Doposażenie i wyposażenie stanowiska pracy w ramach subsydiowanego zatrudnienia w działaniu 1.2 PO WER, pomoc publiczna, de minimis.
Pismo MIiR z 2015.07.08 o sygnaturze DZF.I.8610.52.2015.SK.1

Efektywność zatrudnieniowa i jej rodzaje pod grup, ISCED 3.
Pismo MIiR z 2015.09.16 o sygnaturze DZF.I.8610.63.2015.SK.2

Efektywność zatrudnieniowa w projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy w PO WER i RPO.
Pismo MiR z 2015.12.01 o sygnaturze DZF.VI.8460.22.2015.AZ.1

Efektywność zatrudnieniowa przy doposażeniu i wyposażeniu miejsca pracy.
Pismo MR z 2016.03.25 o sygnaturze DZF.VI.8460.8.2016.IS.1

Sposób pomiaru efektywności społeczno-zatrudnieniowej.
Pismo MR z 2016.09.16 o sygnaturze DZF.VI.8510.127.2016.IS.1

Doposażenie, wyposażenie stanowiska pracy, efektywnosć zatrudnieniowa.
Pismo MR z 2016.05.31 o sygnaturze DZF.VI.8510.58.2016.SK.1 

 

Cross-finansing w projektach EFS.
Pismo MR z 2016.06.30 o sygnaturze DZF.IV.8620.66.2015.DS.3

 

Stawki jednostkowe, ryczałt, kwoty ryczałtowe, w tym pomoc de minimis, pomoc publiczna.
Pismo MR z 2016.12.29 o sygnaturze DZF-IV.7620.56.2016.AKW.1. 

Katalog kosztów pośrednich wymienionych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, na które mogą być przeznaczone środki z Funduszu pracy w ramach realizowanych projektów EFS.
Pismo MPiPS z 2015.08.20 o sygnaturze DF.VII.073.2.2015.AS

Wyjaśnienia dotyczące ryczałtowych kosztów pośrednich w projektach EFS.
Pismo MIiR z 2015.06.16 o sygnaturze DZF.IV.8610.16.2015.RP.1

Kwalifikowalność kosztów pośrednich w projektach EFS.
Pismo MIiR z 2015.03.06 o sygnaturze DZF.II.8660.3.2015.KD.1

Uproszczone metody rozliczania wydatków: stawki jednostkowe, kwoty ryczałtowe.
Pismo MR z 2016.03.02 o sygnaturze DZF.IV.8620.18.2016.DS.2

Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem.
Pismo MR z 2016.08.11 o sygnaturze DZF.IV.8620.89.2016.RP.1

Koszty pośrednie - rozliczanie.
Pismo MR z 2016.01.25 o sygnaturze DZF.IV.8620.5.2016.JSta.1 

Umowa ryczałtowa, zatwierdzone 70% wydatków z transzy.
Pismo MIiR z 2015.09.30 o sygnaturze DZF.IV.8620.12.2015.IK.3 

Dochód w projekcie, stawka ryczałtowa, koszty pośrednie.
Pismo MiR z 2015.12.10 o sygnaturze DZF.IV.8620.95.2015.JSta.1 

Projekty rozliczane ryczałtem, do 100 tyś euro, obniżenie kwoty projektu, negocjacje.
Pismo MiR z 2015.10.23 o sygnaturze DZF.IV.8620.71.2015.RP.1

Kwestia nieosiągnięcia wskaźników dla kwoty ryczałtowych.
Pismo MR z 2017.03.14 o sygnaturze DZF-IV.7620.25.2017.AKW.1

Udzielanie i rozliczenie zaliczek w projektach rozliczanych ryczałtowo.
Pismo MR z 2016.11.22 o sygnaturze DZF-IV.7620.21.2016.AKW.1.

Nieprawidłowe wydatkowanie środków art. 207 ustawy o finansach publicznych.
Pismo MR z 2016.11 o sygnaturze DZF.IV.8311.3.2016.DS.2.

