Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Publikacje WUP

Poniedziałek, 29 grudnia 2008 (15:19)
Kurs na pracę - publikacja poruszająca tematykę pomorskiego rynku pracy
Numer pilotażowy Numer I/2009 Numer II/2009 Numer I/2010
Kurs na prace - numer pilotażowy Kurs na pracę - Numer I Kurs na pracę - Numer II Kurs na pracę nr. I/2010
Numer II/2010 Numer I/2011 Numer II/2011 Numer I/2012
Kurs na pracę nr2/2010 Kurs na pracę I/2012
Numer specjalny 2012 Numer II/2012 Numer 2 specjalny 2012 Numer I/2013
Kurs na pracę nr 2/2012
Numer II/2013 Numer III/2013 Numer IV/2013 Numer I/2014
Kurs na pracę nr II 2013 Kurs na pracę nr III/2013
Numer II/2014 Numer II/2014 Dodatek specjalny Numer I/2015 Numer II/2015
Kurs na pracę nr II/2014 Kurs na pracę nr 2-2014 DS Kurs na pracę nr 2/2015
Numer 1/2016 Numer 2/2016 Numer 1/2017

Otwarcie plików do pobrania w formacie PDF wymaga
zainstalowanego czytnika plików PDF.

Pobierz Adobe Reader

numer pilotażowy rok 2016 rok 2017 rok 2018
miniatura

Otwarcie plików do pobrania w formacie PDF wymaga
zainstalowanego czytnika plików PDF.

Pobierz Adobe Reader

ERPEKA 2016

W publikacji „ErPeKa – Edukacja, Praca Kariera", przygotowanego przy udziale Akademickich Biur Karier pokazujemy aktywnych studentów i absolwentów, którym chce się podejmować wysiłek, szukać nowych wyzwań, pokonywać trudności. Przeczytacie m.in. o młodych mamach , które łączą macierzyństwo z nauką, o studencie fizjoterapii, który zamienił badanie pierwiastków na pomaganie ludziom i strażaku, który łączy pasję ze studiami.

ERPEKA

Większość studentów zastanawia się, czym będą zajmować się po ukończeniu studiów, planuje swoją przyszłość zawodową na rynku pracy. Co robić, żeby dobrze wykorzystać kilka lat na uczelni na budowanie własnej marki?

Tematem przewodnim tego numeru „eRPeKi” są kompetencje, ale czym one właściwie są i do czego mogą służyć? I dlaczego w tej chwili pracodawcy zwracają uwagę czasami na nasze kompetencje, a nie na skończony kierunek studiów?

Broszura CIiPKZ

"Szukanie pracy krok po kroku"

Poszukiwanie pracy jest procesem, który wymaga wcześniejszego zaplanowania. Musimy wyznaczyć sobie kolejne kroki działania, oraz termin ich realizacji. Jeśli uznamy, że znalezienie pracy jest naszym celem powinniśmy zadbać o to, by ten cel był dobrze zdefiniowany, realny oraz określony w czasie.

Niniejszy poradnik przeznaczony jest dla osób poszukujących pracy. Zawiera praktyczne wskazówki dotyczące poruszania się po rynku pracy, tworzenia dokumentów aplikacyjnych i przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej. W poradniku znajdują się również informacje dotyczące prawnych aspektów zatrudnienia.
"Pomorski Kalejdoskop Zawodów"

Pomorski Kalejdoskop Zawodów to krótka charakterystyka 34 zawodów wybranych z branż strategicznych dla województwa pomorskiego. Publikacja przybliża ich specyfikę, środowisko pracy, pokazuje jakie predyspozycje powinna posiadać osoba pracująca w takim zawodzie, jakie są zalety i wady wykonywania danej pracy. Zapraszamy do lektury zwłaszcza osoby młode, które stają przed życiowymi wyborami dotyczącymi własnej drogi zawodowej, ale również nauczycieli, pedagogów, doradców zawodowych, opiekunów. Wszystkich tych, którzy mają wpływ na decyzje i wybory młodych bądź interesuje je zmieniający się jak w kalejdoskopie pomorski rynek pracy.

