Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Roczny Plan Działania dla PO WER 2014-2020 w województwie pomorskim w 2015 r.

Dodano: Poniedziałek, 7 września 2015 (13:43)

30 marca 2015 r. odbyło się I posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Wiedza Edukacja Rozwój, podczas którego zatwierdzono kryteria ogólne dla całego programu, dotyczące wyboru projektów.

Przyjęte zostały kryteria szczegółowe dla poszczególnych konkursów lub projektów pozakonkursowych zaplanowanych na 2015 r.

Przede wszystkim przyjęto zaproponowane kryteria dla projektów skierowanych do osób młodych poniżej 30 roku życia, pozostających bez pracy w I osi programu Osoby młode na rynku pracy.

Ustalone kryteria wyboru projektów w konkursach zapisane są w dokumencie Roczny Plan Działania (RPD).

Jest to dokument stanowiący doprecyzowanie zapisów PO WER i stanowiący załącznik do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych PO WER. Obowiązuje on na dany rok jego obowiązywania.

Jego celem jest przedstawienie zasad podczas naboru wniosków: trybu wyboru projektów (konkursowy, pozakonkursowy), preferowanych form wsparcia dla uczestników (typów projektów), podziału środków finansowych na wybrane typy projektów, planowanych do osiągnięcia efektów wskazanych we wskaźnikach, szczegółowych kryteriów wyboru projektów oraz elementów konkursów (preselekcja/ weryfikacja fiszek projektowych/ ocena formalna/ ocena merytoryczna/ ocena formalno-merytoryczna/ ocena strategiczna).


Pobierz dokument:

Roczny Plan Działania PO WER na 2015 rok

wersja PDF 196 KB

wersja DOC 395 KB


Skontaktuj się z nami w sprawie dokumentu i planowanego w tym roku konkursu w PO WER Działanie 1.2