Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Obowiązki informacyjne i promocyjne w ZPORR

Poniedziałek, 6 czerwca 2005 (15:43)


Obowiązki informacyjne i promocyjne w ZPORR


Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1159/2000 w sprawie środków informacyjnych i promocyjnych stosowanych przez Państwa Członkowskie odnośnie Funduszy Strukturalnych, wszystkie materiały informacyjne i promocyjne powinny wskazywać, jakie są główne cele przekazywania środków pochodzących z poszczególnych funduszy strukturalnych. Instrumenty informacji o ZPORR powinny więc promować wkład Europejskiego Funduszu Społecznego (ang. ESF) i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ang. ERDF) w osiąganie spójności.


Szczegółowe wytyczne dotyczące promocji projektu w ramach ZPORR - stanowią Rozdział 17. Wymagania związane z promocją unijnego źrodła dofinansowania projektu "Podręcznika wdrażania procedur ZPORR".

Więcej informacji uzyskasz na stronie www.zporr.gov.pl/ - Promocja ZPORR


Logo Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR)

Symbol ZPORR to uproszczony kształt Polski, który powstaje z połączenia czterech pasujących do siebie elementów obrazujących różne regiony kraju. W sposób graficzny przedstawia główne założenia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, którego celem strategicznym jest tworzenie warunków wzrostu konkurencyjności regionów oraz przeciwdziałania marginalizacji niektórych obszarów w taki sposób, aby sprzyjać długofalowemu rozwojowi gospodarczemu kraju, jako spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej oraz integracji z Unią Europejską.
Symbol (logo) ZPORR należy stosować na wszystkich materiałach związanych z realizacją projektów realizowanych w ramach ZPORR. Wielkość logo powinna być taka sama jak wielkość symbolu Unii Europejskiej, umieszczonego na tych materiałach.

Nie należy stosować innych kolorów niż projektowane, umieszczania znaku na agresywnym tle, stosowania innych czcionek niż projektowane, zmieniania proporcji elementów znaku oraz zniekształcania proporcji znaku przez ściąganie i rozciąganie.

Plik do pobrania:

Logo ZPORR

Książka znaku ZPORR

Zestaw logotypów ZPORR