Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Błędy popełniane podczas oceny formalnej

Czwartek, 28 lutego 2013 (15:28)

Przedstawiamy Państwu listę najczęściej popełnianych błędów formalnych we wnioskach o dofinansowanie projektów:

 

 • brak pieczęci firmowej i podpisu osoby uprawnionej oraz ewentualnego partnera projektu,
 • kopia Wniosku o dofinansowanie, niepotwierdzone za zgodność z oryginałem,
 • brak wersji elektronicznej wniosku w postaci pliku XML (zapisywanie pliku wyłącznie w wersji PDF),
 • błędnie wpisana instytucja, w której złożono wniosek,
 • niezgodna suma kontrolna w wersji elektronicznej i/lub papierowej,
 • nieopisana lub niepoprawnie opisana płyta z wersją elektroniczną wniosku,
 • brak lub błędnie wpisany numer konkursu,
 • przekroczona wartość dofinansowania projektu, ustalona w dokumentacji konkursowej,
 • brak daty w części V Wniosku bądź data wpisana odręcznie,
 • brak podpisu osoby/osób wskazanej/ych w punkcie 2.6 wniosku w części V. Oświadczenie,
 • wniosek złożony przez wnioskodawcę, który nie został pozytywnie zwalidowany (sprawdzony) w ramach generatora z oznaczeniem „WYDRUK PRÓBNY”,
 • brak informacji w punkcie 3.6 wniosku o wysokości rocznego obrotu projektodawcy i partnera za poprzedni zamknięty rok obrotowy.