Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Jak przebiega procedura odwoławcza

Środa, 18 marca 2015 (13:39)

Jeżeli uważasz, że Twój wniosek został niewłaściwie oceniony przez komisję konkursową możesz odwołać się od wyniku tej oceny.

Odwołanie może dotyczyć różnych aspektów oceny wniosku, zarówno w zakresie oceny formalnej., merytorycznej, a także sposobu dokonania oceny (w zakresie ewentualnych naruszeń proceduralnych). Podstawą do rozpoczęcia procedury odwoławczej jest pisemna informacja przesłana przez instytucję o wyniku rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie projektu. W przesłanym piśmie zamieszczona jest informacja o terminie przysługującym na odwołanie oraz o sposobie, trybie i warunkach wniesienia odwołania. Załączona jest też karta oceny projektu, z której możesz się dowiedzieć, jak komisja oceniła poszczególne elementy Twojego wniosku.

Jednym z przysługujących środków odwoławczych jest protest. Jest to pisemny wniosek, w którym prosisz o powtórną ocenę uwzględniającą Twoje uwagi czy zarzuty, czyli ponowną weryfikację wniosku o dofinansowanie.

Protest może dotyczyć każdego etapu oceny Twojego projektu.

Uwaga: w przypadku, gdy kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza na wybranie Twojego projektu do dofinansowania, okoliczność ta nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu (zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146), tzw. ustawa wdrożeniowa).

Protest jest przekazany do instytucji, która dokonywała oceny danego wniosku o dofinansowanie projektu, w ciągu 14 dni od doręczenia informacji o negatywnym wyniku oceny.

Protest należy przesłać Wojewódzkiego Urzędy Pracy w Gdańsku w formie pisemnej:

  • osobiście w Kancelarii, (II piętro, pokój 212);
  • lub nadać w placówce pocztowej lub przez kuriera na adres:

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku,
ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk.

Składany protest powinien spełniać odpowiednie wymogi formalne:

  • oznaczenie instytucji właściwej do rozpatrzenia protestu;
  • oznaczenie wnioskodawcy;
  • numer wniosku o dofinansowanie projektu;
  • wskazanie kryteriów wyboru projektów, z których oceną wnioskodawca się nie zgadza, wraz z uzasadnieniem;
  • wskazanie zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeżeli zdaniem wnioskodawcy naruszenia takie miały miejsce, wraz z uzasadnieniem;
  • podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania,
    z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania wnioskodawcy.

 

W przypadku, gdy protest nie będzie spełniał wymagań formalnych lub będą w nim oczywiste pomyłki, zostaniesz wezwany do uzupełnienia lub poprawek. Brak odpowiedniej reakcji z Twojej strony spowoduje, że protest zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia. Protest nie będzie rozpatrzony jeszcze w dwóch innych przypadkach: gdy zostanie złożony po terminie lub wnioskodawca jest podmiotem wykluczonym z możliwości otrzymania wsparcia.

O wyniku rozpatrzenia protestu zostaniesz poinformowany pisemnie o podjętej decyzji wraz z uzasadnieniem. Od decyzji o negatywnym rozpatrzeniu protestu możesz odwołać się do wojewódzkiego sądu administracyjnego, a w dalszej kolejności do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Warto pamiętać, iż mimo prowadzonej dla części wniosków procedury odwoławczej, nie wstrzymuje to zawierania umów z wnioskodawcami, których projekty zostały już wybrane do dofinansowania. Może to spowodować sytuację, w której nawet pozytywne rozpatrzenie Twojego protestu czy uwzględnienie skargi nie wystarczy do otrzymania dofinansowania. Jeśli bowiem na którymkolwiek etapie procedury odwoławczej wyczerpana zostanie kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu, Twoje odwołania nie będą mogły być faktycznie uwzględnione.

Więcej informacji o procedurze odwoławczej w projektach z Funduszy Europejskich znajduje się w Ustawie o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (w rozdziale 15) Do pobrania na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych - ISAP isap.sejm.gov.pl.

Warto zapoznać się także z informacjami zawartymi w danej dokumentacji konkursowej. Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.