Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

ZPORR 2004-2006

Poniedziałek, 27 października 2008 (11:59)

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) został opracowany zgodnie z wytycznymi Rady UE (Rozporządzenie Rady nr 1260/99/WE) wprowadzającymi ogólne przepisy funduszy strukturalnych.

Celem ZPORR jest
, zgodnie z zapisami Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego, „tworzenie warunków wzrostu konkurencyjno ś ci regionów oraz przeciwdziałanie marginalizacji w taki sposób, aby sprzyjać długofalowemu rozwojowi gospodarczemu kraju, jego spójno ś ci ekonomicznej, społecznej i terytorialnej oraz integracji z Unią Europejską ".

Realizacja strategicznego celu sprzyjać będzie wzrostowi gospodarczemu, przekształceniom strukturalnym regionów, wzrostowi urbanizacji, zwiększeniu mobilności przestrzennej ludności oraz zwiększeniu poziomu wiedzy i dostępu do najnowocześniejszych technologii społeczeństwa i podmiotów gospodarczych.

Cel programu zostanie osiągnięty poprzez koncentrację krajowych środków publicznych i towarzyszącego im współfinansowania ze strony funduszy strukturalnych (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego) na czterech Priorytetach:

• Priorytet 1: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu 
konkurencyjności regionów,
• Priorytet 2: Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach,
• Priorytet 3: Rozwój lokalny,
• Priorytet 4: Pomoc techniczna.

Instytucją odpowiedzialną na szczeblu centralnym za zarządzanie ZPORR jest Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego oraz we właściwym zakresie Urząd Marszałkowski oraz Samorząd Województwa, którym powierzona jest część funkcji na poziomie regionalnym.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 zostało opublikowane w dniu 26 lipca br. (Dz.U. z 2004 r., Nr 166, poz. 1745). i weszło w życie z dniem ogłoszenia.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Dz. U z 2004 r., Nr 200, poz. 2051 z późn. zmianami z dnia 27 września 2004, 9 maja 2005 i 9 września 2005r.) zostało opublikowane w dniu 14 września 2004 i weszło w życie z dniem ogłoszenia.

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku w okresie programowania 2004-2006
pełni rolę Instytucji Wdrażającej dla Działań 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 w 2 Priorytecie.

Priorytet 1
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu
konkurencyjności regionów

1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego UM Departament Programów  Regionalnych
1.2 Infrastruktura ochrony środowiska UM Departament Programów
Regionalnych
1.3 Regionalna infrastruktura społeczna UM Departament Programów
Regionalnych
1.4 Rozwój turystyki i kultury UM Departament Programów Regionalnych
1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego UM Departament Programów
Regionalnych
1.6 Rozwój transportu publicznego w aglomeracjach UM Departament
Programów Regionalnych

Priorytet 2
Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach

2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy
i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie

2.2 Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne UM
Departament Spraw Społecznych
2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa
2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami 
restrukturyzacyjnymi

2.5 Promocja przedsiębiorczości Agencja Rozwoju Regionalnego
2.6 Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy UM Departament 
Gospodarki i nfrastruktury

Priorytet 3
Rozwój lokalny

3.1 Obszary wiejskie UM Departament Programów Regionalnych
3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji UM Departament Programów
Regionalnych
3.3 Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe, powojskowe UM 
Departament Programów Regionalnych
3.4 Mikroprzedsiębiorstwa UM Departament Programów Regionalnych
3.5 Lokalna infrastruktura społeczna UM Departament Programów
Regionalnych

Więcej informacji znajdą Państwo w

Poradniku dla beneficjentów ZPORR
Uzupełnieniu ZPORR, a także na stronie poświęconej tematyce ZPORR: