Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Poznaj Program

Poniedziałek, 16 marca 2015 (14:57)

Poznaj Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - PO WER
2014 - 2020

W latach 2014-2020 środki Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) wdrażane będą dwutorowo: w ramach krajowego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) oraz w ramach 16 regionalnych programów operacyjnych (RPO).

 

PO WER koncentruje się na realizacji Strategii Europa 2020, a przede wszystkim na poprawie funkcjonowania takich obszarów jak: zatrudnienie, włączenie społeczne, adaptacyjność, edukacja, szkolnictwo wyższe, zdrowie i dobre rządzenie.


Ze względu na niekorzystną sytuację osób młodych na rynku pracy, PO WER będzie realizował założenia Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych oraz Gwarancji dla młodzieży.

 

Najważniejsze wyzwania istniejące obecnie w zakresie poszczególnych obszarów wsparcia Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój:

1. Rynek pracy

2. Ubóstwo, wykluczenie i integracja społeczna

3. Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników

4. System ochrony zdrowia

5. Dobre rządzenie

6. System edukacji

7. Szkolnictwo wyższe

8. Osoby młode

 

Priorytety PO WER:

I.  Osoby młode na rynku pracy:

realizacja działań skierowanych do bezrobotnych osób młodych w wieku 15-29 (w szczególności do tzw. młodzież NEET, która nie uczestniczy w kształceniu i szkoleniu), aktywizacja zawodowa oraz poprawa sytuacji na rynku pracy.

Za realizację tego obszaru między innymi będzie odpowiedzialny Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, jako Instytucja Pośrednicząca.

Schemat wsparcia (JPG 250 KB)


II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji:

wdrożenie priorytetowych reform systemów i struktur w wybranych obszarach polityk publicznych zgodnie ze strategią Europa 2020 i krajowymi programami reform.

 

III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju:

wsparcie jakości, skuteczności i otwartości szkolnictwa wyższego jako instrumentu budowy gospodarki opartej o wiedzę.


IV.
Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa:

realizacja działań oryginalnych, innowacyjnych, ponadnarodowych, prowadzących do wypracowania rozwiązań w celu ich przetestowania przed przejściem do fazy wdrożenia, m.in. na poziomie regionalnym, a także realizacja programów w zakresie mobilności ponadnarodowej.

 

V. Wsparcie dla obszaru zdrowia:

realizowane będą m.in. działania dotyczące wdrożenia i rozwoju programów profilaktycznych w zakresie chorób negatywnie wpływających na zasoby pracy, skierowanych do osób w wieku aktywności zawodowej oraz wprowadzanie działań projakościowych i rozwiązań organizacyjnych w systemie ochrony zdrowia ułatwiających dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.

 Pobierz:

Program Wiedza Edukacja Rozwój (wersja przyjęta przez Komisję Europejską 17 grudnia 2014 r.) (PDF 2,13 MB)

 

Zobacz:

Informacje o PO WER na stronie: www.power.gov.pl

Zobacz serię filmów ukazujących sposoby zdobycia wsparcia z Funduszy Europejskich. Każdy film skierowany jest do innej grupy przedstawiając dopasowaną do niej ofertę unijnego wsparcia. Oglądając je zdobędziesz informację, kto może starać się o dofinansowanie, gdzie szukać bezpłatnych i sprawdzonych wiadomości na ten temat, jak podnieść kwalifikacje i znaleźć pracę.

Zagadnienia poruszane w poszczególnych filmach są odpowiedzią na najpopularniejsze pytania zadawane na temat Funduszy Europejskich.

Oglądaj na:

www.youtube.com

 


Obszary polityk:

W obszarze polityki zatrudnienia realizowane będą działania:

 • służące poprawie efektywności funkcjonowania służb zatrudnienia;
 • służące wypracowaniu modeli aktywizacji osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy;
 • promujące godzenie życia zawodowego i prywatnego;
 • prowadzące do poprawy świadomości zdrowotnej społeczeństwa.

W obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa realizowane będą działania:

 • wspierające poprawę jakości kształtowania polityki państwa w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa;
 • służące poprawie jakości funkcjonowania systemów i struktur działających na rzecz osób wykluczonych społecznie oraz poprawie jakości usług aktywnej integracji i innych usług społecznych m.in. poprzez kształcenie kadr, tworzenie rozwiązań i standardów na rzecz poprawy kooperacji instytucji na poziomie lokalnym;
 • wspierające koordynację rozwoju sektora ekonomii społecznej oraz tworzące warunki do rozwoju ekonomii społecznej.

W obszarze adaptacyjności (dostosowywania firm do zmian) realizowane będą działania:

 • wspierające jakość zarządzania rozwojem przedsiębiorstw, w szczególności w obszarze zarządzania strategicznego i zarządzania zasobami ludzkimi;
 • służące poprawie efektywności systemu wczesnego ostrzegania i szybkiego reagowania przedsiębiorstw na zmiany gospodarcze, w tym m.in. stworzenie systemowych narzędzi zapobiegania sytuacjom kryzysowym przedsiębiorstw;
 • ukierunkowane na zapewnienie dostępu i podniesienie jakości usług edukacyjnych (rozwojowych) dopasowanych do potrzeb przedsiębiorstw i ich pracowników poprzez m.in. rozwój rejestru usług rozwojowych (RUR).

W obszarze edukacji realizowane będą działania:

 • wspierające rozwój narzędzi polityki edukacyjnej;
 • wspierające poprawę jakości pracy szkół i placówek edukacyjnych;
 • na rzecz tworzenia warunków do rozwoju nowoczesnych metod wspierania uczenia się, dostosowanego do wyzwań gospodarki opartej na wiedzy;
 • stwarzające warunki dla współpracy przedsiębiorców ze szkołami i placówkami edukacyjnymi w procesie kształcenia i egzaminowania;
 • służące budowie krajowego systemu kwalifikacji (KSK) i rozwojowi systemu kształcenia przez całe życie.

W obszarze zdrowia realizowane będą działania:

 • służące dostosowaniu kwalifikacji kadr medycznych do potrzeb społecznych i rynku pracy;
 • podnoszące jakość w ochronie zdrowia;
 • służące zwiększeniu dostępności społeczeństwa do usług medycznych;
 • z zakresu profilaktyki mające charakter pilotażowy i testujący.

W obszarze dobrego rządzenia realizowane będą działania:

 • w zakresie poprawy procesu stanowienia prawa, jakości regulacji oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej;
 • służące poprawie skuteczności oraz ułatwieniu dostępu do wymiaru sprawiedliwości, w szczególności dla przedsiębiorstw;
 • usprawniające proces monitorowania wykonywania usług publicznych oraz doskonalenia jakości świadczenia usług administracyjnych istotnych z punktu widzenia prowadzenia działalności gospodarczej;
 • wspierające zarządzanie strategiczne i finansowe na wszystkich szczeblach zarządzania państwem.

 

 

Szczegółowe informacje na temat podmiotów, które mogą wnioskować o wsparcie, publikowane są w dokumencie Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych PO WER oraz każdorazowo w regulaminie konkursu, zamieszczanym na stronie internetowej danej instytucji ogłaszającej konkurs.

Zobacz Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych PO WER.

Do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku, który pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej w ramach PO WER, I Osi Priorytetowej „Osoby młode na rynku pracy”, po środki na planowany projekt będą mogły zgłaszać się:

 

 • wyłącznie Powiatowe Urzędy Pracy

  dla Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy (projekty pozakonkursowe)

 • instytucje rynku pracy

  zgodnie z art. 6 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, dla Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy (projekty konkursowe), czyli:

- publiczne służby zatrudnienia,

- ochotnicze hufce pracy,

- agencje zatrudnienia /zobacz Rejestr Agencji Zatrudnienia,

- instytucje szkoleniowe /zobacz Rejestr Instytucji Szkoleniowych,

- instytucje partnerstwa lokalnego.

- instytucje dialogu społecznego czyli: związki zawodowe lub organizacje związków zawodowych, organizacje pracodawców, organizacje bezrobotnych, organizacje pozarządowe jeżeli wśród zadań statutowych znajduje się realizacja zadań w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej.