"Odkryj siebie" - zeszyt ćwiczeń
Ulotka promująca usługi Rejestru Instytucji Szkoleniowych.
Poradnik jak przygotować się i dobrze wypaść na rozmowie kwalifikacyjnej u pracodawcy.
Ułatwieniem w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych może być stworzenie dużego, całościowego obrazu swojego potencjału zawodowego. Niniejszy poradnik pomoże Państwu dokonać "inwentaryzacji" potencjału na podstawie posiadanych dokumentów.
Ulotka informacyjna o działaniach Oddziału Zamiejscowego w Słupsku Ulotka informacyjna o zadaniach realizowanych przez Oddział Zamiejscowy w Słupsku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku
Ulotka Słupks Ulotka informacyjna o możliwościach skorzystania z usług doradców zawodowych w Oddziale Zamiejscowym w Słupsku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku
Start do życia na wolności
Informator dla skazanych oraz instytucji i organizacji uczestniczących w procesie społecznej readaptacji osób opuszczających zakłady karne.

Otwarcie plików do pobrania w formacie PDF wymaga
zainstalowanego czytnika plików PDF.

Pobierz Adobe Reader

Biuletyn "Twoja praca w Europie" poruszający tematykę działalności Europejskich Służb Zatrudnienia EURES, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku
Nr 2010 Nr 2011 Nr 2012 Nr 2013
Biuletyn EURES 2013

Przewodnik dla europejskich pracowników mobilnych

Materiał pokonferencyjny z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez nasz urząd

Broszura informacyjna - "Co należy wiedzieć przy ubieganiu się o pracę w innym kraju EOG"

Ulotka informacyjna dotycząca zasiłku dla bezrobotnych po zatrudnieniu za granicą.

Ulotka zawierająca informacje na temat działalności Rejestru Agencji Zatrudnienia.

Ulotka informacyjna dla osób zamierzających podjąć pracę sezonową.
Ulotka EURES 2015 Ulotka informacyjna opisująca działalność Europejskich Służb Zatrudnienia EURES naszego urzędu.

Otwarcie plików do pobrania w formacie PDF wymaga
zainstalowanego czytnika plików PDF.

Pobierz Adobe Reader

Czas zmian - publikacja dotycząca Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Numer pilotażowy 2010 2011 2012
Czas zmian Czas zmian
2013 2014
Czas zmian 2013 Czas zmian 2013

Redakcja biuletynu „Czas zmian” przeprasza Panią Gabrielę Borkowską za błędne informacje w jej wypowiedzi, zawartej w artykule „Wspólny sukces” ( „Czas zmian” 2010, str. 16/17). Użyte w wypowiedzi zdanie „Wcześniej nie obsługiwałam komputera w obawie, ze coś popsuję” jest nieprawdziwe, ponieważ pani Borkowska przez wiele lat pracowała na komputerze, a podczas szkolenia jedynie doskonaliła swoje umiejętności i podnosiła kwalifikacje zawodowe.

Ulotka Rekrutacje POKL Ulotka informacyjna dla wszystkich osób zainteresowanych zdobyciem nowych umiejętności, uzupełnieniem kwalifikacji w ramach bezpłatnych szkoleń lub chcących skorzystać z innych form wsparcia.
Raport z realizacji grantu „Poprawa jakości wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w PO KL 2007-2013 poprzez wykorzystanie doświadczeń uzyskanych przy realizacji projektów w ramach PIW EQUAL 2004-2006”, w ramach sieci współpracy w obszarze tematycznym „Innowacyjność i współpraca ponadnarodowa”
Zapraszamy do obejrzenia, prezentacji multimedialnej dotyczącej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. (Uwaga! Plik 40 mega - otwiera się dość długo więc prosimy o uzbrojenie się w cierpliwość.)

Otwarcie plików do pobrania w formacie PDF wymaga
zainstalowanego czytnika plików PDF.

