Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Programy Regionalne w województwie pomorskim w 2017 r.

Piątek, 7 kwietnia 2017 (13:07)

Jedną z form wsparcia, wprowadzonych w 2014 r. znowelizowaną Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, są programy regionalne. Wprowadzenie do ustawy programów regionalnych miało na celu zwiększenie wpływu samorządu województwa na kształtowanie regionalnej polityki rynku pracy. Realizacja programów regionalnych daje bowiem samorządowi województwa możliwość ukierunkowania wsparcia dla osób bezrobotnych z uwzględnieniem lokalnych potrzeb i regionalnej perspektywy rozwoju.

W 2017 r. realizowane są w województwie pomorskim dwa programy regionalne:

  1. Wspieranie zatrudnienia osób bezrobotnych w rozwijających się gałęziach gospodarki województwa pomorskiego - Region, Gospodarka i Praca”, którego realizatorami są powiatowe urzędy pracy w: Chojnicach, Gdańsku, Gdyni, Kwidzynie, Malborku, Sztumie, Tczewie i Wejherowie.
  2. Wspieranie tworzenia nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich w oparciu o wykorzystanie lokalnych zasobów - Gryf”, którego realizatorami są powiatowe urzędy pracy w: Bytowie, Człuchowie, Kartuzach, Kościerzynie, Lęborku, Nowym Dworze Gdańskim, Pucku, Słupsku i Starogardzie Gdańskim.

Programy regionalne realizowane są zgodnie z Założeniami opracowanymi przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku i zatwierdzonymi przez Marszałka Województwa Pomorskiego. Na realizację w 2017 r. obu programów regionalnych Marszałek Województwa Pomorskiego przeznaczył z Funduszu Pracy kwotę 8 mln zł, co według założeń umożliwi aktywizację zawodową 946 osób bezrobotnych z terenu województwa pomorskiego.

 I. Program „Region, Gospodarka i Praca”

Potrzeba realizacji Programu wynika ze zdiagnozowanego zjawiska niedopasowania kwalifikacji osób bezrobotnych do aktualnych potrzeb rynku pracy oraz niedostatku wykwalifikowanych pracowników w dynamicznie rozwijających się w województwie pomorskim gałęziach gospodarki. 

 Realizacja Programu umożliwi dostosowanie umiejętności osób bezrobotnych do aktualnych potrzeb rynku pracy, w tym wspieranie zatrudnienia w rozwijających się usługach, istotnych dla rozwoju regionu branżach, przedsięwzięciach podejmowanych w ramach ZIT/ZPT oraz w inteligentnych specjalizacjach regionu. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w ramach rozwijających się branż bądź zintegrowanych przedsięwzięć pozwoli na realne i trwałe ich wejście lub powrót na rynek pracy. Zgodnie z założeniami uczestnikami Programu mogą być osoby bezrobotne o kwalifikacjach niedostosowanych do aktualnych potrzeb rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem osób bez kwalifikacji zawodowych; bez doświadczenia zawodowego; absolwentów (w 12 m-cy po ukończeniu szkoły), w tym osób, które ukończyły szkołę wyższą.

W ramach określonych w Założeniach Programu kierunków aktywizacji zawodowej, powiatowe urzędy pracy zaplanowały szczegółowe działania i formy wsparcia, które mają na celu dostosowanie umiejętności 499 osób bezrobotnych do aktualnych potrzeb pomorskiego rynku pracy m.in. poprzez dostarczenie brakującej wiedzy i umiejętności praktycznych, a także umożliwienie przekwalifikowania, co ułatwi tym osobom podjęcie zatrudnienia w przyszłości.

 II. Program „Gryf”

Potrzeba realizacji Programu wynika ze zdiagnozowanego problemu dotyczącego wysokiego bezrobocia mieszkańców wsi, którzy w województwie pomorskim stanowili 44,9% udziału w ogólnej liczbie bezrobotnych pomimo, że na wsi zamieszkiwało blisko 36% ludności województwa (dane z 2016 r.).

Realizacja Programu umożliwi wspieranie zatrudnienia dla bezrobotnych mieszkańców wsi i tworzenia dla nich nowych miejsc pracy oraz wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w oparciu o wykorzystanie lokalnych zasobów. Będzie to realizowane w szczególności w oparciu o usługi i branże rozwijające się na obszarach wiejskich, takie jak: budownictwo, przedsięwzięcia związane z dziedzictwem kulturowym, energetyka odnawialna i konwencjonalna i związane z nią usługi, przetwórstwo żywności, w tym wyrób i sprzedaż wysokiej jakości żywności tradycyjnej, rozwój grup producenckich w zakresie związanego z nimi przetwórstwa, turystyka i powiązane z nią usługi, tzw. „srebrna gospodarka”, a także w oparciu o inne inwestycje realizowane na obszarach wiejskich. Program będzie również wspierał małych i średnich przedsiębiorców z rozwijających się usług i branż pozarolniczych na obszarach wiejskich. Uczestnikami Programu mogą być w szczególności osoby bezrobotne mieszkańcy wsi oraz kobiety z małych miast położonych na obszarach powiatów ziemskich.
W ramach ujętych w Założeniach Programu kierunków aktywizacji zawodowej, powiatowe urzędy pracy zaplanowały dla 447 osób bezrobotnych szczegółowe działania i formy wspierania zatrudnienia najbardziej skuteczne i dostosowane do gospodarczej specyfiki lokalnych rynków pracy.

 

Kontakt:

Radosław Więckiewicz
tel.: 58 32 64 864
r_wieckiewicz@wup.gdansk.pl

Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy
Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku.

PRACOWNIK DO UPRAWY KWIATÓW - TULIPANY

Zobacz.

RZEŹNIK / ROZBIERACZ - WYKRAWACZ

Zobacz.

CNC TOKARZ - PROGRAMISTA

Zobacz.

PRACOWNIK DO ZBIORU SZPARAGÓW

Zobacz.