Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Zmiana Zasad finansowania PO KL

Wtorek, 15 grudnia 2015 (14:08)

Wprowadzenie zmiany w dokumencie wynika z konieczności wykorzystania jak największej ilości środków EFS z PO KL.

W związku z zasadą iż nie ma już możliwości zatwierdzania do realizacji nowych projektów PO KL, a dopuszczalne jest tylko wykorzystanie środków w realizowanych projektach programu, wprowadzona została możliwość zwiększenia wartości projektu realizowanego w PO KL o ponad 20% kwoty wydatków kwalifikowanych.

Szczegółowe informacje zawarto w piśmie z 7 grudnia 2015 o sygnaturze: DZF.IV.832.185.2015.IK.1 (PDF 266 KB).

Zobacz nową wersję Zasady finansowania PO KL z 7 grudnia 2015 r. (PDF 2,62 MB

Zmiana rozporządzenia dotyczącego pomocy publicznej w PO KL

Wtorek, 15 grudnia 2015 (14:08)

27 listopada 2015 r. opublikowano Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zmiana dotyczy wydłużenia okresu stosowania dotychczasowego rozporządzenia do 31 marca 2017 r. w odniesieniu do wydatków przeznaczonych na udzielanie preferencyjnych pożyczek dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej oraz podmiotów ekonomii społecznej w ramach projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Treść rozporządzenia jest dostępna na stronie www.efs.2007-2013.gov.pl w zakładce Prawo i dokumenty - Prawo polskie.

Nowelizacja SzOP PO KL

Wtorek, 6 października 2015 (11:11)

Od 8 września 2015 r. obowiązuje znowelizowana wersja Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (SzOP). Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 zostanie opublikowany w Monitorze Polskim.

Wprowadzone zmiany mają charakter dostosowawczy do zmian wprowadzonych w Programie Kapitał Ludzki (PO KL) i zatwierdzonych decyzją Komisji Europejskiej z 31 lipca 2015 r.

Zmiany mają na celu zagwarantowanie pełnego i efektywnego wykorzystania środków Europejskiego Funduszu Społecznego, dostępnych w PO KL, z uwzględnieniem obecnie istniejącej sytuacji społeczno-gospodarczej.

 

Zmiany w Programie Kapitał Ludzki (POKL) 2007-2013

Wtorek, 6 października 2015 (11:10)

31 lipca 2015 r. Komisja Europejska zatwierdziła zmiany wprowadzone w Programie Kapitał Ludzki (POKL).

 Zmiany dotyczą przesunięć finansowych pomiędzy Priorytetami PO KL w celu zagwarantowania pełnego i efektywnego wykorzystania środków Europejskiego Funduszu Społecznego, dostępnych w PO KL, z uwzględnieniem obecnie istniejącej sytuacji społeczno-gospodarczej.

Zmieniony Program obowiązuje od 3 sierpnia br.

Zobacz dokument w wykazie dokumentów w zakładce "Dokumenty PO KL".

PO KL - Nowelizacja Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Kapitał Ludzki

Poniedziałek, 16 marca 2015 (14:40)

Informujemy o nowej zaktualizowanej wersji Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (SzOP), która obowiązuje od 1 marca 2015 r.

POKL - Baza konkurencyjności- platforma dotycząca zapytań ofertowych

Piątek, 28 listopada 2014 (14:10)

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (Instytucja Zarządzająca) od 1 grudnia, uruchamia platformę internetową, zwaną Bazą konkurencyjności.

Pomoc de minimis - nowe wzory formularzy i zaświadczeń

Czwartek, 20 listopada 2014 (14:59)


Od dnia 15 listopada br. obowiązują nowe wzory informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis oraz zaświadczeń o pomocy de minimis.

POKL - Nowa wersja Zasad Finansowania Programu Kapitał Ludzki

Środa, 17 września 2014 (12:55)

Nowe Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki od 1 października 2014 r.

Dokument został zatwierdzony 9 września 2014 r. wraz z zestawieniem uwag oraz stanowiskiem Instytucji Zarządzającej PO KL i szczegółowymi wyjaśnieniami.

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020

Czwartek, 11 września 2014 (11:45)

W związku ze zmianą unijnych aktów prawnych regulujących kwestie związane z wdrażaniem funduszy polityki spójności 2014-2020, zaistniała konieczność dostosowania prawa polskiego do odpowiednich regulacji UE oraz stworzenia mechanizmów umożliwiających realizację w Polsce polityki spójności.

POKL- Wyjaśnienia w kwestii stosowania krajowych rozporządzeń dotyczących pomocy de minimis - formularz informacji i wzór zaświadczenia.

Środa, 16 lipca 2014 (14:32)

W związku z faktem, iż od dnia 1 lipca 2014 r. pomoc de minimis w ramach części programów pomocowych będzie udzielana w oparciu o rozporządzenie KE nr 1407/2013, zaś w oparciu o liczne programy pomocowe na nowych zasadach jest udzielania już od dnia 1 stycznia 2014 r., UOKIK pragnie przedstawić wyjaśnienia w kwestii stosowania krajowych rozporządzeń dotyczących pomocy de minimis w zakresie informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311, z późn. zm.).

 

http://www.uokik.gov.pl/wyjasnienia

Strona 1 z 8