Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Obowiązki informacyjne i promocyjne w SPO RZL

Środa, 12 października 2005 (00:00)

Promocja Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS)


Zgodnie z Rozporządzeniem Rady 1159/2000/WE każdy projektodawca ma obowiązek zadbać, by odbiorcy jego działań wiedzieli, że projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Powinno to być też widoczne dla wszystkich innych osób, które stykają się z projektem. Dlatego projekt musi być odpowiednio „oznaczony”.

Jak opisywać i oznaczać współfinansowane z EFS?

W rozporządzeniu
1159/2000/WE określone jest, że do opisu zadań Europejskiego Funduszu Społecznego należy stosować następującą formułę:

"Pomoc w rozwoju zatrudnienia poprzez promowanie możliwości zatrudniania, ducha przedsiębiorczości, równych szans oraz inwestowania w zasoby ludzkie."


Powinna się ona pojawiać za każdym razem, gdy projektodawca opisuje (np. w piśmie urzędowym, materiale informacyjnym) z jakiego funduszu korzysta.

Rozporządzenie określa w jaki sposób powinny być „oznaczane projekty”. W przypadku EFS dotyczy to przede wszystkim oznaczania pomieszczeń, w których odbywają się projekty (tak, by każdy wchodzący natychmiast to zauważył), oznaczanie sprzętu zakupionego w ramach projektu, publikacji, dokumentów. Wkład Unii Europejskiej i EFS pokazuje się zamieszczając logo EFS.

Logo i/ lub wzmianka o wkładzie Unii w projekt powinny być umieszczone:
  • na plakatach;
  • we wszelkich publikacjach (broszury, biuletyny, ulotki) – strona tytułowa powinna zawierać jasną informację o udziale UE w projekcie oraz logo funduszu i logo UE;
  • na dyplomach i certyfikatach;
  • na stronach internetowych i w środkach audiowizualnych – oprócz informacji o udziale UE w projekcie, logo funduszu i logo UE, powinny się tam znaleźć linki do stron internetowych: www.efs.gov.pl i www.europa.eu.int.
  • w trakcie imprez promocyjnych (targi, wystawy, pokazy, konferencje, seminaria) – w sposób widoczny powinny być umieszczone logo EFS, ewentualnie symbol UE/ flagi europejskie.
Logo EFS

Poniżej zamieszczamy niezbędne pliki. Przed zapisaniem i wykorzystaniem pliku z logo Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), prosimy o zapoznanie się z księgą tożsamości EFS oraz z broszurą „Jak promować projekty EFS”. Określają one zasady korzystania z logo – jego wielkość, proporcje, otoczenie, kolorystykę, rodzaje tła, na których można je zamieszczać.

 

    W szczególności prosimy zwrócić uwagę, aby:
  • proporcje logo pozostały niezmienione przy powiększaniu i zmniejszaniu,
  • powyżej i poniżej logo pozostało wolne miejsce szerokości co najmniej połowy wysokości litery “E”,
  • po bokach logo pozostało wolne miejsce na szerokość litery “S”.
Uwaga!

Logo może być wykorzystywane jedynie przez instytucje zaangażowane w zarządzanie i wdrażanie EFS oraz przez beneficjentów, którzy podpisali umowę dofinansowania projektu. W pozostałych przypadkach logo może być wykorzystywane jedynie do promocji funduszu, po uzyskaniu pisemnej zgody dyrektora Instytucji Zarządzającej – Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Gospodarki i Pracy. Zabronione jest wykorzystywanie logo do promowania szkoleń, które nie uzyskały dofinansowania z EFS.

Do pobrania:

Jak promować projekty współfinanowane z EFS w ramach SPORZLWięcej informacji można znaleźć na stronie www.efs.2004-2006.gov.pl