Materiał informacyjny dotyczący rozliczania projektów według reguły proporcjonalności w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój.
Pismo MR z 2017.06.08  o sygnaturze DZF-IV.7610.32.2017.DK.

Pobierz materiał: wersja ZIP(1,06 MB)

 

Dodatek do wynagrodzeń dla personelu projektu.
Pismo MR z 2016.12.21 o sygnaturze DZF-IV.7620.47.2016.DS.

Kwalifikowalność dodatków do wynagrodzeń w projektach EFS.
Pismo MR z 2016.02.23 o sygnaturze DZF.IV.8620.15.2016.DS.1

Metodologia finansowania dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
Pismo MIiR z 2015.08.20 o sygnaturze DZF.II.8662.15.2015.KD.4

Kwalifikowalność dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 r. w jednostkach budżetowych.
Pismo MIiR z 2015.06.08 o sygnaturze DZF.IV.832.97.2015.ESO

 

Personel projektu, koszty pośrednie i bezpośrednie, limit 276 godzin pracy.
Pismo MR z 2016.09.09 o sygnaturze DZF.IV.8620.101.2016.ESO.1

 

Personel projektu, definicja osobistego wykonania przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą.
Pismo MR z 2017.04.19 o sygnaturze DZF-IV.7620.44.2017.DS

Opiekunowie stażystów w projektach personelem projektu.
Pismo MR z 2017.04.27 o sygnaturze DZF-IV.7620.39.2017.DS

Wykonywanie pracy osób należących do personelu projektu podczas urlopu wypoczynkowego.
Pismo MR z 2017.04.28 o sygnaturze DZF-IV.7620.53.2017.DS

Personel projektu pracownikiem beneficjenta, realizatora projektu.
Pismo MR z 2017.05.08 o sygnaturze DZF-IV.7620.55.2017.DS

Materiał informacyjny dotyczący rozliczania kosztów zaangażowania personelu projektu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Pobierz: wersja ZIP (1,30 MB)

Materiał informacyjny, w którym zamieszczono odpowiedzi na najczęściej zadawane pytanie przez beneficjentów i opiekunów projektów w zakresie personelu projektu (modułu Baza w aplikacji SL2014). 

Pobierz: wersja PDF (341 KB)

 

Koszty racjonalnych usprawnień OzN w projektach dedykowanych.
Pismo MR z 2016.11.29 o sygnaturze DZF-IV.7620.28.2016.ESo.

Koszt zastosowania w projektach EFS mechanizmu racjonalnych usprawnień dla pełnego uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami, jako dodatkowe wsparcie w formach aktywizacji.
Pismo MIiR z 2015.08.19 o sygnaturze DZF.I.8461.4.2015.ABu.1

Występowanie racjonalnych usprawnień w projektach dedykowanych dla OzN.
Pismo MR z dn. 29.11.2016 r. o sygnaturze DZF-IV.7620.28.2016.ESo

Dokumenty potwierdzające niepełnosprawność.
Pismo MR z 2016.05.19 o sygnaturze DZF.VI.8630.32.2016.IS.1

Zasada równości szans i niedyskryminacji. Racjonalne usprawnienia.
Pismo MR z 2016.04.25 o sygnaturze DZF.IV.8620.39.2016.ESO.1

Zasada równości szans i niedyskryminacji - FAQ
Pismo MR z 2016.04.01 o sygnaturze DZF.I.8461.6.2016.PP.1

Wyjaśnienie wskaźnika dot. udziału kobiet i obejmującego administrację publiczną. Prace interwencyjne.
Pismo MR z 2016.07.25 o sygnaturze DZF.VI.8460.24.2016.MT.1

 

Wkład własny pieniężny, zasada konkurencyjności.
Pismo MR z 2017.03.09 o sygnaturze DZF.IV.7620.18.2017.DS

Materiał informacyjny dot. wnoszenia wkładu niepieniężnego w projektach PO WER.
Pismo MR z 2016.08.29 o sygnaturze DZF.IV.8620.49.2016.ESO.1

Materiał informacyjny - zał. do pisma.