Pobierz Adobe Reader

Nazwa badania Krótki opis Plik

rok 2016

Barometr Zawodów 2017 Informacje zawarte w raporcie Barometr zawodów pokazują, jak będzie kształtować się zapotrzebowanie pomorskich pracodawców na pracowników w poszczególnych zawodach w przyszłym roku.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy w ocenie pracodawców i pracowników korzystających zewsparcia w województwie pomorskim w 2015 roku

Krajowy Fundusz Szkoleniowy jest instrumentem służącym wspieraniu przedsiębiorstw w rozwoju i kształcenia ich pracowników. Jest to stosunkowo „młody”, ogólnopolski instrument, który umożliwia zainteresowanym pracownikom przekwalifikowanie się lub aktualizację już posiadanej wiedzy i umiejętności.

Raport prezentuje wyniki badania, w ramach którego zapytaliśmy specjalistów, menadżerów oraz właścicieli firm o ich doświadczenia i opinie związane z korzystaniem z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. W ramach badania dokonano analizy i oceny wpływu wsparcia na sytuację zawodową pracodawców i pracowników objętych tym wsparciem, jak również oceny sposobu wdrażania KFS w województwie pomorskim.

Zapotrzebowanie na zawody z branży usług opiekuńczych dla osób starszych w województwie pomorskim

Znaczącym zjawiskiem charakterystycznym dla branży usług opiekuńczych jest problem nietrafionych wyborów edukacyjno-zawodowych. Nie zawsze osoby decydujące się na kształcenie w zawodzie są w pełni świadome rzeczywistych wymogów i wyzwań tej wyjątkowej pracy. Jakie są uwarunkowania pracy w branży usług opiekuńczych można się dowiedzieć z raportu z badania „Zapotrzebowanie na zawody z branży usług opiekuńczych dla osób starszych w województwie pomorskim”.

Pomorskie rekomendacje

Pomorskie rekomendacje dotyczące zakresu i trafności oferty aktywizacyjnej wobec osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy Pomorskie rekomendacje - okładka

rok 2015

Barometr zawodów

Badanie „Barometr zawodów” jest jednoroczną prognozą zapotrzebowania na zawody na wojewódzkim i powiatowych rynkach pracy w 2016 r. Badanie było realizowane przez wszystkie powiatowe urzędy pracy w Polsce na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na przełomie III i IV kwartału 2015 r.

W badaniu metodą ekspercką oceniono 177 zawodów i zaszeregowano je do jednej z trzech grup: zawodów deficytowych (w których zapotrzebowanie pracodawców przewyższy dostępność pracowników), zrównoważonych oraz nadwyżkowych (w których liczba chętnych do pracy będzie większa niż liczba ofert pracy). Ponadto zgromadzono odpowiedzi na pytania, jak w 2016 roku zmieni się zapotrzebowanie na poszczególne zawody. Raport zawiera również opis sytuacji na rynku pracy województwa pomorskiego oraz analizę zawodów, w których na regionalnym rynku pracy w 2016 roku będzie występowała nierównowaga między liczbą poszukujących pracy a zapotrzebowaniem pracodawców. Istotnym elementem dokonanych analiz jest wskazanie możliwych przyczyn prognozowanych deficytów i nadwyżek.

Jakość, przydatność i efektywność zatrudnieniowa wsparcia osób o niskich kwalifikacjach zawodowych działaniami szkoleniowymi w ramach projektów Działania 6.1 PO KL w województwie pomorskim

Celem głównym badania była ocena wpływu wsparcia obejmującego szkolenia zawodowe, realizowanego w ramach projektów Poddziałania 6.1.1 oraz Poddziałania 6.1.3 PO KL w województwie pomorskim, na zmianę sytuacji zawodowej osób objętych tą formą wsparcia.
Uzyskany materiał badawczy pozwolił scharakteryzować wsparcie przekazane uczestnikom, zweryfikować jego użyteczność oraz sformułować zalecenia nakierowane na podniesienie jakości szkoleń zawodowych współfinansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2014 - 2020. Badanie dotyczyło w szczególności oceny wsparcia szkoleniowego i towarzyszącego szkoleniom pod kątem indywidualnych potrzeb osób o niskich kwalifikacjach zawodowych.

Okładka raportu

Bezrobotni absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w województwie pomorskim

stan na 31 maja 2015 r.

Publikacja Urzędu Statystycznego w Gdańsku i Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku o bezrobociu wśród absolwentów szkół województwa pomorskiego.

Załączone wydanie dostarcza informacji o absolwentach i bezrobotnych absolwentach szkół ponadgimnazjalnych województwa pomorskiego według powiatów, typów szkół, zawodów i obszarów kształcenia.

Inspiracją do przeprowadzenia i opublikowania wyników badania była potrzeba monitorowania sytuacji w szkolnictwie ponadgimnazjalnym w odniesieniu do wymagań rynku pracy. Porównanie liczby absolwentów z zarejestrowanymi bezrobotnymi w różnorodnych przekrojach nakreśla pełniejszy obraz sytuacji na rynku pracy i jednocześnie sprzyja podejmowaniu decyzji zapobiegających niekorzystnemu zjawisku bezrobocia wśród ludzi młodych.

Bezrobotni absolwenci szkol ponadgimnazjalnych 2015

Kierunek na pracę wzmocnienie mobilności na pomorskim rynku pracy
Raport ewaluacyjny

Projekt stanowił odpowiedź na potrzebę wsparcia mobilności wewnątrzregionalnej celem lepszego wykorzystania miejsc pracy w województwie pomorskim i wyrównywania szans na zatrudnienie mieszkańców z różnych jego rejonów. Skierowanie działań wspierających mobilność na obszary charakteryzujące się wysokim poziomem bezrobocia miało przyczynić się do lepszego zagospodarowania niewykorzystanych zasobów pracy skoncentrowanych na terenach
pozametropolitalnych i wiejskich.

Pomorski Barometr Zawodowy

Raport prezentuje wyniki z przeprowadzonego w 2014 roku badania „Pomorski barometr zawodowy”. Badanie było merytoryczną kontynuacją realizowanego w latach 2011-2013 projektu „Pomorski barometr zawodowy – diagnozowanie zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym rynku pracy województwa pomorskiego”.

W raporcie zawarto m.in. analizę sytuacji zatrudnieniowej pomorskich przedsiębiorstw, wskazano sekcje gospodarki o największym potencjale rozwojowym ze względu na zapotrzebowanie pracodawców i powstawanie nowych miejsc pracy, wskazano elementarne grupy zawodów, na które w najbliższym okresie będzie największe zapotrzebowanie oraz te, w przypadku których pracodawcy doświadczają trudności w znalezieniu pracowników. W opracowaniu podjęto także problematykę starzenia się społeczeństwa i jego długookresowych konsekwencji dla regionalnego rynku pracy, zwłaszcza dla działających na terenie województwa pomorskiego przedsiębiorstw.

rok 2014

Badania ewaluacyjne „Ocena realizacji usług poradnictwa zawodowego w projektach komponentu regionalnego PO KL wdrażanego w województwie pomorskim”

Celem badania była ocena jakości doradztwa edukacyjno-zawodowego realizowanego w szkołach (gimnazja, licea ogólnokształcące, technika, zasadnicze szkoły zawodowe) oraz poradnictwa zawodowego dla dorosłych realizowanego w instytucjach świadczących tego rodzaju usługi (w tym w ramach projektów Poddziałania 6.1.1, 6.1.3, 9.1.2 oraz Działania 9.2 PO KL). Badanie miało zdiagnozować potencjał poradnictwa zawodowego w województwie pomorskim.

Badaniem zostały objęte szkoły, powiatowe urzędy pracy oraz inne instytucje świadczące usługi doradztwa edukacyjno-zawodowego/poradnictwa zawodowego. Ponadto w badaniu wzięło udział 5 237 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa pomorskiego oraz 612 odbiorców usług poradnictwa zawodowego udzielanych w ramach wsparcia projektowego.

