Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Informacja o grancie

Czwartek, 9 czerwca 2011 (15:20)

GRANT - Poprawa jakości wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w PO KL 2007-2013 poprzez wykorzystanie doświadczeń uzyskanych przy realizacji projektów w ramach PIW EQUAL 2004-2006.

 

W dniu 30 października 2009 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki, ogłosiła konkurs dotyczący udzielenia grantów na działania związane ze stworzeniem sieci współpracy w danym obszarze tematycznym, pomiędzy Instytucjami Pośredniczącymi, Instytucjami Pośredniczącymi II stopnia oraz partnerami społeczno-gospodarczymi, której efektem będzie wymiana doświadczeń oraz działania związane z podniesieniem poziomu wdrażania PO KL.

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, pełniący obowiązki Instytucji Pośredniczącej II stopnia dla Działania 6.1 PO KL w województwie pomorskim, złożył do IZ PO KL formularz oferty dotyczącej przyznania grantu, na kwotę 175 000,00 PLN, w obszarze tematycznym Innowacyjność i współpraca ponadnarodowa, nazwa sieci współpracy: „Poprawa jakości wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w PO KL 2007-2013 poprzez wykorzystanie doświadczeń uzyskanych przy realizacji projektów w ramach PIW EQUAL 2004-2006”. Komisja Konkursowa zaakceptowała ofertę WUP.

Planowany okres realizacji grantu: 01.02.2010 r. – 31.10.2011 r.

Do realizacji w/w grantu, w roli Partnerów przystąpiły następujące instytucje:

  • Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku,
  • Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu,
  • Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie,
  • Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu,
  • Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie,
  • Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu,
  • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.

Celem realizacji grantu jest wypracowanie oraz zarekomendowanie IZ zmian, mających na celu usprawnienie i poprawę systemu wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL, w zakresie: organizacyjno-instytucjonalnym, nowych – skuteczniejszych metod promocji oraz technik i narzędzi wspierania wnioskodawców i projektodawców, jak również wypracowania metod skuteczniejszego monitorowania wdrażania projektów innowacyjnych i ponadnarodowych na wszystkich etapach ich realizacji. Jednym z rezultatów niniejszego grantu będzie wypracowanie sposobów tworzenia stałych gremiów opiniująco – doradczych oraz budowanie zaplecza merytorycznego dla IP/IP2, służącego wsparciem na wszystkich etapach wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej. Planuje się także przygotowanie schematu szkoleń dla pracowników IP/IP2 z zakresu wykorzystania wypracowanych narzędzi.

W ramach realizacji grantu przewiduje się przeprowadzenie seminariów, w których udział wezmą przedstawiciele Partnerów, Lidera oraz innych instytucji, a także zaproszeni eksperci, których uczestnictwo będzie korzystne z punktu widzenia tematyki poruszanej w ramach poszczególnych spotkań. Na zakończenie powstanie raport, zawierający wnioski oraz propozycje rozwiązań wypracowanych podczas seminariów. Ponadto zostanie zorganizowana konferencja podsumowująca i upowszechniająca wypracowane rezultaty.

Utworzona sieć współpracy, będzie funkcjonować również po zakończeniu realizacji grantu poprzez stałą wymianę informacji, dotyczących projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej pomiędzy instytucjami, które przystąpiły do realizacji niniejszego przedsięwzięcia. Pracownicy zajmujący się naborem, realizacją i wdrażaniem projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL, będą wspólnie omawiać problemy, występujące przy wdrażaniu tego typu projektów.