Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Dowiedz się o instytucji

Piątek, 13 marca 2015 (13:05)

Tu znajdziesz informacje o instytucjach, które zaangażowane są w realizację Programu Wiedza Edukacja Rozwój.

Za realizację Programu Wiedza Edukacja Rozwój odpowiadają instytucje w podziale na dwie kategorie: Zarządzająca i Pośrednicząca. W zależności od kategorii każda z nich ma odpowiedni zakres odpowiedzialności, zadań i kompetencji.


Za zarządzanie Programem Wiedza Edukacja Rozwój odpowiada Instytucja Zarządzająca, czyli Ministerstwo Rozwoju . Jest ona odpowiedzialna za sprawną i poprawną realizację programu w ujęciu całościowym. Ustala wytyczne, wydaje zalecenia dotyczące realizacji programu, a także prowadzi działania informacyjne i promocyjne.

Zadania Instytucji Zarządzającej (IZ) reguluje Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tzw. ustawa wdrożeniowa).  

 

Do zadań należą:

 1. Przygotowywanie propozycji kryteriów wyboru projektów do dofinansowania
 2. Wybór projektów do dofinansowania
 3. Zawieranie z wnioskodawcami umów  dofinansowanie projektu lub podejmowanie decyzji o dofinansowaniu projektu
 4. Zlecanie płatności na rzecz beneficjentów
 5. Zapewnienie aktualności i poprawności danych służących do monitorowania realizacji programu operacyjnego
 6. Pełnienie funkcji certyfikującej
 7. Prowadzenie kontroli realizacji programu operacyjnego, w tym weryfikacja prawidłowości wydatków ponoszonych przez beneficjentów
 8. Nakładanie korekt finansowych
 9. Odzyskiwanie kwot podlegających zwrotowi, w szczególności:
  • Wydawanie decyzji o zwrocie środków przeznaczonych na realizację projektów lub zadań oraz decyzji o zapłacie odsetek
  • Wydawanie decyzji o umorzeniu w całości albo w części oraz o odroczeniu albo rozłożeniu na raty spłaty należności wynikających z obowiązku zwrotu środków przeznaczonych na realizację projektów lub zadań
  • Rozpatrywanie odwołań od ww. decyzji wydawanych w pierwszej instancji przez instytucję pośredniczącą
 10. Ewaluacja programu operacyjnego
 11. Monitorowanie postępów realizacji programu operacyjnego
 12. Zapewnienie informacji o programie operacyjnym i jego promocja

 

Instytucja Zarządzająca Programem Wiedza Edukacja Rozwój

Dane teleadresowe:

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

ul. Wspólna 2/4

00-926 Warszawa

 

Instytucją Pośredniczącą mogą być wyłącznie jednostki sektora finansów publicznych. Zakres jej obowiązków określa umowa lub porozumienie. Przekazane zadania związane z zarządzaniem i wdrażaniem części programu dotyczą określonej tematyki, w której specjalizuje się dana instytucja, np. z zakresu edukacji, wspierania osób bezrobotnych, walki z wykluczeniem społecznym.

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku, w imieniu Województwa Pomorskiego, w dniu 13 stycznia 2015 r., podpisał z Ministrem Infrastruktury i Rozwoju „Porozumienie w sprawie realizacji Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER)”.

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku będzie pełnił funkcję Instytucji Pośredniczącej w ramach PO WER, I Osi Priorytetowej „Osoby młode na rynku pracy”, Działania:

 • Działanie 1.1 - Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe;
 • Działanie 1.2 - Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe.

Kompetencje IP:

