Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Roczny Plan Działania dla PO WER 2014-2020 w województwie pomorskim w 2019r.

Dodano: Piątek, 26 października 2018 (11:54)

Instytucja Zarządzająca PO WER zatwierdziła Roczny Plan Działania (RPD) dla I Osi Priorytetowej PO WER 2014-2020 w województwie pomorskim, na podstawie uchwały nr 221 z 2 października 2018 r. Komitetu Monitorującego (KM) PO WER.

RPD to dokument w którym ustalone są kryteria wyboru projektów na dany rok jego obowiązywania. Stanowi także doprecyzowanie zapisów PO WER będąc załącznikiem do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych PO WER.

Jego zadaniem jest przedstawienie zasad naboru wniosków: trybu wyboru projektów (konkursowy, pozakonkursowy), preferowanych form wsparcia dla uczestników (typów projektów), podziału środków finansowych na wybrane typy projektów, planowanych do osiągnięcia efektów wskazanych we wskaźnikach, szczegółowych kryteriów wyboru projektów oraz elementów konkursów (preselekcja/ weryfikacja fiszek projektowych/ ocena formalna/ ocena merytoryczna/ ocena formalno-merytoryczna/ ocena strategiczna).

Pobierz dokument:

Roczny Plan Działania PO WER na 2019 rok (ZIP 980 KB)

Zobacz dodatkowo:

Uchwałę KM nr 221 z 2 października 2018 r.

Załączniki do uchwały nr 221


Skontaktuj się z nami w sprawie dokumentu i planowanego w 2019 konkursu PO WER Działanie 1.2