Wkład własny w projektach EFS 2014-2020.
Pismo MIiR z 2015.02.24 o sygnaturze DZF.IX.8020.13.2015.MMaj

Wprowadzanie wkładu własnego w kosztach pośrednich.
Pismo MR z 2016.01.14 o sygnaturze  DZF.IV.8620.73.2015.RP.2
Pismo MiR z 2015.12.03 o sygnaturze DZF.IV.8620.73.2015.ESO.1

Zasada wprowadzania do projektu wkładu niepieniężnego w postaci środków trwałych.
Pismo MiR z 2015.11.09 o sygnaturze DZF.IV.8620.58.2015.ESO.1

 

Szacowanie wartości usługi wyżywienia zlecanej w związku z realizacją szkoleń.
Pismo MR z 2017.02.14 o sygnaturze DZF-IV.7620.14.2017.DS

Termin składania ofert, zasada konkurencyjności a rozeznanie rynku.
Pismo MR z 2017.01.20 o sygnaturze DZF-IV.7620.7.2017.DS

Rozliczanie wniosku o płatność, minimalna liczba osób w udzielanym wsparciu, zasięg geograficzny projektów PO WER, różnice kursowe.
Pismo MR z 2016.09.28 o sygnaturze DZF.IV.8620.102.2016.JSta.1

Wnioski o płatność, ponowna kwalifikacja wydatków.
Pismo MR z 2016.10.11 o sygnaturze DZF-IV.7610.5.2016.JSta.1

Kwalifikowanie zaliczek na rzecz wykonawcy.
Pismo MR z 2016.10.11 o sygnaturze DZF.IV.8620.108.2016.ESO.1

Zmiany po aktualizacji wytycznych kwalifikowalności (2016.09.19): metoda wyliczania stawki ryczałtowej, wysokość kosztów pośrednich.
Pismo MR z 2016.10.18 o sygnaturze DZF.IV.8610.AKW.1

Klauzule społeczne: prawa i obowiązki.
Pismo MIiR z 2015.07.22 o sygnaturze DZF.VII.82210.ML.DS.2015.1

Zamieszczanie zapytań ofertowych w Bazie Konkurencyjności. Zasada konkurencyjności.
Pismo MIiR z 2015.06.15 o sygnaturze DZF.VIII.042.02.06.2015.BG.1

Zamówienia publiczne na usługi niepriorytetowe wskazane w załączniku II B do dyrektywy 2004/18/WE.
Pismo MIiR z 2015.02.20 o sygnaturze DZF-X-82245(1)-3(27)-MKz 14

Weryfikacja racjonalności zasad wydatków w PO WER.
Pismo MIiR z 2015.07.13 o sygnaturze DZF.IV.8620.21.2015.JSta.1

Zaświadczenia o niekaralności beneficjenta z Krajowego Rejestru Karnego (KRK) poprzez ePUAP.
Pismo MIiR z 2015.06.29 o sygnaturze DZF.I.845.21.2015.PSz.2

Możliwość składania wniosków o płatność w wersji papierowej w momencie braku dostępności do systemu SL2014.
Pismo MIiR z 2015.06.26 o sygnaturze DZF.VIII.0471.16.2015.BG.1

Terminy składania wniosków o płatność.
Pismo MIiR z 2015.06.18 o sygnaturze DZF.IV.8620.16.2015.ESO.1

Stosowanie zamówień w częściach w zamówieniach publicznych, art. 6a PZP.
Pismo MR z 2017.02.17 o sygnaturze DZF-IV.760.50.2016.MS.

Upublicznienie zapytania ofertowego w Bazie Konkurencyjności.
Pismo MR z 2016.12.21 o sygnaturze DZF-IV.7620.48.2016.MS.

