Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Dodano: Piątek, 25 lipca 2014 (11:49)

Krajowy Fundusz Szkoleniowy to instrument polityki rynku pracy który funkcjonuje od 2014 roku. Na jego finansowanie została przeznaczona część środków Funduszu Pracy. Stworzony został by finansować kształcenie ustawiczne osób pracujących i wzbudził szerokie zainteresowanie pracodawców i pracowników, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

W 2018 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej określił  następujące priorytety wydatkowania środków KFS:

 1. wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
 2. wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy;
 3. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej
  15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo
  do emerytury pomostowej.

Składany wniosek musi mieścić się w obszarze przynajmniej jednego z ww. priorytetów.
W formułowaniu priorytetów wydatkowania środków KFS na rok 2018 kluczową rolę odegrała konieczność podjęcia działań związanych z zapobieganiem coraz bardziej widocznym na rynku pracy lukom kompetencyjnym, w tym brakiem specjalistów w określonych dziedzinach działalności gospodarczej.

Na finansowanie KFS w województwie pomorskim przeznaczono w 2018 r. kwotę 5 179,2 tys. zł.

Co można sfinansować?

Środki z KFS przeznaczone są na finansowanie działań obejmujących  kształcenie ustawiczne pracowników jak i samego pracodawcy , na które składają się:

 • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 • egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem,
 • diagnozowanie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia finansowanego ze środków KFS.

Kto może ubiegać się o te środki?

O wsparcie finansowe z KFS w zakresie kształcenia ustawicznego mogą wystąpić pracodawcy, którzy zamierzają inwestować w podnoszenie kompetencji pracowników lub własnych.

Kwota dofinansowania

Pracodawca może otrzymać środki na sfinansowanie:

 • 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika (pracodawca pokryje 20% kosztów)
 • 100% kosztów kształcenia ustawicznego – jeśli należy do grupy mikroprzedsiębiorców, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

W jaki sposób ubiegać się o środki z KFS?

 • Pracodawca, który jest zainteresowany uzyskaniem wsparcia z Krajowego Funduszu Szkoleniowego musi złożyć wniosek do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności.
 • Wniosek może być złożony wyłącznie w wyniku ogłoszonego przez powiatowy urząd pracy naboru wniosków w określonym terminie rozpoczęcia i zakończenia naboru (warto śledzić strony internetowe PUP).
 • W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, odpowiedni powiatowy urząd pracy zawiera z pracodawcą umowę o finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy.
 • Pracodawca zawiera również umowę z pracownikiem, który będzie szkolił się w ramach funduszy z KFS, gdzie zawarte zostają prawa i obowiązki stron.
 • Pracownik, który nie ukończył kształcenia ustawicznego finansowanego ze środków KFS z powodu rozwiązania przez niego umowy o pracę lub rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, jest obowiązany do zwrotu pracodawcy poniesionych kosztów, na zasadach określonych w umowie z pracodawcą. Pracodawca zwraca staroście środki KFS wydane na kształcenie ustawiczne pracownika, na zasadach określonych w umowie.

Ważne!

Wybór instytucji edukacyjnej prowadzącej kształcenie ustawiczne lub przeprowadzającej egzamin pozostaje w gestii pracodawcy, przy zachowaniu zasady racjonalnego wydatkowania środków.

Przy wyborze należy pamiętać, iż w zależności od formy prawnej są to instytucje świadczące usługi szkoleniowe, kształcenie ustawiczne, posiadające wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), w których zawarte jest określenie zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) przedmiotu wykonywanej działalności związane z świadczeniem usług szkoleniowych w formach pozaszkolnych dla zdobywania, poszerzania lub zmiany kwalifikacji zawodowych i specjalistycznych przez osoby dorosłe. Dotyczy to również instytucji prowadzących ww. działalność (edukacyjną/szkoleniową) na podstawie odrębnych przepisów.

 

Pomoc de minimis

Środki KFS przekazane pracodawcom prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu prawa konkurencji UE, stanowią pomoc de minimis, o której mowa we właściwych przepisach prawa UE dotyczących pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. Pracodawca będący przedsiębiorcą dołącza do wniosku o zawarcie umowy na dofinansowanie kształcenia ustawicznego dokumenty pozwalające na ocenę spełniania warunków dopuszczalności pomocy de minimis.

Dowiedz się więcej

Informacje szczegółowe, wzory wniosków, dane kontaktowe znajdują się na stronach internetowych poszczególnych powiatowych urzędów pracy.

Znajdź swój urząd pracy i wypełnij wniosek o środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Pliki do pobrania
Alokacja środków KFS w 2018 r. Pomorskie (PDF, 622,79kB)
Alokacja środków KFS w 2017 r. Pomorskie (PDF, 747,24kB)
Alokacja środków KFS w 2016 r. Pomorskie (PDF, 535,2kB)
Alokacja środków KFS w 2015 r. Pomorskie (PDF, 349,67kB)
Alokacja środków KFS w 2014 r. Pomorskie (PDF, 337,96kB)
Krajowy Fundusz Szkoleniowy - trójstronne umowy szkoleniowe i inne formy wsparcia edukacji dorosłych (PDF, 523,98kB)
Ulotka informacyjna wydana przez WUP w Gdańsku (PDF, 74,65kB)

Otwarcie plików do pobrania w formacie PDF wymaga
zainstalowanego czytnika plików PDF.