Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Zasady pośrednictwa pracy

Poniedziałek, 14 marca 2016 (12:29)

Pośrednictwo pracy dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców realizowane jest nieodpłatnie na zasadach:

  • dostępności usług dla poszukujących pracy i pracodawców,
  • dobrowolności – oznaczającej wolne od przymusu korzystanie z usług pośrednictwa pracy przez poszukujących pracy,
  • równości – oznaczającej obowiązek udzielania wszystkim bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w znalezieniu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie lub orientację seksualną,
  • jawności – oznaczającej, że każde wolne miejsce pracy zgłoszone do urzędu pracy jest podawane do wiadomości bezrobotnym i poszukującym pracy.

OPIEKUN DOMOWY

Zobacz.

PRACOWNIK DO ZBIORU KWIATÓW

Zobacz.

PRACOWNIK DO UKŁADANIA KWIATÓW

Zobacz.

PRACOWNIK DO OBRÓBKI CEBULEK TULIPANÓW

Zobacz.