Stosowanie PZP przez podmioty prawa publicznego.
Pismo MR z 2016.08.02 o sygnaturze DZF-X-822451-3 40-Mka

Zasada konkurencyjności, rozeznanie rynkowe, baza konkurencyjności
Pismo MR z 2016.09.22 o sygnaturze DZF.IV.8620.103.2016.DS.1

Zasada konkurencyjności, zamówienia łączone, wolontariusz personelem projektu.
Pismo MR z 2016.10.24 o sygnaturze DZF-IV.7620.1.2016.ESO

Udzielanie zamówień publicznych przez powiatowe urzędy pracy. Zasada konkurencyjności i  rozeznanie rynkowe.
Pismo MR z 2016.10.27 o sygnaturze DZF-IV.7620.2.2016.JSta.1

Łączenia zamówienia publicznego, doradztwo zawodowe indywidualne i grupowe.
Pismo MR z 2016.10.31 o sygnaturze DZF.IV7620.6.2016.DS.1

Udzielanie zamówień publicznych, zasada konkurencyjności, formy zaangażowania personelu projektu, członek zarządu personelem projektu.
Pismo MR z 2016.10.31 o sygnaturze DZF.IV.7620.8.2016.DS.1

Wyłączenie z Prawa Zamówień Publicznych zamówień na emisję materiałów TV, radio, internet.
Pismo MiR z 2015.12.03 o sygnaturze DZF.X.8610.69.2015.Mka.1

Prawo Zamówień Publicznych - szacowanie wartości zamówienia, zasada konkurencyjności
Pismo MiR z 2015.12.10 o sygnaturze DZF.IV.8620.85.2015.JSta1

Zalecenia w związku z niewdrożeniem dyrektyw Prawa Zamówień Publicznych.
Pismo MR z 2016.04.18 o sygnaturze DZF.X.8610.9.2016.Mka.1

Interpretacja przesłanek umożliwiających niestosowanie procedur zamówień
udzielanych w ramach projektów, o których mowa w pkt 8 w podrozdziale 6.5 Wytycznych dot. kwalifikowalności.
Pismo MR z 2017.03.02 o sygnaturze DZF.IV.7620.19.2016.MS.1

Wyjaśnienie w sprawie wydatków z przed  10 kwietnia 2015 r. wytycznymi w zakresie kwalifikowalności oraz w sprawie wydatków o wartości od 20 tyś PLN netto do 50 tyś PLN netto.
Pismo MIiR z 2015.07.15 o sygnaturze DKF.IV.8617.14.2015.JD

Zasada konkurencyjności w PZP, oszacowanie wartości szkoleń.
Pismo MR z 2016.04.27 o sygnaturze DZF.IV.8620.34.2016.DS.1

Korekta finansowa za nieprawidłowości w obszarze PZP w projektach PO WER.
Pismo MR z 2016.02.23 o sygnaturze DZF.IV.8620.16.2016.MCze.1

Naliczanie odsetek od nieterminowo rozliczanej transzy, wnioski cząstkowe.
Pismo MR z 2016.11.08 o sygnaturze DZF-IV.7620.5.2016.ESO

Błędy w formularzach służących do publikacji ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Pismo MR z 2017.08.25 o sygnaturze DKF-IV.7518.32.2017.MT.2.

Wyjaśnienie dotyczące interesu publicznego.
Pismo MIiR z 2015.06.17 o sygnaturze DZF.IV.832.104.2015.JŚ.1

Wyjaśnienie dotyczące partnerstwa pomiędzy podmiotami powiązanymi.
Pismo MIiR z 2015.05.21 o sygnaturze DZF.I.8610.36.2015.PSz.1

Projekty partnerskie - sposób rozliczania w SL2014.
Pismo MR z 2016.06.07 o sygnaturze DZF.IX.042.9.2016.KK.PE.1

Zakaz realizacji projektów partnerskich, w sytuacji występowania powiązań osobowych. Cel partnerstwa.
Pismo MR z 2016.04.20 o sygnaturze DZF.I.8610.69.2016

