Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Ewaluacja

Poniedziałek, 17 stycznia 2011 (13:39)

Badanie ewaluacyjne

Jakość, przydatność i efektywność zatrudnieniowa wsparcia osób o niskich kwalifikacjach zawodowych działaniami szkoleniowymi w ramach projektów Działania 6.1 PO KL w województwie pomorskim

Okładka raportu

Celem głównym badania była ocena wpływu wsparcia obejmującego szkolenia zawodowe, realizowanego w ramach projektów Poddziałania 6.1.1 oraz Poddziałania 6.1.3 PO KL w województwie pomorskim, na zmianę sytuacji zawodowej osób objętych tą formą wsparcia.
Uzyskany materiał badawczy pozwolił scharakteryzować wsparcie przekazane uczestnikom, zweryfikować jego użyteczność oraz sformułować zalecenia nakierowane na podniesienie jakości szkoleń zawodowych współfinansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2014 - 2020. Badanie dotyczyło w szczególności oceny wsparcia szkoleniowego i towarzyszącego szkoleniom pod kątem indywidualnych potrzeb osób o niskich kwalifikacjach zawodowych.

Badanie ewaluacyjne

„Ocena realizacji usług poradnictwa zawodowego w projektach komponentu regionalnego PO KL wdrażanego w województwie pomorskim”

Celem badania była ocena jakości doradztwa edukacyjno-zawodowego realizowanego w szkołach (gimnazja, licea ogólnokształcące, technika, zasadnicze szkoły zawodowe) oraz  poradnictwa zawodowego dla dorosłych realizowanego w instytucjach świadczących tego rodzaju usługi (w tym w ramach projektów Poddziałania 6.1.1, 6.1.3, 9.1.2 oraz Działania 9.2 PO KL). Badanie miało zdiagnozować potencjał poradnictwa zawodowego w województwie pomorskim.  Badaniem zostały objęte szkoły, powiatowe urzędy pracy oraz inne instytucje świadczące usługi doradztwa edukacyjno-zawodowego/poradnictwa zawodowego. Ponadto w  badaniu wzięło udział 5 237 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa pomorskiego oraz 612 odbiorców usług poradnictwa zawodowego udzielanych w ramach wsparcia projektowego.

Celem badania była ocena jakości doradztwa edukacyjno-zawodowego realizowanego w szkołach (gimnazja, licea ogólnokształcące, technika, zasadnicze szkoły zawodowe) oraz poradnictwa zawodowego dla dorosłych realizowanego w instytucjach świadczących tego rodzaju usługi (w tym w ramach projektów Poddziałania 6.1.1, 6.1.3, 9.1.2 oraz Działania 9.2 PO KL). Badanie miało zdiagnozować potencjał poradnictwa zawodowego w województwie pomorskim.

Badaniem zostały objęte szkoły, powiatowe urzędy pracy oraz inne instytucje świadczące usługi doradztwa edukacyjno-zawodowego/poradnictwa zawodowego. Ponadto w badaniu wzięło udział 5 237 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa pomorskiego oraz 612 odbiorców usług poradnictwa zawodowego udzielanych w ramach wsparcia projektowego.

Prezentacja z wynikami badania ewaluacyjnego „Ocena realizacji usług poradnictwa zawodowego w projektach komponentu regionalnego PO KL wdrażanego w województwie pomorskim”

Badanie ewaluacyjne

„Ocena wpływu projektów zrealizowanych w województwie pomorskim w ramach Priorytetu VI  i VII PO KL na integrację działań regionalnych instytucji rynku pracy i instytucji pomocy i integracji społecznej”.

Głównym celem badania, przeprowadzonego na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku przez PSDB Sp. z o.o. w okresie wrzesień – grudzień 2013 roku, było udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy działania podejmowane w ramach projektów Priorytetu VI i VII PO KL w województwie pomorskim realizowanych przy  współpracy działających w regionie instytucji rynku pracy i instytucji pomocy i integracji społecznej wpłynęły na integrację działań tych instytucji poza realizowanymi projektami. Rekomendacje wypracowane w ramach badania zostały ukierunkowane na wskazanie, jakie działania (m.in. wspófinansowane z EFS)należy realizować i jak je realizować, by integrowały te instytucje i stymulowały je do zacieśniania współpracy oraz by współpraca ta trwała również po zakończeniu wsparcia.

Badanie ewaluacyjne

Staże w opinii pracodawców

Zapraszamy do zapoznania z opracowaniem pt. „Staże w opinii pracodawców”, które prezentuje wyniki przeprowadzonego w roku ubiegłym przez pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku badania pracodawców, u których staż odbyły osoby w wieku 18-24 lata, które w 2011 r. zakończyły udział (zgodnie z zaplanowaną ścieżką uczestnictwa) w projektach systemowych Poddziałania 6.1.3 PO KL.

Głównym celem badania była ocena jakości staży, realizowanych przez powiatowe urzędy pracy, na podstawie opinii pracodawców. Uzyskane wyniki służą uzupełnieniu i wzbogaceniu wiedzy zdobytej w ramach zrealizowanego w 2012 r. badania ewaluacyjnego „Ocena wsparcia adresowanego do osób w wieku 15-24 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6.1 PO KL” poprzez poznanie opinii większej liczby pracodawców niż w badaniu ewaluacyjnym.

Do Państwa dyspozycji oddajemy również prezentację dotyczącą powyższego raportu Staże w opinii pracodawców

Badanie ewaluacyjne

Ocena wsparcia adresowanego do osób w wieku 15-24 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6.1 PO KL

Ocena wsparcia adresowanego do osób w wieku 15-24 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6.1 PO KL Badanie ewaluacyjne dotyczące oceny wsparcia adresowanego do osób w wieku 15-24 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6.1. PO KL przeprowadzone zostało przez Konsorcjum firm: Grupa Gumułka Euroedukacja Sp. z o.o. w Katowicach oraz Grupa Gumułka Sp. z o.o. w Katowicach na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku. Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Badanie ewaluacyjne

Ocena jakosci wsparcia adresowanego do osób niepełnosprawnych oraz w wieku 50-64 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6.1 PO KL "Ocena jakości wsparcia adresowanego do osób niepełnosprawnych oraz w wieku 50 – 64 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6.1 PO KL"

Wersja graficzna raportu - Pobierz (PDF, 4,3MB)

Badanie ewaluacyjne

Ustalenie przyczyn nieosiągania wartości wskaźnika Działania 6.1. PO KL
„Liczba osób, które zostały objęte Indywidualnym Planem Działania”

Wersja graficzna raportu - Pobierz (PDF, 5MB)

Zobacz Raport "Praca Polska 2010"