Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Opis Poddziałania 6.1.1

Czwartek, 30 lipca 2009 (11:54)

Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy (projekty konkursowe).

Potencjalni Projektodawcy:

Wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym powiatowe urzędy pracy, w zakresie zgodnym z przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.) – w odniesieniu do kwot, stawek, form wsparcia (usługi i instrumenty rynku pracy) oraz grupy docelowej (osoby bezrobotne zarejestrowane we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy).


Typy projektów:

 • identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia w tym poprzez szersze zastosowanie Indywidualnych Planów Działania, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego w regionie
 • organizacja warsztatów oraz szkoleń z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych
 • wsparcie psychologiczno-doradcze osób wchodzących i powracających na rynek pracy
 • realizacja programów aktywizacji zawodowej obejmujących jedną lub kilka z następujących form wsparcia połączonych z możliwością zapewnienia opieki nad dziećmi oraz osobami zależnymi dla osoby uczestniczącej w projekcie:
  • pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe
  • staże/praktyki zawodowe
  • szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych
  • subsydiowanie zatrudnienia
 • wspieranie wolontariatu jako etapu przygotowującego do podjęcia zatrudnienia poprzez organizowanie wsparcia szkoleniowego i doradczego dla wolontariusza (zobacz więcej)

 • wspieranie inicjatyw na rzecz podnoszenia mobilności geograficznej (regionalnej i międzyregionalnej) osób pozostających bez zatrudnienia (w tym zwłaszcza osób zamieszkujących na obszarach wiejskich) między innymi poprzez dofinansowanie przejazdów z miejsca zamieszkania do miejsca pracy oraz zwrot kosztów zakwaterowania
 • upowszechnianie i promocja alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia oraz metod organizacji pracy (telepraca, praca w niepełnym wymiarze czasu pracy)
 • wsparcie doradczo - szkoleniowe pracownika, który uzyskał zatrudnienie w ramach projektu prowadzące do jego adaptacji w miejscu pracy (wsparcie pomostowe)
 • organizacja kampanii promocyjnych i akcji informacyjnych mających na celu zachęcenie pracodawców do zatrudnienia osób z grup znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy
 • opracowanie i rozpowszechnianie informacji o ofertach pracy, możliwościach udziału w szkoleniach i stażach oraz innych oferowanych usługach i instrumentach aktywizacji zawodowej, w tym między innymi poprzez zastosowanie wielokanałowych i nowoczesnych technik informacyjnych i komunikacyjnych
 • szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji rynku pracy (z wyłączeniem Publicznych Służb Zatrudnienia), działających na terenie regionu, powiązane ze specyfiką zadań realizowanych przez te instytucje na regionalnym rynku pracy
 • rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie regionalnym i lokalnym
 • prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz dotyczących sytuacji na regionalnym i lokalnym rynku pracy, w tym m.in. tworzenie regionalnych obserwatoriów rynku pracy oraz monitoring migracji zarobkowych na terenie regionu
 • jednorazowe dodatki relokacyjne (mobilnościowe) dla pracownika, który uzyskał zatrudnienie w wyniku wsparcia udzielonego w ramach projektu w odległości powyżej 50 km od miejsca zamieszkania.
  Dodatek ten wypłacany jest w wysokości równej sześciokrotności
  100% wartości zasiłku dla bezrobotnych osobie, której stosunek pracy wygasł lub został rozwiązany z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu. Spełnianie kryterium odległości jest weryfikowane na podstawie oświadczenia złożonego przez uczestnika projektu.
  Dodatek ten może być przyznany najpóźniej do dnia 31 grudnia 2010r.

Grupy docelowe (osoby, instytucje, grupy społeczne bezpośrednio korzystające z pomocy):

  • osoby pozostające bez zatrudnienia (w tym osoby zarejestrowane jako bezrobotne lub poszukujące pracy), w szczególności osoby należące do jednej lub kilku z poniższych grup docelowych:
   • osoby pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej 12 kolejnych miesięcy w ciągu ostatnich dwóch lat
   • kobiety (zwłaszcza powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci) (ZASADA Równości Szans)
   • osoby do 25 roku życia
   • osoby niepełnosprawne
   • osoby po 45 roku życia (zobacz więcej)
   • osoby pozostające bez zatrudnieniu zamieszkujące na obszarach wiejskich, miejsko - wiejskich oraz mieszkańcy miast do 25 tys. mieszkańców zamierzające podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z produkcją roślinną i/lub zwierzęcą
  • instytucje rynku pracy i ich pracownicy (z wyłączeniem wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy)
  • podmioty działające na rzecz rozwoju zasobów ludzkich oraz upowszechniania dialogu oraz partnerstwa publiczno - społecznego na poziomie regionalnym i lokalnym.

Przejrzyj informacje dotyczące Poddziałania 6.1.1Grupy dyskryminowane na rynku pracy: