Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

SPO RZL

Poniedziałek, 27 października 2008 (11:59)
Sektorowy Program Operacyjny
Rozwój Zasobów Ludzkich
na lata 2004-2006
(SPO RZL)

Jest jednym z pięciu sektorowych programów realizujących założenia Narodowego Planu Rozwoju.

Głównym celem jest „budowa otwartego, opartego na wiedzy społeczeństwa poprzez zapewnienie warunków do rozwoju zasobów ludzkich w drodze kształcenia, szkolenia i pracy".
Działania przewidziane w Sektorowym Programie Operacyjnym Rozwój Zasobów Ludzkich na lata 2004-2006 będą finansowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Realizacja niniejszego celu przyczyni się do rozwijania konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości. Harmonijny rozwój gospodarki ma zapewnić wzrost zatrudnienia i osiągnięcie spójności społecznej, ekonomicznej i przestrzennej z Unią Europejską na poziomie regionalnym i krajowym.
Cele SPO RZL są realizowane poprzez trzy Priorytety:

Priorytet 1.

Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej.

Celem tego priorytetu jest wzmocnienie potencjału instytucjonalnej obsługi klientów służb zatrudnienia, pomocy społecznej i innych instytucji działających na rzecz rynku pracy. Ma on służyć również działaniom na rzecz bezrobotnych oraz osób z grup szczególnego ryzyka. Celem priorytetu jest też wyrównywanie szans kobiet w dostępie do rynku pracy i zatrudnienia.

Priorytet 2.
Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy.

System edukacyjny powinien pozwalać osobom w każdym wieku zdobyć umiejętności, które pozwolą funkcjonować na rynku pracy. Dlatego celem priorytetu jest rozszerzanie dostępu do edukacji i poprawa jej poziomu. Istotne jest również włączanie w proces edukacji technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Kolejne cele priorytetu to podnoszenie kwalifikacji pracowników, promocja edukacji w zakresie przedsiębiorczości i promocja elastycznych form pracy. Priorytet ten ma wreszcie na celu poprawę jakości pracy administracji publicznej poprzez zapewnienie odpowiednich szkoleń.

Priorytet 3.

Pomoc techniczna.

Celem tego priorytetu jest wsparcie instytucji zajmujących się wdrażaniem SPO RZL, tak aby mogły efektywnie i zgodnie z politykami wspólnotowymi dysponować środkami unijnymi.
Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku w okresie programowania 2004-2006 pełni rolę Instytucji Wdrażającej dla Działań 1.2 „Perspektywy dla młodzieży" i 1.3 „3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia" w 1 Priorytecie.

Działania Priorytetu 1:

1.1 Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy,
1.2 Perspektywy dla młodzieży,
1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia,
1.4 Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych,
1.5 Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup
szczególnego ryzyka,
1.6 Integracja i reintegracja zawodowa kobiet;

Działania Priorytetu 2:

2.1 Zwiększenie dostępu do edukacji - promocja kształcenia przez całe życie,
2.2 Podniesienie jakości edukacji w odniesieniu do potrzeb rynku pracy,
2.3 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki,
2.4 Wzmocnienie zdolności administracyjnych.

Grupy docelowe, do których będzie kierowana pomoc w ramach składanych projektów są:

• instytucje rynku pracy, w tym urzędy pracy,
• organizacje pozarządowe,
• instytucje szkoleniowe,
• instytucje informacji i poradnictwa zawodowego,
• administracja samorządowa wszystkich szczebli,
• bezrobotna młodzież do 24 roku życia,
• absolwenci wszystkich szkół,
• osoby młode do 24 roku życia chcące rozpocząć działalność gospodarczą,
• osoby bezrobotne pozostające bez pracy do 24 miesięcy,
• osoby bezpośrednio zagrożone utratą pracy,
• członkowie rodzin osób bezrobotnych i inne osoby zależne,
• osoby niepełnosprawne,
• osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem osób
korzystających długotrwale ze świadczeń pomocy społecznej,
• kobiety mające problemy ze znalezieniem pracy, o niskich i zdezaktualizowanych
kwalifikacjach.

Wnioskodawcami o środki EFS w ramach SPO RZL mogą być:

• instytucje specjalizujące się w świadczeniu usług na rzecz rynku pracy,
• powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy,
• instytucje użyteczności publicznej,
• instytucje szkoleniowe i doradcze,
• publiczne i niepubliczne instytucje eksperckie działające w obszarze rynku pracy,
• organizacje pracodawców i pracodawcy,
• stowarzyszenia związkowe,
• organizacje pozarządowe,
• niepubliczne ośrodki wspierania przedsiębiorczości,
• jednostki badawczo rozwojowe,
• instytucje naukowe i szkoły wyższe.

Więcej informacji znajdą Państwo w

Poradniku dla beneficjentów SPORZL

Dokumenty, z którymi warto się zapoznać

Obowiązki informacyjne i promocyjne