Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Projekty Innowacyjne w PO KL 2007-2013

Poniedziałek, 9 lipca 2012 (08:54)

Głównym celem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej.
W ramach Programu realizowane są inicjatywy mające na celu m.in. aktywizację zawodową osób bezrobotnych i biernych zawodowo oraz zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia osobom i grupom społecznym, które doświadczają największych trudności na rynku pracy. W poszczególnych priorytetach PO KL istnieje możliwość realizacji inicjatyw między innymi poprzez projekty innowacyjne.

Na szczeblu krajowym, powołano Krajową Instytucję Wspomagającą PO KL (KIW), której zadaniem jest wspieranie realizacji projektów innowacyjnych w ramach Programu Kapitał Ludzki.

Innowacja w PO KL.

Celem projektów innowacyjnych jest poszukiwanie nowych, lepszych, efektywniejszych sposobów rozwiązywania problemów mieszczących się w obszarach wsparcia EFS.

Innowacja odnosi się nie tylko do obecnego stanu (wiedzy, technologii, rozwiązań), ale także korzysta z niego w aktywny sposób, czyli polega przede wszystkim na ulepszaniu tego, co już jest, ale także na tworzeniu nowych rozwiązań z istniejących już elementów, z których mogą powstać niezliczone liczby konfiguracji, a ich ostateczna forma uzależniona jest przede wszystkim od „twórcy”.

W ramach projektu powstaje tzw. innowacyjny produkt, który oddziałuje na co najmniej jeden z poniższych wymiarów:

1) uczestnika projektu - nastawienie na wsparcie nowych, nietypowych grup (niekorzystających wcześniej z pomocy / otrzymujących wsparcie innego rodzaju / korzystających z podobnych, ale nieidentycznych form pomocy);

2) problemu - rozwiązanie problemu, który do tej pory nie był w wystarczającym stopniu uwzględniony w polityce państwa (nowy problem – brak narzędzi / znany problem – brak narzędzi / znany problem – narzędzia niepozwalające na rozwiązanie problemu);

3) formy wsparcia - wykorzystanie nowych instrumentów w rozwiązywaniu dotychczasowych problemów; przy czym możliwe jest tutaj także adaptowanie rozwiązań sprawdzonych w innych krajach, regionach czy też w innych kontekstach, np. w stosunku do innej grupy docelowej, a także rozwój, modyfikacja dotychczas stosowanych instrumentów w celu zwiększenia ich adekwatności, skuteczności i efektywności (nowa forma wsparcia / zaadaptowanie na potrzeby projektu formy wsparcia wykorzystywanej w innym sektorze, w stosunku do innej grupy docelowej / zmodyfikowana forma tradycyjna).

W wyniku realizacji projektu innowacyjnego powstają rozwiązania dostarczające narzędzi wykorzystywanych w różnych obszarach np. rynku pracy, na poziomie lokalnym / regionalnym / krajowym.

Część wyłonionych do wykonania projektów innowacyjnych, realizowanych jest poprzez komponent ponadnarodowy (partner ponadnarodowy), m.in. w zakresie adaptowania rozwiązań sprawdzonych w innych krajach, regionach jak i ich upowszechniania.

Powstałe w ramach projektów produkty innowacyjne, zanim zostaną udostępnione/ upowszechnione, muszą najpierw przejść etap badań i wdrożenia.

Zobacz:

ABC Innowacyjności - www.kiw-pokl.org.pl


W
ojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia w systemie realizacji PO KL, zorganizował dwa konkursy na dofinansowanie  projektów innowacyjnych z komponentem ponadnarodowym (PI) w ramach Priorytetu VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich".

 


Projekty innowacyjne wytypowane w ramach ogłoszonych konkursów i wdrażane przez WUP w Gdańsku:

 

Podmiot: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce.

TYTUŁ: MOS-T w przyszłość. Wypracowanie nowych form aktywizacji zawodowej dla wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii.

Tel.: 59 814 40 49 w 31
Adres mailowy: pokl-mos@o2.pl

Strona projektu: mostwprzyszlosc.pl/

www.kiw-pokl.org.plPodmiot: Akademia Morska w Gdyni.

TYTUŁ: Rejs do kariery.

Tel.: 58 69 01 340
Adres mailowy: lk@am.gdynia.pl

Strona projektu: www.rdk.am.gdynia.pl

www.kiw-pokl.org.pl

 

Podmiot: Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku.

TYTUŁ: Nowe możliwości we wspieraniu przedsiębiorczości osób pozostających bez zatrudnienia, będących w trakcie ostatniego roku nauki.

Tel.: 58 751 40 02

www: www.swp.gda.pl

www.kiw-pokl.org.pl

 

Podmiot: Uniwersytet Gdański.

TYTUŁ: Case Simulator.

Tel.: 523 12 21
Adres mailowy: casesimulator@ug.edu.pl

Strona projektu: www.casesimulator.pl/

www.kiw-pokl.org.pl

 

Podmiot: Fundacja Gospodarcza.

