Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Opis Poddziałania 6.1.2

Czwartek, 30 lipca 2009 (11:57)

Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie (projekty konkursowe wyłącznie dla powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy).


Potencjalni projektodawcy:

 • powiatowe urzędy pracy
 • wojewódzkie urzędy pracy w zakresie zadań realizowanych przez Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej i/lub odpowiednio inne departamenty merytoryczne wojewódzkiego urzędu pracy, zgodnie z zakresem kompetencji.


Typ realizowanych operacji (projektów):

 • projekty służące wzmocnieniu i rozwojowi publicznych służb zatrudnienia w regionie m.in. poprzez szkolenia, doradztwo, badania rynku pracy, w tym:
  • upowszechnianie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w regionie,m.in. poprzez dofinansowanie zatrudnienia doradców zawodowych i pośredników pracy
  • szkolenia, doradztwo oraz dofinansowanie studiów podyplomowych, studiów licencjackich i studiów magisterskich uzupełniających dla kadr publicznych służb zatrudnienia działających na terenie regionu, powiązane bezpośrednio z potrzebami oraz ze specyfiką realizowanych przez nie zadań
 • prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz sytuacji na regionalnym i lokalnym rynku pracy (w tym w ramach regionalnych obserwatoriów rynku pracy), m.in. w zakresie:
  • przewidywanej sytuacji na rynku pracy wybranych zawodów, sektorów/branż
  • przewidywanych oczekiwań pracodawców odnośnie pożądanych kwalifikacji i usług szkoleniowych
  • migracji zarobkowych na terenie regionu


Grupy docelowe (osoby, instytucje, grupy społeczne bezpośrednio korzystające z pomocy):

 • Powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy
 • Pracownicy powiatowych i wojewódzkich urzędów prac


Przejrzyj informacje dotyczące Poddziałania 6.1.2

 

 

Grupy dyskryminowane na rynku pracy: