Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Wydłużenie naboru wniosków w konkursie 1.2.1 PO WER 2019 r.

Czwartek, 14 marca 2019 (15:29)

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku jako Instytucja Ogłaszająca Konkurs (IOK), informuje o zmianach do prowadzonego naboru (nr POWR.01.02.01-IP.12-22-001/19) wniosków o dofinansowanie projektów, które zwiększą możliwość zatrudnienia osób młodych (do 29 r.ż.) z województwa pomorskiego, zarówno niepracujących, jak i pracujących, w tym między innymi cudzoziemców.

Wydłużenie terminu naboru.

Wnioski na konkursu przyjmowane będą do 25 marca 2019 r. do godziny 12:00.

 

Relacja ze spotkania dla potencjalnych wnioskodawców w ogłoszonym konkursie Poddziałania 1.2.1 PO WER 2019.

Środa, 13 lutego 2019 (15:18)

12 i 25 lutego 2019 r. w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku odbyły się spotkania informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców w ramach Poddziałania 1.2.1 PO WER.

Spotkanie dotyczyło ogłoszonego w styczniu 2019 r. konkursu w ramach
Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy nr POWR.01.02.01-IP.12-22-001/19.

Zobacz więcej.

Wsparcie projektowe PO WER byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego.

Piątek, 8 lutego 2019 (13:23)

Zgodnie z nowymi zasadami wytycznych dotyczących rynku pracy, realizatorzy wyłonionych projektów od 2018 r. w PO WER, w działaniu 1.2, mają za zadanie zapewnić możliwość skorzystania z oferowanego wsparcia byłym uczestnikom projektów realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020), z zakresu włączenia społecznego.

Spotkanie informacyjne o konkursie na wsparcie młodych osób.

Środa, 6 lutego 2019 (13:21)

12 i 25 lutego 2019 r. o godzinie 10.00 w sali 214 (II piętro) w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30, odbędą się spotkania poświęcone ogłoszonemu konkursowi skierowanemu na wsparcie zawodowe osób młodych.

Zobacz więcej.

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu PO WER 1.2.1 2019.

Wtorek, 29 stycznia 2019 (12:47)

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, jako Instytucja Ogłaszająca Konkurs zaprasza na spotkanie informacyjne w związku z ogłoszonym konkursem nr  POWR.01.02.01-IP.12-22-001/19 dla Poddziałania 1.2.1 PO WER.

Zobacz więcej.

Podręcznik Beneficjenta SL 2014. Nowa wersja 2.5.

Wtorek, 29 stycznia 2019 (12:43)

Ministerstwo Rozwoju udostępniło nową wersję Podręcznika SL 2014 (wer. 2.5), który został napisany z myślą o beneficjentach programów polityki spójności 2014-2020.

Ogłoszenie konkursu na dofinansowanie projektów 1.2.1 PO WER

Poniedziałek, 28 stycznia 2019 (12:15)

Wojewódzki Urząd Pracy jako Instytucja Pośrednicząca

w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego

zaprasza do składania wniosków w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.12-22-001/19,

na dofinansowanie projektów, które zwiększą możliwość zatrudnienia osób młodych (do 29 r.ż.) z województwa pomorskiego, zarówno niepracujących, jak i pracujących, w tym między innymi cudzoziemców.

Konkurs ogłoszony jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin składania wniosków na konkurs:

od 28 lutego 2019 r. do 18 marca 2019 r., do godziny 12:00.

Uwaga: wydłużenie terminu naboru wniosków do 25 marca. Zobacz.

Sposób składania wniosków:

wyłącznie elektronicznie, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) www.sowa.efs.gov.pl .

 

Celem konkursu jest:

wybór i dofinansowanie projektów, które zwiększą możliwość zatrudnienia osób młodych, w tym osób z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat, które są:

  • biernymi zawodowo lub bezrobotnymi niezarejestrowanymi w urzędzie pracy i/lub
  • imigrantami i/lub
  • reemigrantami i/lub
  • osobami odchodzącymi z rolnictwa i ich rodziny, ubogimi pracujący, osobami zatrudnionymi na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych,

(zgodnie z definicjami zawartymi w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020),

z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1.


Zobacz całościowe ogłoszenie w zakładce: Skorzystaj z programu / Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków / Ogłoszenia i wyniki naboru wniosków.

Znak Pakiet Dla małych i średnich miast

 

Miesięczny obrachunkowy kursu wymiany stosowany przez KE na dzień ogłoszenia konkursu PO WER 2019.

Poniedziałek, 28 stycznia 2019 (12:07)

Aktualny miesięczny obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez Komisję Europejską wynosi:

1 EUR (euro) = 4,3028 PLN.

Zmiany w SOWA. Nowa wersja 12.0.

Poniedziałek, 28 stycznia 2019 (11:57)

Instytucja Zarządzająca (IZ) PO WER planuje udostępnić nową wersję Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) oznaczoną numerem 12.0.

Wprowadzenie zmian nastąpi z 31 stycznia na 1 lutego.

Stawki jednostkowe na samozatrudnienie oraz na utworzenie miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym.

Poniedziałek, 21 stycznia 2019 (14:16)

W oparciu o „Raport z analizy kosztów dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz kosztów dotacji na utworzenie miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym w projektach PO WER 2014-2020 oraz RPO 2014-2020”, utworzona została stawka jednostkowa na samozatrudnienie oraz na utworzenie miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym.

Strona 1 z 27