Prezentacja z wynikami badania ewaluacyjnego „Ocena realizacji usług poradnictwa zawodowego w projektach komponentu regionalnego PO KL wdrażanego w województwie pomorskim”

Celem badania była ocena jakości doradztwa edukacyjno-zawodowego realizowanego w szkołach (gimnazja, licea ogólnokształcące, technika, zasadnicze szkoły zawodowe) oraz poradnictwa zawodowego dla dorosłych realizowanego w instytucjach świadczących tego rodzaju usługi (w tym w ramach projektów Poddziałania 6.1.1, 6.1.3, 9.1.2 oraz Działania 9.2 PO KL). Badanie miało zdiagnozować potencjał poradnictwa zawodowego w województwie pomorskim. Badaniem zostały objęte szkoły, powiatowe urzędy pracy oraz inne instytucje świadczące usługi doradztwa edukacyjno-zawodowego/poradnictwa zawodowego. Ponadto w badaniu wzięło udział 5 237 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa pomorskiego oraz 612 odbiorców usług poradnictwa zawodowego udzielanych w ramach wsparcia projektowego.
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w woj. pomorskim raport 2013
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych prowadzony jest w celu obserwowania zjawisk dotyczących kształtowania się popytu na pracę oraz podaży zasobów pracy w przekroju terytorialno-zawodowym. Monitoring prowadzony jest w oparciu o ujednolicone dla całego kraju zalecenia metodyczne opracowane przez Departament Rynku Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Podstawowym źródłem informacji są dane statystyczne zawarte w sprawozdaniu MPiPS-01 załącznik 2 „Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy oraz oferty pracy” oraz załącznik 3 „Bezrobotni oraz oferty pracy według zawodów i specjalności”. Niniejszy raport wzbogacony jest o analizę wyników badania internetowych ofert pracy prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku oraz o analizę danych sprawozdawczych z działalności agencji zatrudnienia w zakresie pośrednictwa pracy i pracy tymczasowej.
Monitoring 2013
Bezrobotni absolwenci szkół wyższych w województwie pomorskim w 2013 r

Niniejsza publikacja, podobnie jak wcześniejsze jej edycje, dostarcza informacji o bezrobotnych absolwentach szkół wyższych do 27 roku życia, zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego po raz pierwszy w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia studiów wyższych. Ponadto zawarto w niej dane o bezrobotnych absolwentach według ukończonych szkół wyższych i kierunków studiów, jak również informacje o kandydatach na studia, studentach i absolwentach według szkół wyższych i kierunków studiów. Publikacja opracowana została we współpracy Urzędu Statystycznego w Gdańsku i Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku.

Tegoroczną edycję poszerzono o przekroje dotyczące kobiet oraz uzupełniono o porównania w stosunku do sytuacji z roku poprzedniego. Nowością jest także prezentacja wskaźników obrazujących konkurencyjność kierunków studiów w pomorskich szkołach wyższych.

Bezrobotni absolwenci szkół wyższych woj. pomorskiego w 2013 r.
Pomorski Barometr Zawodowy Raport stanowi podsumowanie trzeciego cyklu badania „Pomorski barometr zawodowy – diagnozowanie zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym rynku pracy województwa pomorskiego" realizowanego w 2013 roku.
Pomorski Barometr Zawodowy wersja skrócona

Raport prezentuje w sposób skrócony najważniejsze wyniki, wnioski i rekomendacje z trzeciego cyklu badań w ramach projektu „Pomorski barometr zawodowy – diagnozowanie zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym rynku pracy województwa pomorskiego" realizowanego w 2013 roku.

