Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Działania 1.2 i 1.3 SPO RZL

Czwartek, 4 grudnia 2008 (14:09)
Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku odpowiedzialny był za realizacje dwóch działań 1.2 i 1.3 w ramach Priorytetu I w SPO RZL.

 


Działanie 1.2
Perspektywy dla młodzieży.


Cel działania.

Udzielenie możliwie pełnego wsparcia poprzez działania wspierające promujące zatrudnienie oraz samozatrudnienie młodzieży, w tym absolwentów wszystkich typów szkół tak, aby nie stawali się ani nie pozostawali bezrobotnymi. Wszystkim osobom młodym zostaną zaoferowane aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu przed upływem 6 - tego miesiąca od zarejestrowania się w urzędzie pracy, zgodnie z nowymi Wytycznymi polityki zatrudnienia Rady UE .

W ramach działania 1.2 wyróżniamy dwa schematy:


     Schemat A  -  Wsparcie młodzieży na rynku pracy

Projektodawcy (ostateczni odbiorcy):

Powiatowe Urzędy Pracy


Typy projektów:

• subsydiowanie zatrudnienia,
• doradztwo i szkolenia oraz udzielanie jednorazowych środków na podjęcie
  działalności gospodarczej,
• staże / przygotowanie zawodowe w miejscu pracy oraz szkolenia
  zawodowe, w tym wykorzystujące najnowsze osiągnięcia techniczne,
  mające na celu dostosowanie kwalifikacji do potrzeb rynku pracy poprzez
  nabycie kwalifikacji, podniesienie kwalifikacji lub ich zmianę,
• poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy,
• usługi poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy z uwzględnieniem
  indywidualnych planów działań, adresowane do osób bezrobotnych przez
  okres do 24 miesięcy,
• wsparcie realizacji programów specjalnych,
• wsparcie realizacji programów innowacyjnych, w szczególności 
  zawierających nowatorskie podejście do problematyki zwalczania
  bezrobocia długotrwałego.


Beneficjenci Ostateczni (odbiorcy):

• młodzież poniżej 25 roku życia, bezrobotna przez okres do 6 miesięcy,
• młodzież poniżej 25 roku życia, bezrobotna przez okres od 6 do 
  24 miesięcy,
• bezrobotni absolwenci wszystkich typów szkół,
• osoby poniżej 25 roku życia, zarejestrowane jako bezrobotne przez
  okres do 24 miesięcy, chcące rozpocząć działalność gospodarczą.


       Schemat B   -   Promocja aktywności mlodzieży

Projektodawcy (ostateczni odbiorcy):

• jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne 
  z wyjątkiem wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy,
• instytucje rynku pracy (z wyjątkiem publicznych służb zatrudnienia): 
    OHP, 
    agencje zatrudnienia, 
    instytucje szkoleniowe, 
    instytucje dialogu społecznego, 
    instyutucje partnerstwa lokalnego, 
    inne organizacje pozarządowe działające na rzecz osób bezrobotnych,
• szkoły - ich organy założycielskie oraz szkoły wyższe


Typy projektów:


• opracowywanie i rozpowszechnianie informacji promującej źródła 
  i miejsca dostępu do informacji o:  
  -ofertach zatrudnienia ze szczególnym uwzględnieniem sektora MSP
   oraz w trzecim sektorze,
  -formach zatrudnienia ze szczególnym uwzględnieniem sektora MSP
   oraz w trzecim sektorze,
  -możliwościach podnoszenia kwalifikacji i zdobywania doświadczenia,
  -możliwościach uzyskania wsparcia finansowego na rozpoczęcie 
   działalności gospodarczej,
  -wolontariacie,
• akcje informacyjne mające na celu:
  -promowanie postaw aktywnych, w tym promowanie samozatrudnienia,
  -uświadomienie konieczności planowania kariery i rozwoju zawodowego,
  -promowanie mobilności, elastyczności, przedsiębiorczości i konieczności
   dostosowywania się do zmieniających się warunków rynku pracy,
• wspieranie inicjatyw lokalnych mających na celu pomoc młodzieży
  w wejściu na rynek pracy,
• aktywizacja zawodowa młodzieży poprzez:
  -doradztwo, szkolenia oraz przyznanie jednorazowych środków na
   podjęcie działalności gospodarczej,
  -poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy,
  -kluby pracy,
  -wsparcie realizacji programów innowacyjnych, w szczególności
   zawierających nowatorskie podejście do problematyki zwalczania
   bezrobocia wśród młodzieży i wykorzystujących nowe technologie,
  -wspieranie wolontariatu poprzez finansowanie określonych przepisami 
   świadczeń oraz pokrywanie kosztów związanych z pracą wolontariusza
   (w tym organizacja i finansowanie stanowisk pracy w instytucjach
   administracji publicznej i organizacjach pozarządowych),
• promocja inicjatyw lokalnych wspomagających osoby długotrwale
  bezrobotne w ponownym wejściu na rynek pracy w tym akcje
  uświadamiające i kampanie informacyjne,


Beneficjenci Ostateczni (odbiorcy):

• młodzież poniżej 25 roku życia, bezrobotna przez okres
  do 6 miesięcy,
• młodzież poniżej 25 roku życia, bezrobotna przez okres
  od 6 do 24 miesięcy,
• bezrobotni absolwenci wszystkich typów szkół,
• osoby poniżej 25 roku życia, zarejestrowane jako bezrobotne przez
  okres do 24 miesięcy, chcące rozpocząć działalność gospodarczą.Działanie 1.3
Przeciwdziiałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia.

