Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Wsparcie dla młodych

Środa, 13 stycznia 2016 (12:50)

Od 1 stycznia 2016 r. pracodawcy oraz przedsiębiorcy mogą skorzystać z nowego instrumentu, w ramach którego będą mogli ubiegać się o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne przez okres 12 miesięcy za zatrudnionych bezrobotnych do 30. roku życia.

Do kogo adresowane jest nowe wsparcie?

Wsparcie kierowane jest do pracodawców lub przedsiębiorców, którzy chcą zatrudnić osoby bezrobotne do 30 roku życia

Co można sfinansować

Część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia w wysokości nieprzekraczającej kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującej w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia.

Warunki uzyskania wsparcia

Pracodawca lub przedsiębiorca utrzyma w zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego przez okres, za który dokonywana jest refundacja i przez okres 12 miesięcy po zakończeniu tej refundacji.

U pracodawcy w okresie ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem wniosku nie nastąpiło zmniejszenie zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy.
Refundacja udzielana jest zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

W jaki sposób ubiegać się o środki?

Aby móc skorzystać z programu, przedsiębiorca powinien udać się do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na jego miejsce działalności gdzie uzyska niezbędne informacje dotyczące programu.

Podstawa prawna

Art. 150f ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149 z późn. zm.)

Dowiedz się więcej

Informacje szczegółowe oraz wzory wniosków i dane kontaktowe znajdują się na stronach internetowych poszczególnych urzędów pracy.