rok 2013

Ocena wpływu projektów zrealizowanych w województwie pomorskim w ramach Priorytetu VI i VII PO KL na integrację działań regionalnych instytucji rynku pracy i instytucji pomocy i integracji społecznej Głównym celem badania, przeprowadzonego na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku przez PSDB Sp. z o.o. w okresie wrzesień – grudzień 2013 roku, było udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy działania podejmowane w ramach projektów Priorytetu VI i VII PO KL w województwie pomorskim realizowanych przy współpracy działających w regionie instytucji rynku pracy i instytucji pomocy i integracji społecznej wpłynęły na integrację działań tych instytucji poza realizowanymi projektami. Rekomendacje wypracowane w ramach badania zostały ukierunkowane na wskazanie, jakie działania (m.in. wspófinansowane z EFS)należy realizować i jak je realizować, by integrowały te instytucje i stymulowały je do zacieśniania współpracy oraz by współpraca ta trwała również po zakończeniu wsparcia.
Bezrobotni absolwenci szkół wyższych w woj. pomorskim w 2012 r. Urząd Statystyczny w Gdańsku oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku podjęły współpracę w celu opracowania publikacji dostarczającej informacji o bezrobotnych absolwentach szkół wyższych do 27 roku życia, zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego po raz pierwszy w ciągu 12 miesięcy od ukończenia studiów wyższych. W publikacji prezentowane są dane o bezrobotnych absolwentach według ukończonych szkół wyższych i kierunków studiów. Publikacja zawiera również informacje o kandydatach na studia, studentach i absolwentach według szkół wyższych i kierunków studiów. Prezentowane dane opatrzone są komentarzem analitycznym.

rok 2012

„Ocena wsparcia adresowanego do osób w wieku 15-24 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6.1 PO KL” Badanie ewaluacyjne dotyczące oceny wsparcia adresowanego do osób w wieku 15-24 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6.1. PO KL przeprowadzone zostało przez Konsorcjum firm: Grupa Gumułka Euroedukacja Sp. z o.o. w Katowicach oraz Grupa Gumułka Sp. z o.o. w Katowicach na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku. Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ocena wsparcia adresowanego do osób w wieku 15-24 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6.1 PO KL

Ocena jakosci wsparcia adresowanego do osób niepełnosprawnych oraz w wieku 50-64 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6.1 PO KL Badanie ewaluacyjne dotyczące oceny jakości wsparcia adresowanego do osób niepełnosprawnych oraz w wieku 50-64 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6.1. PO KL przeprowadzone zostało przez Pracownię Realizacji Badań Socjologicznych Uniwersytetu Gdańskiego na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku. Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Ocena jakosci wsparcia adresowanego do osób niepełnosprawnych oraz w wieku 50-64 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6.1 PO KL Wersja graficzna raportu - pobierz (PDF, 3MB)
Pomorski Barometr Zawodowy Raport prezentuje najważniejsze wyniki, wnioski i rekomendacje z pierwszego cyklu badań realizowanych przez PSDB Sp. z o.o. w ramach projektu „Pomorski barometr zawodowy – diagnozowanie zapotrzebowania na kwalifi kacje i umiejętności na regionalnym rynku pracy województwa pomorskiego”, współfi nansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku.
Badanie za rok 2012.


Wersja pełna raportu (PDF. 1,8 MB)

Wersja skrócona raportu (PDF, 6,7 MB)
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w woj. pomorskim raport 2012
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych prowadzony jest w celu obserwowania zjawisk dotyczących kształtowania się popytu na pracę oraz podaży zasobów pracy w przekroju terytorialno-zawodowym. Monitoring prowadzony jest w oparciu o ujednolicone dla całego kraju zalecenia metodyczne opracowane przez Departament Rynku Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Podstawowym źródłem informacji są dane statystyczne zawarte w sprawozdaniu MPiPS-01 załącznik 2 „Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy oraz oferty pracy” oraz załącznik 3 „Bezrobotni oraz oferty pracy według zawodów i specjalności”. Niniejszy raport wzbogacony jest o analizę wyników badania internetowych ofert pracy prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku oraz o analizę danych sprawozdawczych z działalności agencji zatrudnienia w zakresie pośrednictwa pracy i pracy tymczasowej.

rok 2011

Pomorski Barometr Zawodowy Raport prezentuje najważniejsze wyniki, wnioski i rekomendacje z pierwszego cyklu badań realizowanych przez PSDB Sp. z o.o. w ramach projektu „Pomorski barometr zawodowy – diagnozowanie zapotrzebowania na kwalifi kacje i umiejętności na regionalnym rynku pracy województwa pomorskiego”, współfi nansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku.
Badanie za rok 2011.