 

 

Pełen zakres wsparcia w PO WER został opisany na portalu: www.power.gov.pl

 

Osobami uczestniczącymi w projektach w ramach PO WER dla
Działania 1.1 i 1.2,
realizowanymi przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku mogą być:

 • osoby młode w wieku 18-29 lat, bez pracy, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne (dla których został ustalony I lub II profil pomocy (zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu - tzw. młodzież NEET (Działanie 1.1),
 • osoby młode, w tym niepełnosprawne, w wieku 15-29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu tzw. młodzież NEET, zarejestrowane lub nie zarejestrowane w PUP (Działanie 1.2).

 

Osoba NEET - w wieku 15-29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki:

 1. nie pracuje ( jest bezrobotna lub bierna zawodowo),

 2. nie kształci się (nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym)

 3. nie szkoli się (nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy; w procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, należy zweryfikować czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni).

 

Zobacz:

Nowa europejska baza ofert dla młodzieży.

Lastminute.eurodesk.eu to ogólnoeuropejski serwis informacyjny prowadzony przez sieć Eurodesk, poświęcony promocji międzynarodowych projektów mobilności edukacyjnej dla młodzieży.
Z platformy mogą skorzystać instytucje i organizacje oferujące praktyki, staże, workcampy, szkoły letnie czy wolontariat (oprócz Wolontariatu Europejskiego, realizowanego w ramach programu Erasmus+).
Więcej informacji na stronie: ngo.pl

Europejski Portal Młodzieżowy

Informacje i możliwości dla młodych ludzi w całej Europie.
Więcej informacji na stronie: europa.eu/youth/pl

Zobacz serię filmów ukazujących sposoby zdobycia wsparcia z Funduszy Europejskich. Każdy film skierowany jest do innej grupy przedstawiając dopasowaną do niej ofertę unijnego wsparcia. Oglądając je zdobędziesz informację, kto może starać się o dofinansowanie, gdzie szukać bezpłatnych i sprawdzonych wiadomości na ten temat, jak podnieść kwalifikacje i znaleźć pracę.

Zagadnienia poruszane w poszczególnych filmach są odpowiedzią na najpopularniejsze pytania zadawane na temat Funduszy Europejskich.

Oglądaj na:

www.youtube.com

Pełen zakres wsparcia w PO WER przedstawiono na portalu: www.power.gov.pl

 

Dla Działań 1.1  i 1.2 w ramach PO WER, I Osi Priorytetowej „Osoby młode na rynku pracy” realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, który pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej, zakres pomocy będzie prowadzony m.in. poprzez:

 • przystosowanie potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego,

 • kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych,

 • kontynuację nauki dla osób młodych, u których zdiagnozowano potrzebę uzupełnienia edukacji formalnej lub potrzebę potwierdzenia kwalifikacji m.in. poprzez odpowiednie egzaminy,

 • nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia,

 • nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże i praktyki,

 • wsparcie zatrudnienia osoby młodej u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia, m.in. poprzez pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia dla osób, refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska (wyłącznie w połączeniu z subsydiowanym zatrudnieniem),

 • wsparcie mobilności międzysektorowej dla osób, które mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia w sektorze lub branży, m.in. poprzez zmianę lub uzupełnienie kompetencji lub kwalifikacji pozwalającą na podjęcie zatrudnienia w innym sektorze, min. poprzez praktyki, staże i szkolenia,

 • wsparcie mobilności geograficznej dla osób młodych, u których zidentyfikowano problem z zatrudnieniem w miejscu zamieszkania, m.in. poprzez pokrycie kosztów dojazdu do pracy lub wstępnego zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania, m.in. poprzez finansowanie kosztów dojazdu, zapewnienie środków na zasiedlenie,
 • wsparcie osób młodych w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa oraz doradztwo i szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także wsparcie pomostowe.

Zapraszamy do działu poświęconego przedsiębiorczości, w tym także dotacji na działalność gospodarczą.

Pliki do pobrania
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PDF, 2,13MB)

Otwarcie plików do pobrania w formacie PDF wymaga
zainstalowanego czytnika plików PDF.

Pobierz Adobe Reader