Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Jak skorzystać z programu?

Dodano: Środa, 11 lutego 2015 (07:59)

Jak skorzystać z Programu?

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) prowadzony jest na terenie całego kraju. Środki na jego realizację pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego. PO WER stanowi odpowiedź na potrzeby reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia; wspiera innowacje społeczne i współpracę ponadnarodową. Program nie jest kontynuacją Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, który odpowiadał całościowo za realizację wszystkich środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). W perspektywie finansowej 2014-2020, większość środków EFS zaangażowanych jest w Regionalnych Programach Operacyjnych danych województw, zaś PO WER jest ich uzupełnieniem.

W PO WER, część działań realizowanych jest centralnie, a część regionalnie. I tak w pierwszej osi priorytetowej „Osoby młode na rynku pracy", wsparcie kierowane jest bezpośrednio do osób w wieku 15-29 lat, w tym w szczególności osób bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET). W województwie pomorskim instytucją odpowiedzialną za nabory wniosków i wybór projektów jest Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku.

Z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, jak i z każdego innego, można korzystać na dwa sposoby: uczestnicząc w realizowanych projektach lub przygotowując własne projekty.

1. Pierwsza możliwość nie wymaga dużego wysiłku ani przejścia skomplikowanych procedur.
Uczestnictwo w projekcie to przede wszystkim możliwość:

 • podniesienia swoich kwalifikacji,
 • uzyskania pomocy w radzeniu sobie na rynku pracy lub w trudnych sytuacjach życiowych,
 • przyuczania do zawodu lub stażu,
 • otrzymania wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • dobrej jakości oferty zatrudnienia.

2. Więcej pracy wymaga przygotowanie i realizacja własnych projektów.
O środki unijne na działania spełniające cele danego programu, może starać się podmiot wpisany w dany obszar wsparcia. I tak dla obszaru „Osoby młode na rynku pracy", mogą to być instytucje rynku pracy zgodnie z art. 6 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zobacz zakładkę „Kto może starać się o środki na projekty?”.

W kolejnych informacjach można znaleźć wskazówki, które pomogą podjąć kroki w staraniu się o wsparcie (dofinansowanie).

Poznaj program

1. Określ potrzeby.

Potrzebny jest plan na realizację którego niezbędne będą unijne pieniądze.

Nie należy poszukiwać inspiracji przy przeglądaniu opisów programów.
Doświadczenia z realizacji wcześniejszych projektów wskazują, że największym sukcesem są przedsięwzięcia wynikające z potrzeb beneficjenta, wpisujące się w jego działalność, bazujące na jego wiedzy i doświadczeniu.

2. Źródło finansowania.

Po określeniu potrzeb, należy poszukać odpowiedniego naboru wniosków na dofinansowanie zaplanowanych działań, ogłoszonego przez daną instytucję.

Informacje o naborach można znaleźć na stronach instytucji ogłaszających nabory, na portalu www.FunduszeEuropejskie.gov.pl, www.power.gov.pl lub w programie przeznaczonym do ubiegania się o środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020, zwanym Systemem Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA).

Dodatkowo w latach 2014-2020 Fundusze Europejskie będą przyznawane beneficjentom z programów:

obraz


1) Infrastruktura i Środowisko - zobacz

2) Inteligentny Rozwój - zobacz

3) Wiedza Edukacja Rozwój - zobacz

Zapoznaj się z obszarami wsparcia w PO WER: www.power.gov.pl

4) Polska Cyfrowa - zobacz

5) Polska Wschodnia - zobacz

Dodatkowo projekty realizowane z partnerem zagranicznym mogą być dofinansowane z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Dla ułatwienia określenia programu odpowiedniego dla założonych potrzeb pomocna będzie Wyszukiwarka Dotacji na Portalu Funduszy Europejskich.

Odpowiadając w niej na kilka pytań dotyczących reprezentowanego podmiotu, miejsca realizacji projektu i jego dziedziny, można dowiedzieć, z którego programu prawdopodobnie należy ubiegać się o pomoc unijną.

Innym rozwiązaniem jest skontaktowanie się z Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich. Tam udzielone zostaną bezpłatne porady na temat możliwych źródeł finansowania. Najrozsądniejszym wyborem będzie punkt w miejscu realizacji planowanego projektu.

Poznaj program

3. Myślenie projektowe.

Trzeba pamiętać, że środki unijne nie wspierają bieżącej działalności, lecz konkretne projekty.
Zgodnie z definicją, projekt to złożone działanie o charakterze jednorazowym, podejmowanym dla osiągnięcia ustalonych celów. Dodatkowo każdy projekt musi mieć szczegółowo określone terminy realizacji całości, jak i każdego wykonywanego w nim zadania.

Po ustaleniu źródła finansowania, należy zapoznać się z opisem programu oraz innymi szczegółowymi dokumentami. Dzięki temu będzie można upewnić się, czy zaplanowane przedsięwzięcie spełnia wszystkie warunki i wpisuje się w cele programu. Składany tzw. wniosek o dofinansowanie ma to uzasadnić. Również, należy zapoznać się z obowiązkami nakładanymi przez instytucję w tzw. regulaminie konkursu i karcie oceny projektu pokazującą na co będzie zwracała uwagę komisja przyznająca wsparcie. Ze względu na to, że wykorzystywane będą pieniądze publiczne, konieczne jest prowadzenie szczegółowej dokumentacji i przestrzeganie procedur dla określonego rodzaju wsparcia.

Dodatkowo każdy ubiegających się o wsparcie musi zapoznać się z formularzem i instrukcją jego wypełniania.

4. Harmonogram konkursu.

Stworzone w odpowiednim formularzu wnioski o wsparcie zaplanowanych działań projektowych, składa się wedle określonych terminów, uczestnicząc w ogłoszonych naborach wniosków. Terminy publikowane są pod koniec każdego roku w harmonogramach, zamieszczonych na stronach instytucji ogłaszającej nabór, w portalach

www.FunduszeEuropejskie.gov.pl

www.power.gov.pl

5. Umowa.

Formalnym przypieczętowaniem decyzji o przyznanym wsparciu dofinansowania jest umowa. Dokument ten określa zasady, na jakich przyznano środki oraz podstawowe obowiązki związane z realizacją projektu i jego rozliczeniem. Przed podpisaniem umowy trzeba zgromadzić wymagane załączniki np.: aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenia o niezaleganiu w opłatach podatków i składek ZUS, zaświadczenie o niekaralności a także dokumenty specyficzne dla twojego projektu.

Ważną rzeczą jest zaktualizowanie harmonogramu realizacji projektu, przed podpisaniem umowy.

Poznaj program

6. Realizacja projektu.

Realizacja i rozliczenie projektu to najważniejszy etap. Projekt musi być prowadzony zgodnie z warunkami przedstawionymi we wniosku oraz podstawowymi obowiązkami beneficjenta wskazanymi w wytycznych. Popełniane błędy w trakcie realizacji projektu, mogą kosztować utratę części, a nawet całości uzyskanego wsparcia. Po pomoc przy rozwiązaniu problemów formalnych i rozliczeniowych, można zgłosić się do instytucji, z którą podpisano umowę.

Poznaj program

Kto może starać się o środki na projekty?

W ramach Osi Priorytetowej I „Osoby młode na rynku pracy" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, o środki na finansowanie projektów mogą ubiegać się:

 • dla projektów pozakonkursowych w ramach Działania 1.1. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy)

powiatowe urzędy pracy

 • dla projektów konkursowych w ramach Działania 1.2. Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy)

instytucje rynku pracy

(Zgodnie z art. 6 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy)

są to:

- publiczne służby zatrudnienia,

- ochotnicze hufce pracy,

- agencje zatrudnienia zobacz Rejestr Agencji Zatrudnienia,

- instytucje szkoleniowe zobacz Rejestr Instytucji Szkoleniowych,

- instytucje partnerstwa lokalnego,

- instytucje dialogu społecznego na rynku pracy

(zgodnie z art. 6 ust. 6 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy są: związki zawodowe lub organizacje związków zawodowych, organizacje pracodawców, organizacje bezrobotnych, organizacje pozarządowe jeżeli wśród zadań statutowych znajduje się realizacja zadań w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej).

Poznaj program

Na co można otrzymać środki.

Korzystając ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) pierwszej Osi Priorytetowej, można otrzymać środki na wsparcie osób młodych (15-29) poprzez następujące instrumenty i usługi rynku pracy:

1. Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne):

- identyfikacja potrzeb osób młodych oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych,

- kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie uzyskania odpowiedniego zatrudnienia zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie wyboru odpowiedniego zawodu oraz pomoc w planowaniu rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych,

2. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, które przedwcześnie opuszczają system edukacji lub osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji:

-        kontynuacja nauki dla osób młodych, u których zdiagnozowano potrzebę uzupełnienia edukacji formalnej lub potrzebę potwierdzenia kwalifikacji m.in. poprzez odpowiednie egzaminy,

-        nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia,

3.  Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców:

- nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże i praktyki, spełniające standardy wskazane w Europejskiej Ramie Jakości Praktyk i Staży,

- wsparcie zatrudnienia osoby młodej u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia, m.in. poprzez pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia dla osób, u których zidentyfikowano adekwatność tej formy wsparcia, refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,

4. Instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności międzysektorowej i geograficznej (uwzględniając mobilność zawodową na europejskim rynku pracy za pośrednictwem sieci EURES):

- wsparcie mobilności międzysektorowej dla osób, które mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia w sektorze lub branży, m.in. poprzez zmianę lub uzupełnienie kompetencji lub kwalifikacji pozwalających na podjęcie zatrudnienia w innym sektorze, min. poprzez praktyki, staże i szkolenia, spełniające standardy wyznaczone dla tych usług (np. Europejska i Polska Rama Jakości Praktyk i Staży),

- wsparcie mobilności geograficznej dla osób młodych, u których zidentyfikowano problem z zatrudnieniem w miejscu zamieszkania, m.in. poprzez pokrycie kosztów dojazdu do pracy lub wstępnego zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania, m.in. poprzez finansowanie kosztów dojazdu, zapewnienie środków na zasiedlenie,

UWAGA: zobacz zasady składania wniosku o akredytację oraz listę podmiotów akredytowanych w rejestrze akredytacji EURES na

www.stor.praca.gov.pl/portal/#/eures

5. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób z niepełnosprawnościami:

- niwelowanie barier jakie napotykają osoby młode z niepełnosprawnościami w zakresie zdobycia i utrzymania zatrudnienia, m.in. poprzez finansowanie pracy asystenta osoby niepełnosprawnej, którego praca spełnia standardy wyznaczone dla takiej usługi i doposażenie stanowiska pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

6. Instrumenty i usługi rynku pracy służące rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia:

- wsparcie osób młodych w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa oraz doradztwo i szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także wsparcie pomostowe.

O różnych rodzajach pomocy bezzwrotnej i zwrotnej na stronie urzędu w zakładce „Przedsiębiorczość”.

Krótkie opisy formy wsparcia przewidzianych na lata 2014-2020 w programie Wiedza Edukacja Rozwój: www.power.gov.pl

Kto może być uczestnikiem projektu?

Uczestnikiem projektu w ramach działań regionalnych I Osi Priorytetowej może być osoba młoda, w tym z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat włącznie:

1. pozostająca bez pracy, nie uczestnicząca w kształceniu i szkoleniu (tzw. kategoria NEET), w tym również osoba niezarejestrowana w urzędach pracy.

Kategoria NEET dotyczy osób w wieku 15-29 lat, które spełniają łącznie trzy warunki:

 • nie pracują (tj. są bezrobotne lub bierne zawodowo)
 • nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym)
 • nie szkolą się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy; w procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, należy zweryfikować czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni). Zaniedbywanie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki należy rozumieć jako niespełnienie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki zgodnie z zapisami art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59), tj., jako nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50%:
  - dni zajęć w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole podstawowej, szkole ponadpodstawowej lub placówce;

  - zajęć w przypadku spełniania obowiązku nauki w sposób określony w art. 36 ust. 9 pkt 2 ww. ustawy i w przepisach wydanych na podstawie art. 36 ust. 16 ww. ustawy.

2. z następujących grup docelowych: imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia), reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych. (Wprowadzona nowa grupa uczestników w związku ze zmianami w PO WER)

Zapoznaj się z pakietem działań dotyczącym zwalczania bezrobocia wśród młodzieży w wieku 15-25 lat, zwanym Gwarancje dla młodzieży.

Zobacz:

Nowa europejska baza ofert dla młodzieży.

Lastminute.eurodesk.eu to ogólnoeuropejski serwis informacyjny prowadzony przez sieć Eurodesk, poświęcony promocji międzynarodowych projektów mobilności edukacyjnej dla młodzieży.
Z platformy mogą skorzystać instytucje i organizacje oferujące praktyki, staże, workcampy, szkoły letnie czy wolontariat (oprócz Wolontariatu Europejskiego, realizowanego w ramach programu Erasmus+).
Więcej informacji na stronie: ngo.pl

Europejski Portal Młodzieżowy

Informacje i możliwości dla młodych ludzi w całej Europie.
Więcej informacji na stronie: europa.eu/youth/pl

Zobacz serię filmów ukazujących sposoby zdobycia wsparcia z Funduszy Europejskich. Każdy film skierowany jest do innej grupy przedstawiając dopasowaną do niej ofertę unijnego wsparcia. Oglądając je zdobędziesz informację, kto może starać się o dofinansowanie, gdzie szukać bezpłatnych i sprawdzonych wiadomości na ten temat, jak podnieść kwalifikacje i znaleźć pracę.

Zagadnienia poruszane w poszczególnych filmach są odpowiedzią na najpopularniejsze pytania zadawane na temat Funduszy Europejskich.

Oglądaj na:

www.youtube.com