Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Skorzystaj z Programu RPO WP 2014-2020

Środa, 22 lipca 2015 (15:09)

1.  Jak skorzystać z Programu?

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) ma na celu podjęcie działań wspierających rozwój województwa pomorskiego w obszarze gospodarczym, edukacji, aktywności zawodowej i społecznej, wykorzystania specyficznych potencjałów poszczególnych obszarów, systemu transportowego, energii i środowiska.

RPO WP 2014-2020 jest jednym z narzędzi realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 (SRWP 2020). Jest on również powiązany
z zapisami sześciu Regionalnych Programów Strategicznych (RPS) w zakresie: rozwoju gospodarczego (Pomorski Port Kreatywności), aktywności zawodowej
i społecznej (Aktywni Pomorzanie), transportu (Mobilne Pomorze), energetyki i środowiska (Ekoefektywne Pomorze), atrakcyjności kulturalnej i turystycznej (Pomorska Podróż) i ochrony zdrowia (Zdrowie dla Pomorzan). 

Każdy projekt finansowany w ramach RPO WP 2014-2020 będzie musiał być zgodny ze Strategią Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 oraz odpowiednim Regionalnym Programem Strategicznym.

RPO WP 2014-2020 to program dwufunduszowy (więcej informacji), co oznacza, że jest finansowany ze środków Unii Europejskiej (UE) w ramach 2 funduszy: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Wielkość środków UE na Program wynosi łącznie 1,86 mld EUR, w tym 1,34 mld EUR z EFRR i 524,6 mln EUR z EFS.

Z EFRR wspierane są projekty tzw. „twarde", z zasady dotyczące rożnego rodzaju infrastruktury. Ze środków EFRR finansowane są poszczególne Osie Priorytetowe, czyli specyficzne dla danego programu obszary wyszczególnione w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WP: 
1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, za które odpowiada Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
Kontakt

Z EFS wspierane są projekty tzw. „miękkie", dotyczące różnych grup osób. 
Ze środków EFS finansowane są poszczególne Osie Priorytetowe, czyli specyficzne dla danego programu obszary wyszczególnione w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WP: 
3, 5, 6, 12, za które odpowiada Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
Kontakt

 

Jak się starać o dofinansowanie, jak przebiega proces podpisywania umowy, a także jakie są etapy realizacji projektu, te i inne ciekawe informacje można znaleźć na portalu RPO WP 2014-2020:

www.rpo.pomorskie.eu/jak-zaczac-korzystac-z-programu

 

2. Na co można uzyskać wsparcie?

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) wspiera wiele różnorodnych dziedzin i rodzajów przedsięwzięć, które zostały określone w samym tekście programu oraz w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych (Zobacz).

Program został podzielony na Osie Priorytetowe, których nazwy w skrótowy sposób odzwierciedlają główne obszary, na które będzie przeznaczone wsparcie.

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku zgodnie z porozumieniem w sprawie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej, V Osi Priorytetowej „Zatrudnienie”, realizując Działanie:

Działanie 5.1. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych - projekty powiatowych urzędów pracy

W obszarze całej Osi Priorytetowej V – Zatrudnienie, poprzez środki unijne można zainwestować w:

aktywizację zawodową osób bezrobotnych (m.in. przez szkolenia, kursy, staże, praktyki, staże, wsparcie psychologiczno-doradcze);

zachęty do powrotu na rynek pracy poprzez promowanie poszukiwania pracy poza miejscem zamieszkania oraz rozwój miejsc opieki nad dziećmi;

 rozwój skutecznego i efektywnego poradnictwa zawodowego;

wsparcie finansowe na podejmowanie działalności gospodarczej;

programy zdrowotne dla osób zagrożonych utratą pracy z przyczyn pogarszającego się stanu zdrowia,

podnoszenie kwalifikacji pracowników zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez przedsiębiorców.

Zobacz pozostałe obszary wsparcia:
www.rpo.pomorskie.eu/na-co-mozna-uzyskac-wsparcie


Z kolej w samym tylko działaniu 5.1 wsparcie nakierowane jest na osoby pozostające bez pracy zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy, o profilu pomocy I lub II, od 30 r. ż włącznie, należące do jednej z poniższych grup:

50 +,
kobiety,
osoby z niepełnosprawnościami,
osoby długotrwale bezrobotne,
osoby o niskich kwalifikacjach.

Wsparcie może być realizowane wyłącznie poprzez usługi i instrumenty rynku pracy określone w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, z wyłączeniem robót publicznych.

Jaką pomoc możesz uzyskać?

Zobacz jakie jest wsparcie dla osób 50+ dzięki Funduszom Europejskim.

Podnieś swoje kompetencje, znajdź pracę, załóż własną firmę.

3. Dla kogo jest Program?

Ze wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 można korzystać w różny sposób:

bezpośrednio - jako podmiot ubiegający się o dofinansowanie i następnie realizujący projekt oraz

pośrednio - jako osoba, która bierze udział w przedsięwzięciach organizowanych przez kogoś innego (np. w szkoleniach).

Z efektów Programu można też korzystać będąc po prostu użytkownikiem infrastruktury, która powstała dzięki dofinansowaniu z Funduszy Europejskich (np. trasy rowerowe lub kajakowe, parki, drogi, itp.)

Potencjalni beneficjenci uprawnieni do bezpośredniego ubiegania się o wsparcie
w ramach RPO WP 2014-2020 są wskazani w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych, odrębnie dla każdego Działania i Poddziałania.

W obszarze działania 5.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, za realizację którego odpowiada Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, o dofinansowanie projektów ubiegać się mogą tylko powiatowe urzędy pracy z województwa pomorskiego.

Sprawdź kto jeszcze może ubiegać się bezpośrednio o wsparcie z RPO WP 2014-2020:

www.rpo.pomorskie.eu/dla-kogo-jest-program


Co to są Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) i Zintegrowane Porozumienia Terytorialne (ZPT) traktowane jako specjalne wsparcie skierowane do miast i ich obszarów funkcjonalnych? 

Odpowiedź na stronie: www.rpo.pomorskie.eu/specjalne-wsparcie


4. Kto może być uczestnikiem projektu?

Potencjalni uczestnicy/ grupy osób mogący wziąć udział we wsparciu oferowanym przez projekt w ramach RPO WP 2014-2020, są wskazani w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych, odrębnie dla każdego Działania i Poddziałania.

W obszarze działania 5.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, za realizację którego odpowiada Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, wsparcie nakierowane jest na osoby pozostające bez pracy zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy,
o profilu pomocy I lub II, od 30 r. ż włącznie, należące do jednej z poniższych grup:

50 +,
kobiety,
osoby z niepełnosprawnościami,
osoby długotrwale bezrobotne,
osoby o niskich kwalifikacjach.

 

Zobacz serię filmów ukazujących sposoby zdobycia wsparcia z Funduszy Europejskich. Każdy film skierowany jest do innej grupy przedstawiając dopasowaną do niej ofertę unijnego wsparcia. Oglądając je zdobędziesz informację, kto może starać się o dofinansowanie, gdzie szukać bezpłatnych i sprawdzonych wiadomości na ten temat, jak podnieść kwalifikacje i znaleźć pracę.

Zagadnienia poruszane w poszczególnych filmach są odpowiedzią na najpopularniejsze pytania zadawane na temat Funduszy Europejskich.

Oglądaj na:

www.youtube.com


5. Poznaj zasady działania programu.

Wszelkie informacje o zasadach działania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie programu:

www.rpo.pomorskie.eu/poznaj-zasady-dzialania-programu