Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Program Kapitał Ludzki 2007-2013. Podsumowanie

Środa, 22 marca 2017 (10:35)

Na ostatnim posiedzeniu Komitetu Monitorującego Program podsumowano realizację programu Kapitał Ludzki (PO KL).

Podczas posiedzenia zaprezentowano i jednogłośnie przyjęto sprawozdanie z realizacji PO KL. Przedstawiono również ewaluację ex-post z realizacji Programu.

Więcej informacji na stronie:

www.power.gov.pl

Zmiana Zasad finansowania PO KL

Wtorek, 15 grudnia 2015 (14:06)

Wprowadzenie zmiany w dokumencie wynika z konieczności wykorzystania jak największej ilości środków EFS z PO KL.

W związku z zasadą iż nie ma już możliwości zatwierdzania do realizacji nowych projektów PO KL, a dopuszczalne jest tylko wykorzystanie środków w realizowanych projektach programu, wprowadzona została możliwość zwiększenia wartości projektu realizowanego w PO KL o ponad 20% kwoty wydatków kwalifikowanych.

Szczegółowe informacje zawarto w piśmie z 7 grudnia 2015 o sygnaturze: DZF.IV.832.185.2015.IK.1 (PDF 266 KB).

Zobacz nową wersję Zasady finansowania PO KL z 7 grudnia 2015 r. (PDF 2,62 MB)

Zmiana rozporządzenia dotyczącego pomocy publicznej w PO KL

Wtorek, 15 grudnia 2015 (13:59)

27 listopada 2015 r. opublikowano Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zmiana dotyczy wydłużenia okresu stosowania dotychczasowego rozporządzenia do 31 marca 2017 r. w odniesieniu do wydatków przeznaczonych na udzielanie preferencyjnych pożyczek dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej oraz podmiotów ekonomii społecznej w ramach projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Treść rozporządzenia jest dostępna na stronie www.efs.2007-2013.gov.pl w zakładce Prawo i dokumenty - Prawo polskie.

Nowelizacja SzOP PO KL

Wtorek, 6 października 2015 (11:10)

Od 8 września 2015 r. obowiązuje znowelizowana wersja Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (SzOP). Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 zostanie opublikowany w Monitorze Polskim.

Wprowadzone zmiany mają charakter dostosowawczy do zmian wprowadzonych w Programie Kapitał Ludzki (PO KL) i zatwierdzonych decyzją Komisji Europejskiej z 31 lipca 2015 r.

Zmiany mają na celu zagwarantowanie pełnego i efektywnego wykorzystania środków Europejskiego Funduszu Społecznego, dostępnych w PO KL, z uwzględnieniem obecnie istniejącej sytuacji społeczno-gospodarczej.

Zobacz dokument w wykazie dokumentów w zakładce "Dokumenty PO KL".

Dodatkowo zobacz zmiany wprowadzone w Programie Kapitał Ludzki (PO KL), zatwierdzone decyzją Komisji Europejskiej z 31 lipca 2015 r.

PO KL - Zmiany w Programie Kapitał Ludzki (POKL) 2007-2013

Czwartek, 3 września 2015 (08:05)

31 lipca 2015 r. Komisja Europejska zatwierdziła zmiany wprowadzone w Programie Kapitał Ludzki (POKL).

 Zmiany dotyczą przesunięć finansowych pomiędzy Priorytetami PO KL w celu zagwarantowania pełnego i efektywnego wykorzystania środków Europejskiego Funduszu Społecznego, dostępnych w PO KL, z uwzględnieniem obecnie istniejącej sytuacji społeczno-gospodarczej.

Zmieniony Program obowiązuje od 3 sierpnia br.

Zobacz dokument w wykazie dokumentów w zakładce "Dokumenty PO KL".

47 000 małych wielkich rzeczy

Środa, 8 kwietnia 2015 (12:49)

Rozpoczęcie kampanii informacyjnej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju „47 000 małych wielkich rzeczy”

Zobacz efekty i wykorzystanie przyznanych dla Polski środków unijnych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2007-2013.

Zobacz więcej informacji o kampanii

PO KL - Nowelizacja Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Kapitał Ludzki

Poniedziałek, 16 marca 2015 (14:37)

Informujemy o nowej zaktualizowanej wersji Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (SzOP), która obowiązuje od 1 marca 2015 r.

Zobacz więcej.

POKL - Zwolnienie z obowiązku publikowania ofert szkoleniowych na portalu inwestycjawkadry.pl

Piątek, 16 stycznia 2015 (14:42)

W związku z prowadzonymi pracami modernizacyjnymi w zakresie bazy ofert szkoleniowych, która pod nazwą Rejestr Usług Rozwojowych dostępna będzie dla beneficjentów projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie finansowej 2014-2020, Instytucja Zarządzająca PO KL podjęła decyzję o zwolnieniu beneficjentów PO KL z obowiązku publikowania ofert szkoleniowych na portalu www.inwestycjawkadry.pl od 1 stycznia 2015 r.

Niemniej jednak, beneficjenci zainteresowani publikacją ofert w ww. bazie będą mieli taką możliwość do końca czerwca 2015 r., tj. do czasu utrzymania bazy www.inwestycjawkadry.pl.

POKL - Projekt "Na pomoc pracy - niwelowanie negatywnych skutków procesów restrukturyzacyjnych w województwie pomorskim”

Piątek, 12 grudnia 2014 (14:15)

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza informuje, iż w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013, poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie pomorskim realizuje w ramach Konsorcjum wraz ze „Stowarzyszeniem Wolna Przedsiębiorczość” oddział w Gdańsku Projekt pt.

„Na pomoc pracy - niwelowanie negatywnych skutków procesów restrukturyzacyjnych w województwie pomorskim”

 

POKL - Baza konkurencyjności- platforma dotycząca zapytań ofertowych

Piątek, 28 listopada 2014 (14:27)

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (Instytucja Zarządzająca) od 1 grudnia, uruchamia platformę internetową, zwaną Bazą konkurencyjności.

Zobacz więcej.

Strona 1 z 5