Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Opis Poddziałania 6.1.3

Czwartek, 30 lipca 2009 (12:02)

Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych (projekty systemowe).

Potencjalni Projektodawcy:

 • powiatowe urzędy pracy

Typ realizowanych operacji(projektów):

 • instrumenty i usługi wymienione w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. 69, poz. 415, z późn. zm.), finansowane ze środków
  Funduszu Pracy, związane z realizacją następujących form wsparcia:
  • szkoleniami
  • stażami
  • przygotowaniem zawodowym dorosłych
  • pracami interwencyjnymi
  • przyznaniem jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym pomocą prawną, konsultacjiam i doradztwem związanymi z podjęciem działalności gospodarczej
  • doposażenie i wyposażenie stanowiska pracy


Grupy docelowe (osoby, instytucje, grupy społeczne bezpośrednio korzystające z pomocy):

osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotne, w tym w szczególności osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, wymienione w art. 49 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm.).


Przejrzyj informacje dotyczące Poddziałania 6.1.3

 

 

Grupy dyskryminowane na rynku pracy: