Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

VI posiedzenie Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy

Czwartek, 13 kwietnia 2017 (13:51)

W dniu 7 kwietnia 2017 roku odbyło się VI posiedzenie Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy. Na spotkaniu zostało omówione stanowisko PWRRP w sprawie kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców na terenie województwa pomorskiego przez Wojewodę Pomorskiego czego efektem było podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie. Ponadto podjęto 33 uchwały wyrażające opinię w sprawach dotyczących utworzenia kierunków kształcenia zawodowego oraz uchwała w sprawie przyjęcia zmian do Regulaminu Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy.

V posiedzenie Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy

Czwartek, 13 kwietnia 2017 (13:49)

W dniu 7 marca 2017 roku odbyło się V posiedzenie Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy. W posiedzeniu wzięli udział również zaproszeni goście: Wicemarszałek Województwa Pomorskiego p. Krzysztof Trawicki oraz dyrektorzy i przedstawiciele Powiatowych Urzędów Pracy z województwa pomorskiego. Celem spotkania było wypracowanie stanowiska w sprawie propozycji Wojewody Pomorskiego dotyczących kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców na terenie województwa pomorskiego.

IV posiedzenie Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy

Czwartek, 13 kwietnia 2017 (13:44)

W dniach 17-18 lutego 2017 roku odbyło się IV posiedzenie Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy, które miało charakter wyjazdowy. Na spotkaniu członkowie Rady zgłosili propozycje zmian do Regulaminu PWRRP. Podjęta została także uchwała w sprawie refundowanych zawodów młodocianych pracowników. Przedmiotem spotkania było również omówienie trendów i zjawisk na pomorskim rynku pracy. Ponadto omówione zostały zasady procedowania w zakresie wydawania przez PWRRP opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia w kadencji 2016-2020.

III posiedzenie Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy

Piątek, 16 grudnia 2016 (11:03)

W dniu 1 lutego 2017 roku odbyło się III posiedzenie Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy. Przedmiotem spotkania było omówienie regulaminu prac "Zespołu do preopiniowania wniosków w sprawie utworzenia nowego kierunku kształcenia". Ponadto podjętych zostało 19 uchwał wyrażających opinię w sprawach dotyczących kierunków kształcenia zawodowego. Termin kolejnego posiedzenia został wyznaczony na 17-18 luty 2017 roku.

II posiedzenie Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy

Piątek, 16 grudnia 2016 (11:01)

W dniu 7 grudnia 2016 roku odbyło się II posiedzenie Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy. Na spotkaniu członkowie Rady zapoznali się z materiałami dotyczącymi zapotrzebowania na konkretne zawody na lokalnym rynku pracy oraz omówieniu poszczególnych kierunków kształcenia. Zostało podjętych 11 uchwał w przedmiotowych sprawach. Ponadto powołany został zespół do preopiniowania "Wniosków o wydanie opinii Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w sprawie utworzenia nowego kierunku kształcenia".

Inauguracyjne posiedzenie Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy

Czwartek, 17 listopada 2016 (08:43)

Pomorska Wojewódzka Rada Rynku Pracy została powołana nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w miejsce Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia.

Inauguracyjne posiedzenie Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy odbyło się dnia 27 października 2016 r.

Na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie rad rynku pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 630) Pomorska Wojewódzka Rada Rynku Pracy wybrała spośród swoich członków Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego na czas trwania kadencji w latach 2016-2020. Przyjęty został również Regulamin Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Gdańsku w kadencji 2016-2020.

Rada podjęła ponadto uchwałę w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia dla województwa pomorskiego na rok 2017 oraz uchwałę w sprawie oceny racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy w województwie pomorskim w 2015 roku.

CIEŚLA/STOLARZ

Zobacz.

HYDRAULIK

Zobacz.

MECHANIK POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH - AUTOBUSÓW

Zobacz.

KELNER

Zobacz.