TYTUŁ: Dojrzała przedsiębiorczość innowacyjny model preinkubacji przedsiębiorczej osób 50+.

Tel.: 622-20-52, 622-60-17, 622-95-43
Adres mailowy:
sekretariat@fungo.com.pl

Strona projektu: www.fungo.com.pl

www.dojrzalaprzedsiebiorczosc.pl

www.kiw-pokl.org.pl

 

Podmiot: Stowarzyszenie EKO-Inicjatywa.

TYTUŁ: Akademia EKOlogicznego rozwoju.

Tel.: 55 261 22 16, 55 261 37 97
Adres mailowy:
sekretariat@ekokwidzyn.pl

Strona projektu: www.ekokwidzyn.pl

www.kiw-pokl.org.pl

 

Podmiot: Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości.

TYTUŁ: Pomorska Fabryka Designu.

Tel.: 58 731 65 00
Adres mailowy:
gfp@gfp.com.pl

www: gfp.com.pl

www.kiw-pokl.org.pl

 

Podmiot: Lokalna Grupa Działania Małe Morze oraz Centrum Doradztwa Europejskiego EURO-FUNDUSZ s.c.
- Samtgemeinde Oldendorf

TYTUŁ: Zarządca w rolnictwie - transfer i adaptacja niemieckiego sposobu szkolenia w rolnictwie..

Tel.: 58 774 76 44
Adres mailowy:
biuro@lgd-malemorze.pl

www: www.lgd-malemorze.pl

www.kiw-pokl.org.pl

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku realizuje także swój własny projekt innowacyjny:

 

Raporty wypracowane w ramach projektu innowacyjnego Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce pt. "MOS-T w przyszłość. Wypracowanie nowych form aktywizacji zawodowej dla wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii".

Pobierz raporty (ZIP, 23,6 MB)

Raporty wypracowane w ramach projektu innowacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni pt. "Rejs do kariery".

Pobierz raporty (ZIP, 23,6 MB)

Raporty wypracowane w ramach projektu innowacyjnego Stowarzyszenia „Wolna Przedsiębiorczość” oddział Terenowy w Gdańsku pt. "Nowe możliwości we wspieraniu przedsiębiorczości osób pozostających bez zatrudnienia, będących w trakcie ostatniego roku nauki".

Pobierz raporty (ZIP, 23,6 MB)

Raporty wypracowane w ramach projektu innowacyjnego Uniwersytetu Gdańskiego pt. "Case Simulator".

Pobierz raporty (ZIP, 23,6 MB)

Raporty wypracowane w ramach projektu innowacyjnego Fundacji Gospodarczej pt. "Dojrzała przedsiębiorczość innowacyjny model preinkubacji przedsiębiorczej osób 50+".

Pobierz raporty (ZIP, 23,6 MB)

Raporty wypracowane w ramach projektu innowacyjnego Stowarzyszenia EKO-Inicjatywa pt. "Akademia EKOlogicznego rozwoju".

Pobierz raporty (ZIP, 23,6 MB)

Raporty wypracowane w ramach projektu innowacyjnego Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości pt. "Pomorska Fabryka Designu".

Pobierz raporty (ZIP, 23,6 MB)

Raporty wypracowane w ramach projektu innowacyjnego Lokalnej Grupy Działania Małe Morze oraz Centrum Doradztwa Europejskiego EURO-FUNDUSZ s.c. pt. "Zarządca w rolnictwie - transfer i adaptacja niemieckiego sposobu szkolenia w rolnictwie".

Pobierz raporty (ZIP, 23,6 MB)

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku przedstawia listę produktów i raportów wypracowanych w ramach wytypowanych przez urząd projektów innowacyjnych realizowanych w województwie pomorskim, w Priorytecie VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Zobacz:

Lista produktów i raportów wypracowanych w ramach projektów innowacyjnych realizowanych w WUP w Gdańsku w Priorytecie VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, PO KL (PDF 240 KB)

UWAGA.

Każdy podmiot/wnioskodawca/projektodawca zamierzający skorzystać z zamieszczonych na liście produktów i raportów wypracowanych w ramach projektów innowacyjnych, będzie zobowiązany do pisemnego podpisania umowy licencyjnej.

Umowa stanowić będzie upoważnienie do korzystania z utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. z 2006 r., Dz. U. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Dokument ten przyznaje również prawo do korzystania nieodpłatnie, na czas nieokreślony, na terenie Polski, w zakresie określonym umową, jednakże nie przekazuje praw na zasadzie przeniesienia autorskich praw majątkowych.

Zobacz wzór umowy licencyjnej (PDF 57,9 KB)

 

Zainteresowanych do wykorzystania produktów wypracowanych w ramach projektów innowacyjnych, zapraszamy do skontaktowania się z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Gdańsku, w celu przedstawienia sposobu zgłoszenia podpisania umowy licencyjnej.

Kontakt:

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W GDAŃSKU

ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk          

II piętro, pokój 219

tel.: 58 32 61 800

e-mail: wup@wup.gdansk.pl