Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Wykreślenie instytucji szkoleniowej z rejestru

Dodano: Wtorek, 22 stycznia 2013 (13:07)

Zgodnie z art. 20 ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wojewódzki urząd pracy wykreśla instytucję szkoleniową z rejestru instytucji szkoleniowych:


1.   na wniosek instytucji szkoleniowej;
2.   w przypadku stwierdzenia prawomocnym wyrokiem naruszenia przepisów  
ustawy;
3.   w przypadku zakończenia działalności przez instytucję szkoleniową;
4.   w przypadku niepowiadomienia wojewódzkiego urzędu pracy
o kontynuowaniu działalności szkoleniowej w kolejnym roku kalendarzowym.

 Instrukcja składania wniosku

Po wypełnieniu wniosku, jeśli instytucja nie posiada bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu czy podpisu potwierdzonego profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej (e-PUAP) należy wydrukować wniosek i czytelnie podpisany przez osobę kierującą przesłać lub dostarczyć osobiście na adres urzędu:

Wojewódzki Urząd Pracy
ul. Podwale Przedmiejskie 30
80-824 Gdańsk

Wnioski bez podpisu nie będą rozpatrywane przez wojewódzki urząd pracy.

Wojewódzki urząd pracy wykreśla instytucję szkoleniową z rejestru niezwłocznie po wystąpieniu wyżej wymienionych okoliczności, o czym powiadamia na piśmie instytucję szkoleniową.

 

Zmiany
Wytworzył: Anna Mikołajczyk (2013-01-22)
Opublikował: Anna Mikołajczyk dnia: 2013-01-22 13:07:51
Ostatnia zmiana: Piotr Lademann dnia: 2018-11-15 10:45:21
Zobacz wszystkie zmiany tego dokumentu

Pokaż cały rejestr zmian