Zasada przetwarzania danych osobowych w projekcie partnerskim - umowa partnerska.
Pismo MR z 2016.04.18 o sygnaturze DZF.VIII.0140.4.2016.ASo.1

Ochrona informacji wrażliwych w przypadku korzystania z pomocy publicznej.
Pismo UOKIK z 2015.05.14 o sygnaturze DOO.52-246.1

Wyjaśnienia dotyczące franszyzy przy udzielaniu pomocy de minimis. Jedno przedsiębiorstwo.
Pismo UOKIK z 2015.05.14 o sygnaturze DDO-52-153(3) 15 AH

Trwałość projektu i rezultatów, środki trwałe.
Pismo MR z 2016.12.19 o sygnaturze DZF-IV.7620.34.2016.DK.

 

Trwałości w projektach PO WER, realizowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy.
Pismo MR z 2016.07.22 o sygnaturze DZF.II.8641.1.113.2016.WD.1

Rozliczanie wydatków metodami uproszczonymi przez Powiatowe Urzędy Pracy.
Pismo MR z 2016.08.11 o sygnaturze IP3.9711.52.2106 MF

Realizacja projektów konkursowych powiatowych urzędów pracy tylko z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zgodnie z art. 109f, ust 7g. pkt 1).
Pismo MiR z 2015.10.12 o sygnaturze DZF.I.8610.98.2015.SK.1

Koszty pośrednie w projektach pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy.
Pismo MiR z 2015.08.10 o sygnaturze DZF.IV.8620.5.2015.JSta.2

Moment rozpoczęcia udziału w projekcie realizowanym przez powiatowy urząd pracy, pierwszymi formami wsparcia będą działania bez kosztowe.
Pismo MiR z 2015.08.28 o sygnaturze DZF.VI.8460.14.2015.AZ.1

Formy wsparcia w projektach realizowanych przez powiatowe urzędy pracy w PO WER.
Pismo MIiR z 2015.05 o sygnaturze DZF.I.8610.37.2015.SK.1

Możliwość stosowania przez powiatowe urzędy pracy zapisu dotyczącego wynajęcia Agencji Zatrudnienia w celi skierowania osób bezrobotnych do pracy.
Pismo MIiR z 2015.04.09 o sygnaturze DZF.IX.8620.23.2015.M.Cz.1

Wyjaśnienia dotyczące: udzielania wsparcia w ciągu 4 m-cy od dnia rejestracji, przystąpienia do projektu, osób długotrwale bezrobotne, wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy.
Pismo MIiR z 2015.04.02 o sygnaturze DZF.VI.8630.14.2015.Aż1

Definicja osób długotrwale bezrobotnych.
Pismo MR z 2016.04.28 o sygnaturze DZF.I.8510.47.2016.SK.1

Realizacja projektów EFS przez powiatowe urzędy pracy a ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Pismo MPiPS z 2015.03.17 o sygnaturze DRP-VI.1420.13.2015.MK

Realizacja projektów EFS przez powiatowe urzędy pracy dłużej niż 1 rok oraz wykazywanie uczestnika we wskaźnikach.
Pismo MIiR z 2015.03.06 o sygnaturze DZF.IX.8620.16.2015.MCz.1

VAT w doposażeniu i wyposażeniu stanowiska w projektach pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy.
Pismo MIiR z 2015.07.15 o sygnaturze DZF.IV.8620.25.2015.IK.1

Rozliczanie podatku VAT od dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Faktura, a oświadczenie.
Pismo MiR z 2015.10.07 o sygnaturze DZF.IV.8620.60.2015.IK.1

PUP 1.1.1 PO WER wezwanie, termin ponownego złożenia wniosku.
Pismo MIiR z 2015.09.15 o sygnaturze DZF.I.8610.80.2015.PSz.1