Wersja pełna raportu (PDF. 2,1 MB)

Wersja skrócona raportu (PDF, 1,9 MB)
Badanie Ewaluacyjne Ustalenie przyczyn nieosiągania wartości wskaźnika Działania 6.1. PO KL „Liczba osób, które zostały objęte Indywidualnym Planem Działania”.

Wersja graficzna raportu Pobierz (PDF, 5MB)

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w woj. pomorskim raport 2011
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych prowadzony jest w celu obserwowania zjawisk dotyczących kształtowania się popytu na pracę oraz podaży zasobów pracy w przekroju terytorialno-zawodowym. Monitoring prowadzony jest w oparciu o ujednolicone dla całego kraju zalecenia metodyczne opracowane przez Departament Rynku Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Podstawowym źródłem informacji są dane statystyczne zawarte w sprawozdaniu MPiPS-01 załącznik 2 „Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy oraz oferty pracy” oraz załącznik 3 „Bezrobotni oraz oferty pracy według zawodów i specjalności”. Niniejszy raport wzbogacony jest o analizę wyników badania internetowych ofert pracy prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku oraz o analizę danych sprawozdawczych z działalności agencji zatrudnienia w zakresie pośrednictwa pracy i pracy tymczasowej.
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych na rok 2011

rok 2010

Badanie podmiotów gospodarczych z terenu województwa pomorskiego założonych przez osoby bezrobotne, którym przyznano w latach 2005-2006 z Funduszu Pracy jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej

Głównym celem badania była ocena efektywności instrumentu aktywnej polityki rynku pracy, jakim jest przyznanie jednorazowo osobom bezrobotnym środków na podjęcie działalności gospodarczej w województwie pomorskim. W kontekście zakresu prac wyróżniono następujących 5 celów szczegółowych niniejszego badania:

 1. Określenie długotrwałych efektów działania instrumentu oraz ocena kondycji ekonomicznej działających podmiotów gospodarczych.
 2. Określenie czynników, które przyczyniły się do uruchomienia, rozwoju lub zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne, które otrzymały dotację.
 3. Określenie, w jakim stopniu wsparcie jest skuteczne w przypadku różnych kategorii osób bezrobotnych.
 4. Określenie działań możliwych do podjęcia, zwiększających efektywność badanego instrumentu
 5. Określenie stopnia spełnienia oczekiwań beneficjentów tej formy wsparcia.

Pobierz (PDF, 1,5 MB)

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w woj. pomorskim raport 2010
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych prowadzony jest w celu obserwowania zjawisk dotyczących kształtowania się popytu na pracę oraz podaży zasobów pracy w przekroju terytorialno-zawodowym. Monitoring prowadzony jest w oparciu o ujednolicone dla całego kraju zalecenia metodyczne opracowane przez Departament Rynku Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Podstawowym źródłem informacji są dane statystyczne zawarte w sprawozdaniu MPiPS-01 załącznik 2 „Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy oraz oferty pracy” oraz załącznik 3 „Bezrobotni oraz oferty pracy według zawodów i specjalności”. Niniejszy raport wzbogacony jest o analizę wyników badania internetowych ofert pracy prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku.

rok 2009

Szanse i bariery zatrudnienia osób w wieku 45+ w województwie pomorskim

Głównym celem niniejszego projektu badawczego była identyfikacja możliwości zatrudnienia i utrzymania zatrudnienia osób w wieku 45+ w województwie pomorskim. Realizacja projektu badawczego ma się przyczynić m.in. do:
 1. lepszego adresowania przez publiczne służby zatrudnienia wsparcia dla osób w wieku 45+,
 2. efektywnego wytyczania kierunków działań na rynku pracy w województwie pomorskim,
 3. identyfikacji działań możliwych do podjęcia przez samorządy dla poprawy sytuacji na rynku pracy osób w wieku 45+,
 4. poprawy sposobu postrzegania i podejścia do zatrudniania osób w wieku 45+ przez pracodawców,
 5. zmniejszenia zagrożenia zjawiskiem eliminacji osób w wieku 45+ z rynku pracy,
 6. zwiększenia aktywności zawodowej osób i poprawy wskaźnika zatrudnienia osób w wieku 45+.