Cel Działania

Ograniczenie zjawiska długotrwałego bezrobocia i jego przyczyn poprzez wsparcie dla osób bezrobotnych i długotrwale bezrobotnych w zakresie reintegracji zawodowej, tak aby nie wypadły z rynku pracy oraz wsparcie dla otoczenia społecznego tych osób. W ramach działania wszystkim bezrobotnym osobom powyżej 25 roku życia (z wyjątkiem absolwentów szkół wyższych) zaoferowane będą aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu przed upływem 12-ego miesiąca od zarejestrowania się w urzędzie pracy.

W ramach działania 1.3 wyróżniamy dwa schematy:


Schemat A  Wspieranie osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych.


Projektodawcy (ostateczni odbiorcy):

Powiatowe Urzędy Pracy


Typy projektów:

• subsydiowanie zatrudnienia,
• doradztwo i szkolenia oraz udzielanie jednorazowych środków 
  na podjęcie działalności gospodarczej,
• staże / przygotowanie zawodowe w miejscu pracy oraz szkolenia
  zawodowe, w tym wykorzystujące najnowsze osiągnięcia techniczne,
  mające na celu dostosowanie kwalifikacji do potrzeb rynku pracy poprzez
  nabycie kwalifikacji, podniesienie kwalifikacji lub ich zmianę,
• poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy,
• usługi poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy z uwzględnieniem
  indywidualnych planów działań, adresowane do osób bezrobotnych przez
  okres do 24 miesięcy,
• wsparcie realizacji programów specjalnych,
• wsparcie realizacji programów innowacyjnych, w szczególności
  zawierających nowatorskie podejście do problematyki zwalczania
  bezrobocia długotrwałego


Beneficjenci Ostateczni (odbiorcy):

• osoby powyżej 25 roku życia, bezrobotne przez okres do 12 miesięcy,
  z wyłączeniem bezrobotnych absolwentów,
• osoby powyżej 25 roku życia, długotrwale bezrobotne
  (przez okres od 12 do 24 miesięcy).


Schemat B  -  Wspieranie otoczenia społecznegoosób bezrobotnych.

Projektodawcy (ostateczni odbiorcy):

• jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne
  z wyjątkiem wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy,
• instytucje rynku pracy (z wyjątkiem publicznych służb zatrudnienia):
-OHP,
-agencje zatrudnienia,
-instytucje szkoleniowe,
-instytucje dialogu społecznego,
-instyutucje partnerstwa lokalnego,
-inne organizacje pozarządowe działające na rzecz osób bezrobotnych,
• szkoły - ich organy założycielskie oraz szkoły wyższe


Typy projektów:

• opracowywanie i rozpowszechnianie informacji promującej źródła
  i miejsca dostępu do informacji o: -ofertach zatrudnienia ze
  szczególnym uwzględnieniem sektora MSP oraz w trzecim sektorze,
 -formach zatrudnienia ze szczególnym uwzględnieniem sektora MSP
  oraz w trzecim sektorze,
 -możliwościach podnoszenia kwalifikacji i zdobywania doświadczenia,
 -możliwościach uzyskania wsparcia finansowego na rozpoczęcie 
  działalności gospodarczej,
 -wolontariacie,
• akcje informacyjne mające na celu:
 -promowanie postaw aktywnych, w tym promowanie samozatrudnienia,
 -uświadomienie konieczności planowania kariery i rozwoju zawodowego,
 -promowanie mobilności, elastyczności, przedsiębiorczości i konieczności
  dostosowywania się do zmieniających się warunków rynku pracy,
• wspieranie inicjatyw lokalnych mających na celu pomoc młodzieży
  w wejściu na rynek pracy,
• aktywizacja zawodowa młodzieży poprzez:
 -doradztwo, szkolenia oraz przyznanie jednorazowych środków na
  podjęcie działalności gospodarczej,
 -poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy,
 -kluby pracy,
 -wsparcie realizacji programów innowacyjnych, w szczególności
  zawierających nowatorskie podejście do problematyki zwalczania
  bezrobocia wśród młodzieży i wykorzystujących nowe technologie,
 -wspieranie wolontariatu poprzez finansowanie określonych przepisami
  świadczeń oraz pokrywanie kosztów związanych z pracą wolontariusza
  (w tym organizacja i finansowanie stanowisk pracy w instytucjach
  administracji publicznej i organizacjach pozarządowych).
• promocja inicjatyw lokalnych wspomagających osoby długotrwale
  bezrobotne w ponownym wejściu na rynek pracy w tym akcje u
  świadamiające i kampanie informacyjne.


Beneficjenci Ostateczni (odbiorcy):


• osoby powyżej 25 roku życia, bezrobotne przez okres do 12 miesięcy,
  z wyłączeniem bezrobotnych absolwentów,
• osoby powyżej 25 roku życia, długotrwale bezrobotne
  (przez okres od 12 do 24 miesięcy).