Dobre praktyki w Europie dotyczące grupy NEET.
Pismo MIiR z 2015.02.11 o sygnaturze DRP-IV-40310-15-2015-RB

 

Zmiana prawna wnioskodawcy, sukcesja.
Pismo MiR z 2015.09.25 o sygnaturze DZF.I.8610.88.2015.PS.1

Kryterium formalne dot. wartości wniosków do 100 tyś euro. Projekty rozliczane  ryczałtem, obniżenie kwoty projektu, negocjacje.
Pismo MiR z 2015.11.30 o sygnaturze  DZF.IV.8620.71.2015.RP.2

Obrót wnioskodawcy i partnera z wyłączeniem JSFP, jako kryterium formalne.
Pismo MiR z 2015.12.01 o sygnaturze DZF.IV.8620.89.2015.JSta.1

Zamknięty rok obrotowy we wniosku o dofinansowanie.
Pismo MR z dn. 09.01.2017 o sygn. DZF-IV.7620.1.2017.JSta.1

Potencjał finansowy wnioskodawcy, obrót za ostatni zatwierdzony rok obrotowy.
Pismo MR z 2017.02.09 o sygnaturze DZF-IV.7620.11.2017.JSta

Negocjacje, lista ocenianych projektów.
Pismo MR z 2016.02.11 o sygnaturze DZF.I.8610.9.2016.PSz.1

Zasady składania protestu, rozpatrywania skargi. Procedura odwoławcza.
Pismo MiR z 2015.11.02 o sygnaturze DZF.X.8610.61.2015.MO.1

Różnice kursowe, ujemne, dodatnie.
Pismo MR z 2017.04.26 o sygnaturze DZF-IV.7620.52.2017.JSta.1

Finansowanie egzaminów poprawkowych w projektach PO WER.
Pismo MR z 2016.12.28 o sygnaturze DZF-IV.7620.52.2016.JSta.1.

Refundacja kosztów dojazdu uczestników projektu.
Pismo MR z 2016.12.20 o sygnaturze DZF-IV.7620.40.2016.JSta.1.

Obcokrajowcy uczestnikami w projektach PO WER.
Pismo MR z 2016.11.04 o sygnaturze DZF-VI.7610.6.2016.SK.

Stypendia stażowe i szkoleniowe w projektach PO WER.
Pismo MR z 2016.06.21 o sygnaturze DZF.VI.8610.104.2016.SK.1

Realizacja staży, finansowanie kosztów amortyzacji środków trwałych, opiekun stażu.
Pismo MR z 2016.06.23 o sygnaturze DZF.VI.8460.23.2016.MT.1

Zawieranie umowy o pracę w projektach EFS.
Pismo MiR z 2015.11.05 o sygnaturze DZF.IV.8620.63.2015.DS.3

Potencjał kadrowy beneficjenta/wnioskodawcy.
Pismo MiR z 2015.12.10 o sygnaturze DZF.IV.8620.94.2015.DS.1

Zasada umieszczania plakatu A3.
Pismo MR z 2016.03.22 o sygnaturze DZF.II865.12.2016.AW.1
Pismo MiR z 2015.12.03 o sygnaturze DZF.II.835.17.2015.AW.1

Bon stażowy - podatek.
Pismo MRPiPS z 2016.02.18 o sygnaturze DRP.VIII.074.3.2016.SK

Zalecenia EURES w projektach EFS (PO WER i RPO).
Pismo MiR z 2015.10.14 o sygnaturze DRP-V.6119.11.2015

Oświadczenie o niekaralności personelu projektu.
Pismo MR z 2016.03.03 o sygnaturze DZF.IV.8620.13.2016.ESO.1

Nauczyciel w projektach EFS
Pismo MR z 2016.02.16 DZF.IV.832.183.2015.DS.2

Promocja projektu. Logotypy FE i UE - liczba znaków w zestawieniu.
Pismo MR z 2016.09.26 o sygnaturze DZF.I.8662.2.2016.KD.6