Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

O krok od pracy – aktywizacja nieaktywnych

Dodano: Piątek, 15 czerwca 2018 (12:05)

miniatura

Indywidualne ścieżki rozwoju, pomoc w zdobyciu kwalifikacji i doświadczenia zawodowego. O tym co zrobić, żeby skutecznie motywować i wprowadzać na rynek pracy osoby bierne zawodowo, dyskutowali uczestnicy IV Forum Inicjatyw na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej, które odbyło się 13 czerwca w Malborku.

 Spotkanie zorganizowane przez  Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej przyciągnęło instytucje i pracodawców zainteresowanych przywróceniem na rynek pracy osób biernych zawodowo.

–  Sprawy społeczne są ważne, trzeba rozmawiać o osobach biernych zawodowo, wykluczonych  - mówił  Piotr Szwedowski, członek zarządu powiatu malborskiego w wystąpieniu otwierającym Forum. – Dlatego cieszę się, że w dzisiejszym wydarzeniu biorą udział najważniejsi  aktorzy pomorskiej sceny polityki rynku pracy i polityki społecznej.

Paweł Orłowski, wicemarszałek Województwa Pomorskiego, zauważył, że wprawdzie obecnie  możemy cieszyć się najniższą stopą bezrobocia w województwie pomorskim i wysokim wskaźnikiem urodzeń,  ale perspektywa niekorzystnych zmian demograficznych pokazuje, że potrzebujemy daleko idących, kompleksowych rozwiązań na rzecz zaktywizowania grupy osób, które pozostają poza rynkiem pracy.  

Podczas spotkania zaprezentowano stan wdrażania Pomorskiego Modelu Współpracy na Rzecz Aktywizacji Społeczno-Zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia. Model skupia instytucje rynku pracy, pomocy społecznej oraz organizacje pozarządowe, aby w we współpracy mogły one skuteczniej pomagać przy wychodzeniu z bierności zawodowej. Powstał w ramach realizacji jednego z zobowiązań Samorządu Województwa Pomorskiego ujętego w Strategii Rozwoju „Pomorskie 2020”.  

Forum było również okazją do omówienia sposobów profilaktyki bierności wśród imigrantów w ramach Pomorskiego Samorządowego Centrum Kompetencji w zakresie Wsparcia Imigrantów oraz przybliżenia pojęcia i strukturę biernych zawodowo Pomorzan. Ponadto, przedstawiono kilka przykładów inicjatyw partnerskich działających na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób biernych zawodowo

Współpraca osób i instytucji

Drugą część forum stanowiła debata, w której wzięli udział przedstawiciele pracodawców, miejskiego ośrodka pomocy społecznej, organizacji pozarządowych oraz powiatowego urzędu pracy. Wspólnie zastanawiali się nad potrzebami osób biernych oraz sposobami ich aktywizacji. Poruszono też temat tego, jak utrzymać w aktywności zawodowej osoby, które udało się zaktywizować.

W debacie podkreślano jak ważna, w kontekście pomocy  wychodzenia z bierności zawodowej, jest nie tylko współpraca międzyinstytucjonalna, między różnymi sektorami gospodarki, ale przede wszystkim nieformalne kontakty międzyludzkie, które znacznie ułatwiają proces aktywizacji. Według uczestników debaty identyfikacja osób biernych i ich potrzeb dokonuje się bowiem często poprzez bliskie im otoczenie, opiekunów, sąsiadów.

Wśród barier utrudniających podjęcie aktywności zawodowej  zwrócono uwagę na trudności komunikacyjne z dojazdami do potencjalnych miejsc pracy. Problem ten jest podnoszony już tradycyjnie na każdym spotkaniu poświęconym kwestiom aktywizacji osób biernych, zwłaszcza pochodzących z małych miasteczek i wsi.

Podczas debaty zwrócono także uwagę na optymistyczny trend angażowania się pracodawców w tzw. biznes społecznie odpowiedzialny. Oznacza to, iż coraz więcej pracodawców chce zatrudniać osoby w najtrudniejszej sytuacji, także niepełnosprawne. Zasygnalizowano również konieczność prowadzenia działań profilaktycznych realizowanych przez streetworkerów czy partyworkerów, które skutecznie zapobiegałyby bierności oraz konieczność zapewnienia edukacji ekonomicznej osobom w najtrudniejszej sytuacji.

Podsumowując spotkanie, podkreślano, że w procesie aktywizacji najważniejsza jest tzw. trwałość społeczna – to, żeby osoba, która przeszła już całą ścieżkę aktywizacji zawodowej, pozostała na niej i nie wróciła w stan bierności. 

Pliki do pobrania
Integracja cudzoziemców (PDF, 741,84kB)
Kim są bierni zawodowo (PDF, 1,45MB)
Współpraca PUP i OPS (PDF, 1,84MB)
Wdrażanie Pomorskiego Modelu Współpracy (PDF, 759,92kB)
Prezentacja OWES (PDF, 968,54kB)
Projekt na rzecz OzN (PDF, 729,27kB)
Stop bierności (PDF, 146kB)

Otwarcie plików do pobrania w formacie PDF wymaga
zainstalowanego czytnika plików PDF.

Galerie