Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

POKL 6.1 - Niepełnosprawni oraz osoby 50+ w Działaniu 6.1 PO KL

Dodano: Czwartek, 26 kwietnia 2012 (12:57)

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku w 2011 r. zlecił wykonanie badania ewaluacyjnego „Ocena jakości wsparcia adresowanego do osób niepełnosprawnych oraz w wieku 50–64 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6.1 PO KL”.


Badanie dotyczy projektów zrealizowanych w województwie pomorskim w ramach Poddziałania 6.1.1 oraz 6.1.3 PO KL.

Celem badania była ocena jakości wsparcia zrealizowanego w ramach w/w projektów oraz ocena wpływu działań projektowych na podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz w wieku 50-64 lata. Wnioski z badania zawierają m.in. informacje nt. stopnia dopasowania projektów do potrzeb odbiorców oraz ich efektywności.

W ramach badania dokonano analizy informacji zawartych w dostępnych opracowaniach, badaniach i analizach dot. sytuacji osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku 50-64 lata na krajowym oraz pomorskim rynku pracy, strategicznych dokumentach krajowych dot. PO KL i dokumentach IP i IP2 (w tym sprawozdaniach i listach rankingowych konkursów).
W badaniu uwzględniono również opinie uczestników projektów, instytucji realizujących projekty (Powiatowych Urzędów Pracy i instytucji realizujących projekty w trybie konkursowym) oraz ekspertów rynku pracy związanych z obszarem problemowym.


Zachęcamy Państwa do zapoznania się z wynikami badania.

Raport z badania „Ocena jakości wsparcia adresowanego do osób niepełnosprawnych oraz w wieku 50–64 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6.1 PO KL”


Dodatkowe informacje dot. potrzeb osób niepełnosprawnych na rynku pracy:

„Wspieranie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych” – ulotka (PDF 1,48 MB)

„Zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Informacja dla pracodawców” - ulotka (PDF 1,28 MB)


Dodatkowe informacje dot. potrzeb osób 50+ na rynku pracy:


Raport - Wstępne standardy zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwach (PDF 1,04 MB)

Broszura informacyjna - Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie (PDF 3,29 MB)

Broszura informacyjna - Rozwój kariery zawodowej (PDF 2,68 MB)

Broszura informacyjna - Elastyczne formy zatrudnienia (PDF 2,66 MB)

Broszura informacyjna - Ochrona i promocja zdrowia (PDF 2,56 MB)

Broszura informacyjna - Przesunięcia między stanowiskami (PDF 2,22 MB)

Broszura informacyjna - Kończenie zatrudnienia i przechodzenie na emeryturę (PDF 2,56 MB)

Broszura informacyjna - Rekrutacja i selekcja (PDF 2,68 MB)

Broszura informacyjna - Kształcenie ustawiczne (PDF 2,65 MB)

Projekt „Z wiekiem na plus - szkolenia dla przedsiębiorstw”, realizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w Ramach Poddziałania 2.1.3 PO KL - zobacz


Zobacz także:

Wsparcie dla osób wykluczonych społecznie

Wsparcie osób po 50 roku życia w projektach POKL

Zasada równości szans

Rezultaty Programu IW EQUAL