Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Konferencja podsumowująca

Czwartek, 9 czerwca 2011 (15:23)

Pobierz:

Program konferencji 27.10.2011r. ( PDF 200 KB)

Prezentacje:

Założenia grantu (PDF 219 KB)
Wpływ rozwiązań wypracowanych w ramach grantu na praktykę oraz poprawę systemu wdrażania projektów innowacyjnych i projektów współpracy ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PDF 2,50 MB)
Działania informacyjno-promocyjne oraz nabór wniosków na realizację projektów innowacyjnych i projektów współpracy ponadnarodowej (PDF 887 KB)
Budowanie partnerstwa i formy poszukiwania partnerów (PDF 401 KB)
Ocena merytoryczna projektów innowacyjnych i projektów współpracy ponadnarodowej (PDF 496 KB)
Proces naboru i oceny wniosków na podstawie wyników ankiet - doświadczenia Wnioskodawców oraz IOK (PDF 2,12 MB)
Przygotowanie oraz realizacja projektu innowacyjnego z perspektywy Beneficjenta - Mlodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce (PDF 766 KB)
Zadania i obowiązki opiekuna projektu oraz zakres kontroli w projektach innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej (PDF 784 KB)
Ocena strategii wdrażania projektu innowacyjnego testującego (PDF 362 KB)
Praktyczne wskazówki do wykorzystania przeglądu okresowego jako narzędzia wspierającego proces realizacji projektu innowacyjnego (PDF 739 KB)
Ewaluacja produktu projektu innowacyjnego (PDF 277 KB)