Wersja skrócona raportu (PDF, 2MB)


Wersja pełna
raportu (PDF, 1MB)

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w woj. pomorskim raport 2009
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych prowadzony jest w celu obserwowania zjawisk dotyczących kształtowania się popytu na pracę oraz podaży zasobów pracy w przekroju terytorialno-zawodowym. Monitoring prowadzony jest w oparciu o ujednolicone dla całego kraju zalecenia metodyczne opracowane przez Departament Rynku Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Podstawowym źródłem informacji są dane statystyczne zawarte w sprawozdaniu MPiPS-01 załącznik 2 „Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy oraz oferty pracy” oraz załącznik 3 „Bezrobotni oraz oferty pracy według zawodów i specjalności”. Niniejszy raport wzbogacony jest o analizę wyników badania internetowych ofert pracy prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku.

rok 2008

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w woj. pomorskim raport 2008 Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych prowadzony jest w celu obserwowania zjawisk dotyczących kształtowania się popytu na pracę oraz podaży zasobów pracy w przekroju terytorialno-zawodowym. Monitoring prowadzony jest w oparciu o ujednolicone dla całego kraju zalecenia metodyczne opracowane przez Departament Rynku Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Podstawowym źródłem informacji są dane statystyczne zawarte w sprawozdaniu MPiPS-01 załącznik 2 „Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy oraz oferty pracy” oraz załącznik 3 „Bezrobotni oraz oferty pracy według zawodów i specjalności”.

rok 2007

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w woj. pomorskim raport 2007 Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych prowadzony jest w celu obserwowania zjawisk dotyczących kształtowania się popytu na pracę oraz podaży zasobów pracy w przekroju terytorialno-zawodowym. Monitoring prowadzony jest w oparciu o ujednolicone dla całego kraju zalecenia metodyczne opracowane przez Departament Rynku Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Podstawowym źródłem informacji są dane statystyczne zawarte w sprawozdaniu MPiPS-01 załącznik 2 „Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy oraz oferty pracy” oraz załącznik 3 „Bezrobotni oraz oferty pracy według zawodów i specjalności”. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie pomorskim

Otwarcie plików do pobrania w formacie PDF wymaga
zainstalowanego czytnika plików PDF.

Pobierz Adobe Reader

Ulotka POWER 2014-2020

Wspieraj osoby młode, które nie mają pracy, a chcą pracować, szkolić się, zdobywać doświadczenie cenione przez pracodawców.

Stwórz możliwości na zatrudnienie młodych mieszkańców Pomorza do 29 roku życia nie mających pracy i nie uczących się w formie szkolnej ani poza szkolnej.

Daj szansę na pracę osobom młodym nie mającym zatrudnienia, nie uczącym się i nie szkolącym.


Otwarcie plików do pobrania w formacie PDF wymaga
zainstalowanego czytnika plików PDF.

Pobierz Adobe Reader

Publikacja poruszająca tematykę programu Gryf , który wspierał promocję i rozwój turystyki oraz przyczynił się do rozkwitu na Pomorzu gospodarstw agroturystycznych, z których chętnie korzystają goście z Polski i zagranicy. Nasze wydawnictwo ma charakter albumu, aby o Programie „Gryf” można było nie tylko przeczytać, ale również zobaczyć jego rezultaty
Ulotka informacyjna dotycząca zasiłków dla bezrobotnych
ulotka dla pracodawców - Jak zatrudnić cudzoziemca

ulotka dla pracowników - Praca w Polsce


Ulotka mobilnościowa Jesteś osobą bezrobotną, niepracującą, niepełnosprawną lub zwolnioną z pracy? Jeśli chcesz pracować w tych miejscach województwa pomorskiego, gdzie łatwiej znaleźć pracę, możesz skorzystać z pomocy finansowanej ze środków: samorządu, Funduszu Pracy lub Europejskiego Funduszu Społecznego.

Otwarcie plików do pobrania w formacie PDF wymaga
zainstalowanego czytnika plików PDF.

Pobierz Adobe Reader