 • wdrażanie poszczególnych działań w ramach programu,
 • przygotowanie na podstawie wytycznych Instytucji Zarządzającej szczegółowych kryteriów wyboru projektów,
 • przygotowanie opisu własnego systemu zarządzania i kontroli,
 • wybór projektów do dofinansowania zgodnie z kryteriami oraz podpisywanie umów z beneficjentami,
 • zapewnienie zgodności projektów z zasadami wspólnotowymi i krajowymi,
 • weryfikacja, czy wydatki zadeklarowane przez beneficjentów zostały rzeczywiście poniesione i czy są zgodne ze wszystkimi obowiązującymi zasadami,
 • zapewnienie, że beneficjenci oraz inne podmioty zaangażowane w realizację działań prowadzą odpowiednią i odrębną księgowość dla projektów objętych dofinansowaniem,
 • zapewnienie systemu rejestracji i przechowywania w formie elektronicznej danych księgowych dla każdego działania w ramach programu oraz zapewnienie, że są to odpowiednie dane umożliwiające jego kontrolę i ocenę,
 • prowadzenie elektronicznego systemu monitorowania realizacji poszczególnych działań,
 • rozliczanie umów z beneficjentami oraz przygotowywanie deklaracji i poświadczenia wydatków w ramach poszczególnych osi priorytetowych/działań, które następnie są przekazywane Instytucji Zarządzającej,
 • przekazywanie Instytucji Zarządzającej wszystkich informacji niezbędnych przy certyfikacji,
 • monitorowanie realizacji umów o dofinansowanie projektów,
 • monitorowanie realizacji wskaźników,
 • prowadzenie kontroli realizowanych projektów i przekazywanie wyników kontroli do Instytucji Zarządzającej,
 • opracowanie i przekazanie Instytucji Zarządzającej prognoz wydatków w ramach poszczególnych działań,
 • przygotowanie sprawozdań z realizacji poszczególnych działań przekazywanie ich do Instytucji Zarządzającej,
 • ewaluacja poszczególnych działań,
 • odzyskiwanie kwot nienależnie wypłaconych beneficjentom,
 • prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych,
 • przechowywanie dokumentacji związanej z wdrażaniem programu przez 3 lata od daty jego zamknięcia.

 

Instytucje Pośredniczące w Programie Wiedza Edukacja Rozwój

Dane teleadresowe:

 Oś Priorytetowa

 Instytucja Pośrednicząca

OŚ I
OSOBY MŁODE NA RYNKU PRACY 

 

 

 

 

    

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

ul. Nowogrodzka 1/3/5,

00‐513 Warszawa

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu

Filia we Wrocławiu    

ul. Armii Krajowej 54,    

50-541 Wrocław     

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu

ul. Szosa Chełmińska 30/32,

87-100 Toruń

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

ul. Niecała 14,

20-080 Lublin

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze

ul. Wyspiańskiego 15,

65-036 Zielona Góra

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi

ul. Wólczańska 49,

90 – 608 Łódź

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Pl. Na Stawach 1,

30-107 Kraków

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

ul. Młynarska 16,

01-205 Warszawa

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

ul. Głogowska 25,

45-315 Opole

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

ul. Lisa Kuli 20

35-025 Rzeszów

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

ul. Pogodna 22,

15-354 Białystok

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

ul. Podwale Przedmiejskie 30,

80-824 Gdańsk

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

ul. Kościuszki 30,

40-048 Katowice

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

ul. Witosa 86,

25-561 Kielce

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie

ul. Głowackiego 28,

10-448 Olsztyn

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

ul. Kościelna 37,

60-537 Poznań

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

ul. Mickiewicza 41,

70-383 Szczecin

OŚ II
EFEKTYWNE POLITYKI PUBLICZNE DLA RYNKU PRACY, GOSPODARKI I EDUKACJI

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

ul. Nowogrodzka 1/3/5,

00‐513 Warszawa

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

ul. Królewska 27,

00-060 Warszawa

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Al. Ujazdowskie 1/3,

00-583 Warszawa

Ministerstwo Sprawiedliwości

Al. Ujazdowskie 11,

00-950 Warszawa

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Al. Jana Chrystiana Szucha 25,

00-918 Warszawa

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

ul. Pańska 81/83,

00-834 Warszawa

OŚ III
SZKOLNICTWO WYŻSZE DLA GOSPODARKI I ROZWOJU

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

ul. Nowogrodzka 47a,

00-999 Warszawa

OŚ IV
INNOWACJE SPOŁECZNE I WSPÓŁPRACA PONADNARODOWA

Centrum Projektów Europejskich

ul. Domaniewska 39A,

02-672 Warszawa

OŚ V
WSPARCIE DLA OBSZARU ZDROWIA

Ministerstwo Zdrowia

ul. Miodowa 15,

00-952 Warszawa