Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Uproszczony opis aplikowania o środki w ramach schematu konkursowego

Piątek, 15 lutego 2013 (07:54)

Podstawa prawna systemu oceny i wyboru projektów w ramach PO KL.

1. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, str. 25).

2. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

3. Rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1784/1999.

4. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 846/2009 z dnia 1 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1828/2006 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006.

5. Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 roku (Dz.U.06. nr 227, poz. 1658 z późn. zm.).

6. Proces naboru i oceny wniosków regulują:
•    Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL;
•    Wytyczne horyzontalne dot. kwalifikowania wydatków w ramach Funduszy  Strukturalnych i Funduszu Spójności 2007-2013;
•    Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL;
•    Zasady Finansowania POKL 2007 – 2013;
•    Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu;
•    Projekty systemowe powiatowych urzędów pracy;
•    Zakres realizacji projektów partnerskich;
•    Wytyczne w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy POKL.

Tryb konkursowy

Tryb konkursowy ma zastosowanie do wyboru projektów w ramach działań, dla których został przewidziany zgodnie ze Szczegółowym opisem priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Konkurs składa się z następujących etapów:

I.    Ogłoszenie konkursu

Zgodnie z utworzonym dokumentem „Plan Działania”, instytucja ogłasza nabór na wnioski o dofinansowanie projektów. W ogłoszeniu przedstawione są warunki, kryteria i okres trwania naboru. Dodatkowo na potrzeby konkursu zostaje sporządzona tzw. „Dokumentacja konkursowa”.


II.   Nabór wniosków

Do instytucji prowadzącej nabór na dofinansowanie projektów, składane są wnioski utworzone w programie - Generator Wniosków Aplikacyjnych.
O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty, które spełniają kryteria określone w Szczegółowym Opisie Priorytetów w ramach POKL oraz dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów określonych w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

III.  Ocena projektów.

Złożone wnioski poddane są ocenie najpierw pod kątem kryteriów formalnych, a później według kryteriów merytorycznych.
Ocena formalna jest oceną 0/1, co oznacza, że weryfikacja dokonywana jest pod kątem spełnienia bądź niespełnienia danego kryterium. Warunkiem pozytywnej oceny w oparciu o kryteria formalne jest spełnienie przez wniosek wszystkich kryteriów formalnych.
Ocena merytoryczna projektów odbywa się w oparciu o kryteria merytoryczne. Natomiast metodologia oceny merytorycznej projektu polega na przyznaniu punktów za dane kryterium.

IV.  Ogłoszenie wyników konkursu.

Po zakończeniu oceny wszystkich projektów, tworzona jest lista rankingowa z projektów, które pozytywnie przeszły ocenę formalną i ocenę merytoryczną.

V.   Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu.

 

Dokumentacja konkursowa.

Jest to dokument zawierający informacje podane w ogłoszeniu o konkursie oraz inne dodatkowe wiadomości dotyczące zasad organizacji wniosku i realizacji projektu.

Dokumentacja konkursowa zawiera co najmniej informacje o:

•    sposobie sporządzenia wniosku (np. wersja papierowa lub elektroniczna, liczba egzemplarzy)
•    sposobie i formie dostarczenia wniosku,
•    planowanych terminach poszczególnych etapów konkursu,
•    maksymalnym dopuszczalnym terminie na złożenie pełnej dokumentacji projektu, po stworzeniu listy rankingowej,
•    środkach odwoławczych przysługujących wnioskodawcy,
•    innych elementach wskazanych przez instytucję organizującą konkurs.

Ogłoszenie o planowanym naborze projektów jest umieszczane min. na stronie internetowej instytucji organizującej konkurs zgodnie z harmonogramem i zawiera takie informacje jak:

•    Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu.
•    Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie.
•    Kwotę środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów.
•    Poziom dofinansowania projektów.
•    Maksymalną kwotę dofinansowania projektu, o ile kwota taka została ustalona.
•    Kryteria wyboru projektów.
•    Termin rozstrzygnięcia konkursu.
•    Wzór wniosku o dofinansowanie projektu.
•    Termin, miejsce i sposób składania wniosków o dofinansowanie projektu.
•    Wzór umowy o dofinansowanie projektu.
•    Informację o środkach odwoławczych przysługujących wnioskodawcy w ramach systemu realizacji PO KL.

Zobacz także:

Informacja na temat ogłoszonych konkursów w latach 2007-2013.

Informacja na temat przedstawionych list rankingowych.

Informacja na temat podpisanych umowy o realizowanie projektów.

Informacja na temat realizacji działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.