Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Program regionalny „Praca dla Pomorzan”

Piątek, 23 lutego 2018 (15:06)
  

Jedną z form wsparcia wprowadzonych w 2014 r. znowelizowaną Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy są programy regionalne.

Wprowadzenie do ustawy programów regionalnych ma na celu zwiększenie wpływu samorządu województwa na kształtowanie regionalnej polityki rynku pracy. Realizacja programów regionalnych daje samorządowi województwa możliwości ukierunkowania wsparcia dla osób bezrobotnych z uwzględnieniem lokalnych potrzeb i regionalnej perspektywy rozwoju.

Realizacja programów regionalnych należy do zadań samorządów województw i powiatów.

W ramach programów regionalnych powiatowe urzędy pracy będą stosowały usługi i instrumenty rynku pracy przewidziane w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Program stanowi odpowiedź na działania w ramach  „Wyzwania 3.2. Zagospodarowanie niewykorzystanych zasobów pracy” Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia dla województwa pomorskiego na rok 2018.

Cel - wspieranie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w zakresie dostosowania kwalifikacji i kompetencji zawodowych do potrzeb i wyzwań regionalnego rynku pracy, a także zdobywanie doświadczenia zawodowego pozwalającego na znalezienie i utrzymanie zatrudnienia zgodnie z potrzebami pracodawców.

Grupa docelowa – osoby bezrobotne, w tym w szczególności:  osoby bezrobotne w wieku 30-50 lat; osoby bezrobotne z obszarów wiejskich; osoby o niedopasowanych kompetencjach i kwalifikacjach zawodowych;

Elastyczność wsparcia – elastyczność w zakresie stosowanych instrumentów zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia  i instytucjach rynku pracy; możliwość wprowadzania zmian do zakresu udzielanego wsparcia w relacji do pierwotnych ustaleń, przy założeniu utrzymania uzgodnionych wskaźników efektywności zatrudnieniowej
i kosztowej.

Efektywność zatrudnieniowa i kosztowa – w związku ze zmianami zachodzącymi na lokalnych i regionalnym rynku pracy oraz wynikającej z nich potrzeby prowadzenia bardziej intensywnych działań aktywizacyjnych wobec aktualnie zarejestrowanych osób bezrobotnych (bardziej wymagające grupy docelowe), nastąpi obniżenie progu minimalnej efektywności zatrudnieniowej w relacji do lat poprzednich, przy jednoczesnym podwyższeniu wartości progu efektywności kosztowej z uwagi na spodziewane wyższe koszty aktywizacji zawodowej.

Budżet – 6 mln zł z funduszu pracy w skali województwa.

Program będzie realizowany w oparciu o 5 tematycznych modułów problemowych:

W perspektywie niekorzystnych zmian demograficznych, a zwłaszcza zmniejszania się zasobów pracy w miastach, obszary wiejskie naszego województwa stanowią znaczące źródło zasobów pracy dla regionalnej gospodarki.

Aktualnie na wsi mamy do czynienia z niewykorzystanymi zasobami pracy i deficytem miejsc pracy. Mieszkańcy wsi jako kandydaci do pracy znajdują się w niekorzystnej sytuacji,  mają bowiem utrudniony start na rynku pracy, znacznie bardziej aniżeli mieszkańcy miast. Są słabiej wykształceni niż mieszkańcy miast, często brakuje im odpowiednich kwalifikacji zawodowych, mają mniejsze możliwości zatrudnienia w pobliżu miejsca zamieszkania i często niedogodne warunki dojazdu do pracy.

Realizacja programu regionalnego będzie wspierać zatrudnienie bezrobotnych mieszkańców wsi i tworzenie dla nich nowych miejsc pracy oraz wspierać rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w oparciu o wykorzystanie lokalnych zasobów drzemiących w lokalnych tradycjach
i dziedzictwie kulturowym Pomorza. Cel ten  będzie realizowany w szczególności w oparciu
o tradycyjne dla  regionu usługi i branże rozwijające się na obszarach wiejskich, np. budownictwo, przedsięwzięcia związane z dziedzictwem kulturowym, przetwórstwo żywności, w tym wyrób i sprzedaż wysokiej jakości żywności tradycyjnej, rozwój grup producenckich w zakresie związanego z nimi przetwórstwa, turystyka i powiązane z nią usługi, również na rzecz tzw. „srebrnej gospodarki” i inne. W ramach Programu przewiduje się wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorców z rozwijających się usług i branż pozarolniczych na obszarach wiejskich.

W województwie pomorskim obecnie dynamicznie rozwijają się branże: ICT, logistyczna, kolejowa, chemiczna, motoryzacyjna, stoczniowa, turystyczna, rafineryjna, usługi biznesowe (BPO/SSC), energetyka odnawialna i konwencjonalna oraz związane z nią usługi i inne. Zostały również zidentyfikowane i wybrane inteligentne specjalizacje regionu: technologie off-shore
i portowo-logistyczne; technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie; technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw; technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia się. Ponadto
w regionie są realizowane różnego rodzaju przedsięwzięcia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (dla Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta) oraz Zintegrowanych Przedsięwzięciach Terytorialnych (dla Miejskich Obszarów Funkcjonalnych w województwie).

W związku z tym w województwie pomorskim obserwowany jest wzrost liczby nowych miejsc pracy o zróżnicowanych potrzebach specjalistycznych. Niestety brak wykwalifikowanych pracowników nie pozwala zaspokoić w pełni potrzeb pracodawców w tym zakresie. Jednocześnie w województwie istnieją niewykorzystane rezerwy osób bezrobotnych, których umiejętności nie są dopasowane do aktualnych potrzeb pracodawców w szczególności w ramach ww. branż rozwojowych dla regionalnej gospodarki.

