Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Poradnik - Zamówienia udzielane w ramach projektów unijnych

Poniedziałek, 28 maja 2018 (14:34)

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej Funduszami Europejskimi udostępniło poradnik dla wszystkich planujących zawierać umowy, których przedmiotem będą dostawy, usługi lub roboty budowlane współfinansowane z funduszy unijnych, do których zastosowanie mają lub będą miały "Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020".

Przede wszystkim dla beneficjentów, czyli podmiotów, którym wsparcie z funduszy unijnych zostało już przyznane oraz wnioskodawców, czyli podmiotów, które dopiero złożyły lub zamierzają złożyć wniosek o dofinansowanie.

Zobacz więcej na stronie:

www.funduszeeuropejskie.gov.pl