Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Relacja ze spotkania dla potencjalnych wnioskodawców w ogłoszonym konkursie Poddziałania 1.2.1 PO WER 2019.

Dodano: Środa, 13 lutego 2019 (15:15)

12 i 25 lutego 2019 r. w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku odbyły się spotkania informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców w ramach Poddziałania 1.2.1 PO WER.

Spotkanie dotyczyło ogłoszonego w styczniu 2019 r. konkursu w ramach
Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy nr POWR.01.02.01-IP.12-22-001/19.

Uwaga: wydłużenie terminu naboru wniosków do 25 marca. Zobacz.

 

Na spotkaniach zostały przedstawione najważniejsze informacje związane z ogłoszonym konkursem:

- informacje dot. naboru wniosków: w jakiej formie należy składać wnioski,

- istotne zmiany jakie zaszły w dokumentacji,

- odnośnie realizacji spełnienia równości szans i niedyskryminacji,

- obowiązujące kryteria w konkursie.

Z uwagi na kryteria naboru skierowane m.in. do imigrantów, reemigrantów i repatriantów, na spotkaniu wystąpiła Pani Marta Siciarek z Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek, współkoordynatorka Modelu Integracji Imigrantów w Gdańsku i gdańskiej polityki integracyjnej. Przedstawiła model integracji oraz sposoby integracji imigrantów oraz kilka innych kwestii związanych z imigrantami.

Poniżej przedstawiamy prezentacje dotyczące ogłoszonego konkursu:

 

Dodatkowo przedstawiamy prezentacje:

Pomorskie rekomendacje dla instytucji rynku pracy

Spostrzeżenia z oceny wniosków konkursu z 2017 r.

Materiał przedstawiający listę dokumentów potwierdzających zrealizowanie form wsparcia w projektach PO WER

Poznaj zasady i warunki konkursu na wsparcie osób młodych w aktywizacji zawodowej.