Realizacja Program umożliwi dostosowanie/nabycie kwalifikacji osób bezrobotnych do potrzeb pracodawców oraz wspieranie zatrudnienia w rozwijających się usługach, istotnych dla regionu branżach, branżach kluczowych, przedsięwzięciach w ramach ZIT i ZPT, a także inteligentnych specjalizacjach regionu. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w ramach rozwijających się branż, bądź zintegrowanych przedsięwzięć, pozwoli na realne i trwałe ich wejście lub powrót na rynek pracy.

Współczesny rynek pracy jest bardzo dynamiczny i szybko reaguje na zmiany zachodzące
w gospodarce. Wymusza na pracownikach dostosowywanie się do jego wymagań, częstej zmiany pracy lub zawodu. Zdobyte wcześniej kwalifikacje szybko ulegają dezaktualizacji, dlatego inwestowanie w poszerzanie wiedzy, podwyższanie kwalifikacji, zdobywanie nowych kompetencji mają istotny wpływ na znalezienie odpowiedniej pracy, utrzymanie się na rynku pracy, poziom dochodów oraz standard życia.

Jako jeden z ważniejszych problemów regionalnego rynku pracy w przypadku zasobów ludzkich można wskazać na brak odpowiednich kompetencji oraz kwalifikacji zawodowych niezbędnych do świadczenia pracy w określonych zawodach. Zjawisko to zauważalne jest zwłaszcza wśród osób młodych, gdzie często mamy do czynienia z brakiem odpowiednich kwalifikacji zawodowych, a dodatkowo obserwuje się rozbieżność pomiędzy tym, jakich kompetencji oczekują pracodawcy od osób wkraczających na rynek pracy, a tym, jakie kompetencje nabywają osoby młode w procesie uczenia się. W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją na lokalnych rynkach pracy istnieje potrzeba stałego dostosowywania kwalifikacji i kompetencji do aktualnych potrzeb pracodawców zgłaszających zapotrzebowanie na pracowników. W ramach Programu istnieje zatem szansa na zdynamizowanie procesów adaptacyjnych między zasobami ludzkimi a pracodawcami między innymi poprzez zapewnienie osobom bezrobotnym odpowiednich szkoleń zawodowych, a także poprzez organizowanie miejsc staży zawodowych bezpośrednio u pracodawców mogących zapewnić zdobycie konkretnych umiejętności wymaganych na określonym stanowisku pracy.

Na skutek nawałnicy, która nawiedziła część województwa pomorskiego w sierpniu 2017 r. odnotowano nie tylko zniszczenia w mieniu mieszkańców regionu oraz w infrastrukturze gminnej, ale i znaczące szkody w drzewostanie na terenach zalesionych województwa (lasy prywatne, lasy państwowe). Szacuje się, że negatywne skutki po nawałnicy, zwłaszcza na obszarach leśnych, mogą być likwidowane przez okres kolejnych 2-3 lat. W związku z zaistniałą sytuacją może wystąpić potrzeba inicjowania specjalnych działań w obszarze rynku pracy w ramach programu regionalnego. Na terenach dotkniętych skutkami klęski żywiołowej może zaistnieć potrzeba uruchomienia prac interwencyjnych, prac społecznie użytecznych czy robót publicznych. Nie sposób również wykluczyć, że w najbliższej przyszłości, w związku z postępującymi zmianami klimatycznymi, niekorzystne zjawiska pogodowe będą miały bezpośredni związek z podwyższonym ryzykiem występowania na terenie województwa pomorskiego zjawisk mających znamiona klęsk żywiołowych. W związku z tym może zaistnieć również prewencyjna potrzeba organizowania szkoleń zawodowych i miejsc odbywania staży zawodowych w wybranych zawodach i specjalnościach (np. drwal, pilarz, itp.).

Na każdym regionalnym, lokalnym rynku pracy występują grupy osób, których pozycja jest relatywnie gorsza (słabsza) w zakresie szans na zdobycie dobrej pracy, wynegocjowanie zadowalających warunków pracy, szans na awans itp. W ramach realizacji Programu warto zwrócić uwagę na problemy między innymi takich grup zawodowych jak osoby
z niepełnosprawnościami czy kobiety powracające na rynek pracy po urodzeniu dziecka. Samorządy lokalne, publiczne służby zatrudnienia, powinny skutecznie aktywizować
i wspierać zawodowo wskazane grupy osób bezrobotnych i poszukujących pracy w skutecznej
i długofalowej integracji tych grup z rynkiem pracy. Wsparcie doradcze i aktywizacyjne powinno przejawiać się w podejmowaniu różnych działań i zastosowaniu różnorodnych form aktywizacji zawodowej będących w zakresie kompetencji jednostek samorządowych. Skuteczne stosowanie instrumentów rynku pracy i trafne kierowanie usług wesprze takie defaworyzowane grupy w powrocie do aktywności zawodowej i w procesie trwałej integracji z lokalnym rynkiem pracy.

OPERATOR KOMBAJNU ZRĘBOWEGO (HARVESTERA)

Zobacz.

GŁÓWNY TECHNOLOG - PIWOWAR

Zobacz.

PRACOWNIK DO ŚCINANIA BROKUŁÓW

Zobacz.

PRACOWNICY DO ZBIORU TRUSKAWEK

Zobacz.